Silikon çemçe we çorba toplumy

Silikon çaga çemçe we çorba toplumy lomaý we adaty

Melikey Hytaýda çaga çeňňegi we çemçe toplumyny öndüriji.Biz ýokary hilli, ygtybarly we ygtybarly silikon çaga çemçe we çeňňek toplumy bilen üpjün edýäris we dürli zerurlyklaryň we bazarlaryň talaplaryna laýyk gelýär.Alyjylara hünär lomaý hyzmatlary we olaryň kanagatlanmagyny we işde üstünlik gazanmagyny üpjün etmek üçin tüýs ýürekden üpjün ederis.

Bäsdeşlik lomaý bahalar we arzanladyşlar

Şahsylaşdyrma hyzmaty

Bir gezeklik eltip bermek çözgüdi bilen 15 günüň içinde çalt eltip bermek

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon çaga çemçe we çorba toplumy lomaý

Dürli görnüşli önüm saýlamak

Müşderiniň dürli isleglerini we bazar isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli görnüşli silikon çaga çemçe we çeňňek toplumlaryny hödürleýäris.
Çaga we çagalar naharlarynyň dürlüligini üpjün etmek üçin dürli şekillerde, ululykda we reňklerde bar.

 

Qualityokary hilli önüm

Silikon çaga çemçe we çeňňek toplumymyz ýokary hilli silikon materialdan ýasalyp, azyk howpsuzlygy standartlaryna laýyk gelýär.
Önümler zäherli, yssyz, çydamly we arassalanmagy aňsat üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi we gözden geçirilýär.

 

Bäsdeşlik bahalary we arzanladyşlar

Satyn alyjylara has gowy bahadan Silicone Baby Çemçe we Fork Set çeşmesini üpjün etmek üçin bäsdeş lomaý bahalary we arzanladyşlary hödürleýäris.
Biziň nyrh strategiýamyz alyjylara girdeji köpeltmäge we bazar bäsleşiginde ýeňiş gazanmaga kömek etmek üçin döredildi.

 

Custörite hyzmat

Alyjylaryň aýratyn zerurlyklaryny we marka keşbini kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýäris.
Özbaşdaklaşdyrma opsiýalary çap etmek ýa-da harplamak, şekilleri, reňkleri we gaplama dizaýnlaryny şahsylaşdyrmagy öz içine alýar.
Hünärmenler toparymyz, ýöriteleşdirilen önümleriň hilini we kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin alyjylar bilen işleşer.

 

Wagtynda eltip bermek we müşderi goldawy

Alyjylaryň sargytlaryny wagtynda tabşyrmagy, bazaryň talaplaryny wagtynda kanagatlandyryp biljekdigini kepillendirýäris.
Sargytlary gaýtadan işlemek, satuwdan soňky hyzmat we meseläni çözmek we ş.m. goşmak bilen müşderilere giňişleýin goldaw berýäris.

Önüm aýratynlyklary

Melikey Silikon Cutlery Set bilen çagaňyzyň öz-özüni iýmitlendirmek syýahatyny aňsatlaşdyryň!Özboluşly silikon çeňňeklerimiz we çemçelerimiz, çagaňyzyň iýmitlenmegini öwrenmegine kömek etmek üçin aňsat tutawaçlardyr!

Softumşak iýmit derejeli silikondan ýasalan bu gap-gaçlar ownuk agzlar üçin ajaýyp ululykda we şikes ýetmezlik üçin tegelek gyralary bar.

 

Melikeýiň reňkli we ýakymly saçak önümleri gyzykly iýmitlenmäge getirýär.

Çagaňyzyň özboluşly tutma stiline laýyk dürli tutawaçlar

Smoothumşak we ýumşak gyralar näzik agzlaryň töwereginde howpsuzdyr.

100% ýumşak derejeli silikon daşky, poslamaýan polatdan ýasalan içki.

BPA, PVC we phalat mugt.

6 aý we ondan uly çagalar üçin amatly.

Mikrotolkun sterilizasiýa we gap-gaç ýuwýan maşyn.

 

Arassalamak we ideg:Her gezek ulanmazdan ozal we soň ýuwuň.Gap-gaç ýuwýan maşyn howpsuz bolsa-da, eliňizi ýyly, sabynly suw bilen ýuwmagy we gowy ýuwmagy maslahat berýäris.Haakaa önümleriňizi dezinfeksiýa etmek ýa-da arassalamak üçin akartyjy arassalaýjylary ýa-da planşetleri ulanmaň.Sterilizasiýa etmek üçin bug sterilizatoryny (elektrik ýa-da mikrotolkun) ulanyň ýa-da suwda 2-3 minut gaýnadyň.

