ସିଲିକନ୍ ଟିଟିଙ୍ଗ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

ବିକାଶ ହେଉଛି ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା କରିଥାଏ |

 

ସ Fort ଭାଗ୍ୟବଶତ ,, ଆମର ସମସ୍ତ ଖେଳନା ଖେଳନାରେ ସେହି ଫୁଲି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଗୁଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗଠନ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ump ୁଲା ଥାଏ |ଏହା ସହିତ, ଆମର ଟିଟରଗୁଡିକ ନରମ, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପଦ ସିଲିକନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ |ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଘା’କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଗଠନ | ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁର ଚୋବାଇବାର କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଖେଳନା |ଆମର ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଟିଥର୍ ଫଥାଲେଟ୍ ଏବଂ ବିପିଏ ମୁକ୍ତ, ଏବଂ କେବଳ ବିଷାକ୍ତ କିମ୍ବା ଖାଇବା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି |

 

ଜୀବାଣୁ, ଛାଞ୍ଚ, ଫଙ୍ଗସ୍, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏବଂ ଦାଗ ପ୍ରତି ସିଲିକନ୍ରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିରୋଧ ରହିଛି |ସିଲିକନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ଥାୟୀ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରହିଥାଏ |ସଫା କରିବା ଏବଂ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ କରିବା ସହଜ, ଏହାକୁ ଡିସ୍ ୱାସରେ ଧୋଇ ଫୁଟିବା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ କରାଯାଇପାରିବ |ବାସ୍ତବରେ, ସିଲିକନ୍ ଟିଟିଙ୍ଗ୍, ପେଣ୍ଡାଲ୍, ବିଡି, ହାର, ପ୍ୟାସିଫାୟର୍ କ୍ଲିପ୍, ରିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ସିଲିକନ୍ ଟିଟିଙ୍ଗ୍ ବର୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମର ଅନେକ ଉତ୍ପାଦ ଅଛି | , ଫୁଲ, ହୀରା, ଷୋଡଶାଳ |ଆଉ ଏମିତି।ଆମର ଅନେକ ସିଲିକନ୍ ଆସେସୋରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ ଡିଜାଇନ୍ DIY କରିପାରିବେ |

 

ମେଲିକେ ସିଲିକନ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ହୋଲସେଲରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି |ଆମେ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁ |ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଠାଇବାକୁ ସ୍ୱାଗତ |