Biz hakda

Zawod

Melikey Silikon

Taryhymyz:

2016-njy ýylda döredilen Melikey Silikon Çaga Önümleri Zawody kiçi, hyjuwly topardan ýokary hilli, innowasiýa çaga önümlerini dünýäde ykrar edilen öndürijä öwrüldi.

Biziň wezipämiz:

Melikeýiň wezipesi, her bir çaganyň sagdyn we şatlykly çagalygy üçin howpsuz, amatly we innowasiýa önümlerine elýeterliligini üpjün etmek, dünýäde ynamdar silikon çaga önümlerini üpjün etmekdir.

Tejribämiz:

Silikon çaga önümlerinde baý tejribe we tejribe bilen iýmitlendiriji zatlar, oýnawaç oýunjaklary we çagalar oýnawaçlary ýaly dürli görnüşleri hödürleýäris.Dürli bazar isleglerini kanagatlandyrmak üçin lomaý, özleşdirme we OEM / ODM hyzmatlary ýaly çeýe görnüşleri hödürleýäris.Bilelikde üstünlik gazanmak ugrunda işleýäris.

topary

SILIKON ÇAGA ÖNÜMLERINIU ÖNÜMLERI

Önümçilik amallarymyz:

Melikey Silikon Çaga Önüm Zawody, häzirki zaman silikon önümçilik tehnologiýasyny ulanyp, iň häzirki zaman önümçilik desgalaryna eýe.Önümçilik işimiz, her önümiň ýokary hilli standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin oýlanyşykly düzülendir.Çig maly saýlamakdan we gözden geçirmekden önümçilige we gaplamaga çenli, Bütindünýä Saglyk Guramasynyň (BSGG) görkezmelerine we önümiň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny kepillendirmek üçin halkara çaga önümleriniň standartlaryna berk eýerýäris.

Hil barlagy:

Her önümi berk hil gözegçilik proseduralaryna tabyn edip, jikme-jikliklere üns berýäris.Önümçiligiň dowamynda kemçiliksiz zatlary üpjün etmek üçin birnäçe hil barlagy geçirilýär.Hil gözegçilik toparymyz, her önümiň iň ýokary standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin tejribeli hünärmenlerden ybarat.Diňe berk hil barlaglaryndan geçýän önümler paýlamak üçin goýberilýär.

Önümçilik ussahanasy
SILIKON ÖNÜMLERINIU ÖNÜMLERI3
SILIKON ÖNÜMLERINIU ÖNÜMLERI1
galyplar
silikon önümlerini öndüriji
ammar

Önümlerimiz

Melikey Silikon Çaga Önüm Zawody, dürli ýaş toparlaryndaky bäbekler we çagalar üçin ýokary hilli, innowasiýa taýdan öndürilen önümleri hödürleýär we ösüş syýahatyna gyzykly we howpsuzlyk goşýar.

önümlerimiz

Haryt kategoriýalary:

Melikey Silikon Çaga Önümler Zawodynda, aşakdaky esasy kategoriýalary goşmak bilen dürli önümleri hödürleýäris:

  1. Çaga gap-gaçlary:Biziňkiçaga gap-gaçlarykategoriýa silikon çaga çüýşelerini, emzikleri we gaty iýmit saklaýan gaplary öz içine alýar.Çagalar üçin dürli iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýörite döredildi.

  2. Çaga oýnawaç oýunjaklary:Biziňkisilikon oýnawaçlarbäbeklere çişme döwründe oňaýsyzlygy ýeňletmek üçin niýetlenendir.Softumşak we ygtybarly materiallar olary çagalaryň ulanmagy üçin amatly edýär.

  3. Bilim çaga oýunjaklary:Biz dürli görnüşleri hödürleýärisçaga oýunjaklary, çagalar üçin oýnawaçlar we duýgur oýunjaklar ýaly.Bu oýnawaçlar diňe bir döredijilikli däl, eýsem çagalaryň howpsuzlygy standartlaryna-da laýyk gelýär.

Önümiň aýratynlyklary we artykmaçlyklary:

  • Maddy howpsuzlyk:Melikey silikon çaga önümleriniň hemmesi, bäbekleriň howpsuzlygyny üpjün edýän zyýanly maddalardan azat 100% iýmit derejeli silikon materialdan ýasalýar.

  • Innowasiýa dizaýny:Döredijiligi we amaly birleşdirýän, bäbeklere-de, ene-atalara-da şatlyk getirýän özboluşly önümleri döretmäge çalyşýarys.

  • Arassalamak aňsat:Silikon önümlerimizi arassalamak aňsat, hapa gurulmagyna çydamly, arassaçylygy we amatlylygy üpjün edýär.

  • Çydamlylygy:Productshli önümler gündelik ulanylyşyna çydamlydygyny we uzak wagtlap dowam etjekdigini anyklamak üçin çydamlylyk synagyndan geçýärler.

  • Halkara ülňülerine laýyklyk:Önümlerimiz, çaga önümleriniň howpsuzlygy boýunça halkara ülňülerine eýerýär we olary ene-atalar we terbiýeçiler üçin ygtybarly saýlaýar.

Müşderi baryp görmek

Müşderilerimizi desgamyza garşy alýarys.Bu saparlar, hyzmatdaşlygymyzy berkitmäge we müşderilerimize iň häzirki zaman önümçilik işimize göz aýlamaga mümkinçilik berýär.Hut şu saparlaryň üsti bilen müşderilerimiziň üýtgeşik zerurlyklaryna we isleglerine has gowy düşünip, hyzmatdaş we öndürijilikli gatnaşyklary ösdürip bileris.

Amerikaly müşderi

Amerikaly müşderi

Indoneziýaly müşderi

Indoneziýaly müşderi

Rus müşderileri

Rus müşderisi

Müşderi baryp görmek

Koreý müşderisi

Müşderi baryp görmek2

Japaneseapon müşderisi

Müşderi baryp görmek1

Türk müşderisi

Sergi maglumatlary

Bütin dünýäde meşhur çagalar we çagalar sergilerine gatnaşmak barada berk ýazgylarymyz bar.Bu sergiler, pudak hünärmenleri bilen aragatnaşyk saklamak, soňky önümlerimizi görkezmek we ýüze çykýan tendensiýalar bilen täzelenmek üçin platforma üpjün edýär.Bu çärelere yzygiderli gatnaşmagymyz, pudagyň başynda durmak we müşderilerimiziň çagalary üçin iň möhüm çözgütlere elýeterliligini üpjün etmek baradaky yhlasymyzy görkezýär.

Nemes sergisi
Nemes sergisi
Nemes sergisi
Indoneziýa sergisi
Indoneziýa sergisi
Indoneziýa sergisi
CBME sergisi
Nemes sergisi
sergi maglumatlary1

Biz esasan LFGB we iýmit derejeli silikon çig malyny ulanýarys. Bu düýbünden zäherli we FDA / SGS / LFGB / CE tarapyndan tassyklanýar.