BELLIK:Önümiň ýagdaýyny yzygiderli barlaň.Bu önümde zeper ýetýän alamatlar bar bolsa, çalyşyň.Sharpiti zatlaryň ýanynda saklamakdan gaça duruň.Bu önümi arassalamak üçin diňe ýumşak çotga ýa-da ýumşak gubka ulanyň, sebäbi gaty çotgalar ýüzüni çyzyp biler.Bu önümi göz öňünde tutulan maksatdan başga maksat bilen ulanmaň.

silikon çemçe we çeňňek toplumy

Egri tutawaç poslamaýan polat çeňňek

poslamaýan polat çeňňek
çaga çeňňekleri
Hytaý iýmitlendiriji çeňňekler
Hytaý çeňňegi bilen üpjün ediji
iýmitlendiriji çeňňek öndüriji
silikon çeňňek üpjün ediji
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Egri tutawaç poslamaýan polat çemçe

silikon çemçe bilen üpjün ediji
silikon çemçe öndürijiler
çemçe öndüriji
çaga fabrigi üçin çin çemçe
silikon iýmitlendiriji çemçe öndürijiler
çin oem silikon çaga çemçe zawody
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Poslamaýan polatdan ýasalan çeňňek

çaga üpjün ediji üçin çin çeňňegi
lomaý silikon çaga çeňňegi üpjün ediji
silikon çeňňek öndüriji
lomaý çaga iýmitlendiriji çeňňek zawody
lomaý çaga iýmitlendiriji çeňňek zawody
lomaý çaga silikon çeňňek öndürijisi
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Poslamaýan polat çemçe

silikon çaga çemçe öndürijisi
çaga üpjün ediji üçin çin çemçe
lomaý silikon çaga çemçe bilen üpjün ediji
silikon çemçe öndüriji
lomaý çaga iýmitlendiriji çemçe zawody
lomaý çaga iýmitlenýän çemçe zawody
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Gysga eli ýylgyrýan ýüz çeňňegi

silikon çaga çeňňegi öndüriji
çaga üpjün ediji üçin çin çeňňegi
lomaý silikon çaga çeňňegi üpjün ediji
lomaý silikon çaga çeňňegi üpjün ediji
silikon çeňňek öndüriji
lomaý çaga iýmitlendiriji çeňňek zawody
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Gysga eli ýylgyrýan ýüz çemçe

lomaý çaga silikon çemçe öndüriji
lomaý çaga çemçeleri
çin çaga iýmitlendiriji çemçe öndüriji
lomaý çaga silikon çemçe zawody
çaga iýmitlendiriji çemçe üpjün edijiler
oem çaga iýmitlendiriji çemçe öndürijiler
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Balyk poslamaýan polat çemçe

çin çaga iýmitlendiriji çemçe öndürijiler
lomaý silikon çaga çemçe
çaga çemçe zawody
silikon iýmitlendiriji çemçe üpjün edijiler
lomaý silikon çaga çemçe zawody
çaga öndürijisi üçin lomaý silikon çemçe
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Balyk poslamaýan polat çeňňek

çin çaga iýmitlendiriji çeňňek öndürijileri
lomaý silikon çaga çeňňegi
çaga çeňňek zawody
silikon iýmitlendiriji üpjün edijiler
lomaý silikon çaga çeňňek zawody
çaga öndürijisi üçin lomaý silikon çemçe
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Poslamaýan polat çemçe

lomaý silikon iýmitlendiriji çemçe üpjün ediji
oem çaga iýmitlendiriji çemçe üpjün edijiler
lomaý silikon çemçe çaga öndüriji
lomaý silikon iýmitlendiriji çemçe öndüriji
çaga çemçe silikon zawodlary
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Poslamaýan polat Fork

lomaý silikon iýmitlendiriji wilka bilen üpjün ediji
lomaý silikon çeňňek çaga öndürijisi
lomaý silikon iýmitlendiriji wilka öndürijisi
çaga çeňňek silikon zawodlary
lomaý silikon iýmitlendiriji wilka bilen üpjün ediji
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon blemgoşar çemçe

