Silikon öwrediji önümler

Dişlemek ösüşiň tolgundyryjy döwri, ýöne bu çagalara birneme oňaýsyzlyk getirýär we eje-de kynçylyk döredýär.

 

Bagtymyza, oýnawaç oýnawaçlarymyzyň hemmesi çişip, agyryly dişleri aýyrmak üçin dokumasy we duýgur çişleri bar.Mundan başga-da, tekerlerimiz ýumşak, iýmit howpsuz silikondan ýasaldy.Çagalaryň diş etini ýuwaşlyk bilen köşeşdirmek üçin iň oňat gurluşdyr. Çagaňyzyň çeýnemek ukybyny ulanmak üçin gowy oýunjaklardyr.Babyhli çagajyklarymyz phtalatlardan we BPA-dan azat we diňe zäherli ýa-da iýip bolmaýan boýaglary ulanýarlar.

 

Silikonyň bakteriýalara, galyndylara, kömeleklere, yslara we tegmillere tebigy garşylygy bar.Silikon hem gaty çydamly, uzak dowam edýär we reňki açyk bolýar.Arassalamak we sterilizasiýa etmek aňsat, gap-gaç ýuwýan maşynda ýuwup, gaýnadyp sterilizasiýa edip bolýar.Aslynda, silikon çaýkamak, maýatnik, monjuk, monjuk, rahatlaýjy klipler, halka ýaly silikon çaýkamak kategoriýasynda dürli aýratynlyklary bolan köp önümimiz bar. , gül, göwher, altyburçlykwe ş.m.Şeýle hem, silikon esbaplarymyz köp, öz dizaýnyňyzy DIY edip bilersiňiz.

 

Melikey, silikon önümleriniň lomaý satuwynda ýöriteleşýär we şahsylaşdyrylan aýratynlaşdyrmagy goldaýar.Professional tehnologiýalary we hyzmatlary hödürleýäris.Has giňişleýin öwrenmek üçin gözleg ibermek üçin hoş geldiňiz.