çemçe üpjün edijileri iýmitlendirmek
lomaý çaga çemçe
çin çemçe çaga üpjün ediji
silikon çemçe üpjün edijiler
çin çaga iýmit halta çemçe bilen üpjün ediji
Hytaý çaga iýmit çemçe bilen üpjün ediji
lomaý çemçe çaga öndürijisi
çin çemçe çaga öndürijisi
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon blemgoşar çeňňegi

lomaý çaga silikon çeňňek öndürijisi
lomaý çaga çeňňekleri
çaga iýmitlendiriji çeňňek öndüriji
lomaý çaga silikon çeňňek zawody
çaga iýmitlendiriji üpjün edijiler
çaga iýmitlendiriji çeňňek öndürijileri
çaga çeňňegi üpjün ediji
çin çemçe çaga öndürijisi
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon dinozawr çemçe

lomaý silikon çemçe çaga üpjün edijileri
Hytaý çemçe
lomaý silikon çaga çemçe
silikon iýmitlendiriji çemçe öndüriji
lomaý çaga iýmitlenýän çemçe
çaga iýmitlendiriji çemçe üpjün ediji
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon dinozawr çeňňegi

lomaý silikon çeňňek çaga üpjün edijileri
Hytaý çeňňekleri
silikon iýmitlendiriji wilka öndürijisi
lomaý çaga iýmitlendiriji wilka
çaga iýmitlendiriji üpjün ediji
çaga iýmitlendiriji çemçe üpjün ediji
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon çemçe

çin çemçe çaga üpjün ediji
çemçe üpjün edijileri iýmitlendirmek
silikon çemçe üpjün edijiler
çin çaga iýmit halta çemçe bilen üpjün ediji
lomaý çemçe çaga fabrigini iýmitlendirýär
çaga üpjün ediji üçin iň oňat çemçe
silikon çemçe çaga üpjün edijileri
lomaý iň gowy çaga çemçelerini üpjün ediji
silikon çemçe çaga öndürijisi
çaga iýmitlendiriji çemçe öndürijiler
silikon çemçe çaga öndürijileri
Hytaý çemçe
çemçe silikon üpjün ediji
çin iýmitlendiriji çemçe
silikon çemçe çaga zawody
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon çeňňegi

çaga çeňňegi üpjün ediji
çeňňek üpjün edijileri
silikon çeňňek üpjün edijileri
silikon çeňňek çaga üpjün edijileri
çeňňek silikon bilen üpjün ediji
çin çaga iýmit haltajygy üpjün ediji
çaga üpjün ediji üçin iň oňat çeňňek
lomaý çeňňek çaga fabrigi
lomaý iň oňat çaga wilkalaryny üpjün ediji
silikon çeňňek çaga öndürijileri
çaga iýmitlendiriji öndürijiler
silikon çeňňek çaga öndürijisi
Hytaý çeňňekleri
silikon çeňňek çaga fabrigi
Hytaý iýmitlendiriji çeňňekler
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Agaç çemçe

silikon iýmitlendiriji çemçe üpjün ediji
lomaý çaga çemçeleri
lomaý çaga iýmitlenýän çemçe
silikon çemçe öndüriji
silikon iýmitlendiriji çemçe öndürijiler
çaga çemçe silikon zawodlary
lomaý silikon iýmitlendiriji çemçe üpjün edijiler
Hytaý çaga agaç çemçe
silikon iýmitlendiriji çemçe üpjün edijiler
agaç çemçe
silikon we agaç çemçe
lomaý çaga iýmitlenýän çemçe bahasy
agaç çemçe bilen üpjün ediji
agaç iýmit çemçe
agaç tutawaç öndürijisi bilen çin silikon çaga çemçe
agaç çemçe zawody
lomaý agaç çemçe
oem çaga iýmitlendiriji çemçe öndürijiler
OEM agaç çemçe
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Agaç çeňňek

silikon iýmitlendiriji wilka bilen üpjün ediji
lomaý çaga çeňňekleri
lomaý çaga iýmitlendiriji çeňňekler
silikon çeňňek öndüriji
silikon iýmitlendiriji sfork öndürijileri
çaga çeňňek silikon zawodlary
agaç çeňňek
silikon we agaç çeňňek
silikon iýmitlendiriji çeňňek üpjün edijileri
agaç çeňňek üpjün ediji
çaga iýmitlendiriji çeňňek öndürijileri
lomaý çaga iýmitlendiriji çeňňekleriň bahasy
agaç çeňňek zawody
agaç iýmitlendiriji wilka
agaç tutawajy öndüriji bilen çin silikon çaga çeňňegi
OEM agaç çeňňek
lomaý agaç çeňňek
lomaý silikon iýmitlendiriji üpjün edijiler
Hytaý çaga agaç çeňňegi
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Melikey: Hytaýda öňdebaryjy silikon çemçe we çorba öndüriji

Önümiň hiliniň kepili

Melikey zawody hökmünde önümiň hiline we azyk howpsuzlygy şahadatnamasyna uly ähmiýet berýäris.Çagaňyzyň saglygyny we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ýokary hilli standartlara laýyk gelýän silikon çaga çemçe we çeňňek toplumyny bermäge borçlanýarys.

Çig mal saýlamak nukdaýnazaryndan, silikon çaga gap-gaç önümlerini öndürmek üçin esas hökmünde ýokary hilli iýmit derejeli silikon materiallaryny berk barlaýarys.Bu materiallar halkara howpsuzlyk ülňülerine laýyk gelýär, zyýanly maddalary öz içine almaýar we FDA, LFGB we ş.m. ýaly azyk howpsuzlygy kepilnamasyndan geçdi, çig malyň yzarlanylmagyny we yzygiderliligini üpjün etmek üçin ygtybarly üpjün edijiler bilen işleýäris.

Önümçilik prosesinde önümleriň takyklygyny we yzygiderliligini üpjün etmek üçin ösen önümçilik enjamlaryny we tehnologiýalaryny ulanýarys.Zawodymyzda önümleriň durnukly hilini we öndürijiligini üpjün etmek üçin önümçilik döwründe temperaturany, basyşy we wagty berk gözegçilikde saklamak üçin tejribeli tehniki topary bar.

Hil gözegçilik ulgamymyz, her önümiň berk hil ülňülerine laýyk gelmegini üpjün etmek üçin çig mal synagyndan başlap, önümi barlamaga çenli birnäçe baglanyşygy öz içine alýar.Çig maldan nusga alma synagyny geçirýäris, berk önümçilik prosesine gözegçilik edýäris we wizual gözden geçirmek, ölçeg ölçemek, aşgazana garşylyk we temperatura garşylyk synagy we ş.m. ýaly ýokary hilli barlaglary geçirýäris.

silikon çemçe we çeňňek toplumy

Omörite mümkinçilikler we hyzmatlar

 “Melikey” zawody ajaýyp özleşdiriş ukyby we çeýeligi üçin müşderiler tarapyndan makullanýar.Müşderileriň silikon çaga çemçe we çeňňek toplumyna aýratyn zerurlyklaryna, görnüşine, ululygyna, reňkine, çap edilmegine ýa-da harplaryna we ş.m. talaplaryna düşünýäris.

Düzeltmek mümkinçilikleri nukdaýnazaryndan, zerurlyklaryna we pikirlerine görä ýörite dizaýn ýasamak üçin müşderiler bilen hyzmatdaşlygy başarýan hünärmen dizaýn toparymyz we inersenerlerimiz bar.Üýtgeşik görnüş, belli bir ululyk ýa-da belli bir reňk bolsun, müşderiniň talaplaryna görä sazlap we sazlap bileris.

Customörite hyzmat amalymyz gaty ýönekeý we täsirli.Ilki bilen, özleşdirmek zerurlyklaryna we garaşýan zatlaryna düşünmek üçin müşderiler bilen habarlaşýarys.Şol esasda, dizaýn toparymyz müşderileriň talaplaryna laýyklykda dizaýn tekliplerini we nusgalaryny hödürlär.Müşderiler seslenme berip, dizaýny kanagatlandyrýança üýtgedip bilerler.Dizaýn gutaransoň, adaty silikon çaga çemçe we çeňňek toplumyny öndürip başlarys.

Müşderilere şahsylaşdyrylan çap ýa-da hat ýa-da aýratyn gaplama talaplary gerekmi, biz olaryň aýratyn talaplaryny kanagatlandyryp bileris.Müşderiniň marka şahsyýetini ýa-da şahsy habaryny görkezmek üçin dürli çap we harp görnüşlerini hödürleýäris.Şol bir wagtyň özünde, müşderileriň markasynyň ýerleşişini we bazaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin şahsylaşdyrylan gaplama çözgütlerini hem berip bileris.

 

gümrük hyzmaty

Önümçilik kuwwaty we gowşuryş wagty

Melikey zawody, köp mukdarda sargyt ýa-da gyssagly sargyt üçin müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin güýçli önümçilik kuwwatyna we ajaýyp gowşuryş ukybyna eýedir.Müşderilerimiziň adaty silikon çaga çemçe we çeňňek toplumlaryny wagtynda eltip bermegi kepillendirýäris.

Ilki bilen ösen önümçilik desgalarymyz we enjamlarymyz bar we netijeli önümçilik tehnologiýasyny ulanýarys.Ösen sanjym galyplaýjy maşynlar we galyplar bilen enjamlaşdyrylan zawodymyz ýokary netijelilik we takyklyk bilen köpçülikleýin önümçilige ukyply.Bu, müşderilerimiziň ýokary göwrümli sargytlara bolan isleglerini kanagatlandyrmaga we önümiň yzygiderliligini we hilini saklamaga mümkinçilik berýär.

Ikinjiden, tejribeli önümçilik toparymyz we optimallaşdyrylan önümçilik prosesi bar.In engineenerlerimiz we tehniklerimiz önümçilik proseslerini netijeli guramak we dolandyrmak üçin tejribesi we tejribesi bar.Önümçilik prosesini optimallaşdyrdyk we ähli baglanyşyklary rasional tertipleşdirmek we utgaşdyrmak arkaly önümçiligiň ýokary netijeliligini we hilini üpjün etdik.

Gyssagly sargytlar üçin gyssagly kömek çäreleri görýäris.Müşderileriň adatdan daşary ýagdaýlary we gyssagly zerurlyklaryny çözmek üçin çeýe önümçilik meýilnamalaşdyryş we ätiýaçlyk meýilnamalarymyz bar.Gyssagly sargytlara ähmiýet bereris we müşderiler bilen gysga wagtda kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin öz wagtynda aragatnaşyk saklarys.

Önümçilik

Näme üçin Melikey saýlaýarsyňyz?

Bir nokatly lomaý satyjy

Melikey lomaý silikon gap-gaç önümlerini, çaga çüýşelerinden, çaga tabaklaryndan, çaga tabaklaryndan başlap, çaga käselerine we ş.m. dürli funksiýalar bilen üpjün edýär, bu size zerur nahar önümleriniň hemmesini şu ýerden tapyp bilersiňiz.

Iň ýokary öndüriji

Millek müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn edýär we öndürýär we OEM / ODM ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýär.

Giňişleýin şahadatnama

Önümlerimiz FDA, SGS, COC we beýleki hil barlaglaryndan geçdi we dünýädäki müşderilere has professional şahadatnamalar berýär.

önümçilik liniýasy

Şahadatnamalarymyz

Silikon çemçe we çeňňek toplumlary üçin hünärmen öndüriji hökmünde zawodymyz iň soňky ISO, BSCI, CE, LFGB, FDA şahadatnamalaryny berdi.

CE
şahadatnamasy
BSCI

Müşderi synlary

Müşderi-synlar

Müşderi synlary-Melikey

çaga silikon iýmitlendiriş toplumy 

Sorag-jogap

Çagalar silikon çemçelerini teeter hökmünde ulanyp bilermi?

Hawa, käbir bäbekler silikon çemçelerini teeter hökmünde ulanýarlar.Silikon çeýnemek üçin birneme çydamly.

Silikon çemçe we iýmit derejesindäki silikondan çeňňekler ygtybarlymy?

Hawa, silikon çemçe we iýmit derejeli silikondan ýasalan çeňňekler ygtybarly we ygtybarly.Çagaňyzyň agzyna zyýan bermezlik üçin ýumşak we gaýnadylyp ýa-da bug sterilizasiýa edilip bilner

Lomaý bahasy näçe?

Lomaý bahalar, adatça degişli arzanladyşlar bilen sargyt mukdaryna we aýratyn talaplara esaslanýar.

Düzeltmek üçin MOQ näme?

Hususlaşdyrmak üçin iň az sargyt mukdary dürli gümrük elementlerinden üýtgeýär we isleg we gepleşik esasynda sazlanyp bilner.

Dürli reňkleri we stilleri düzüp bolarmy?

Hawa, adatça dürli reňkler we stiller müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

Çap etmek ýa-da hat ýazmak ýaly şahsylaşdyrylan özleşdirmäni goldaýarmy?

Hawa, müşderiniň talaplaryna laýyklykda çap edilip ýa-da hat ýazylyp bilinýän şahsylaşdyrylan aýratynlaşdyrmany goldaýarys.

OEM / ODM hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?

Hawa, OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris we müşderileriň markasyna we dizaýn talaplaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen önüm öndürip bileris.

Hil kepilligi barmy?

Öndürijiler, adatça önümiň hilini we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi we gözleg işlerini amala aşyrýarlar.

Gaplamagy özleşdirýärsiňizmi?

Hawa, gaplamany özleşdirmegi üpjün edip bileris we gaplamak müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip bilner.

Lomaý we gümrük bahasy teklipleri barmy?

Hawa, adatça lomaý we ýöriteleşdirilen sargytlar degişli baha ýeňilliklerinden peýdalanyp bilerler.

Çagaňyzy iýmitlendirmek taslamasyna başlamaga taýynmy?

Silikon çaga iýmitlendirmek boýunça hünärmenimiz bilen şu gün habarlaşyň we 12 sagadyň dowamynda sitata we çözgüt alyň!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň