Silikon kubogy

Çaga silikon kubogy lomaý we adaty

Melikey Silikonbäbekýörite käse zawodyesasan silikon çaga önümleriniň manufaturasy we lomaý söwdasy bilen meşgullanýar.Biziňkisilikon çaga käseleriçig mal satyn almakdan taýýar önüm satuwyna çenli berk hil gözegçiligi bar.Kompaniýa, halkara hil dolandyryş ulgamynyň talaplaryna laýyk gelýän hil dolandyryş ulgamyny döretdi.ISO9001 şahadatnamasyKompaniýa kanagatlanarly önümiň hili we satuwdan soňky hyzmaty bilen sarp edijileriň biragyzdan ykrar edilmegine eýe boldy.Professional gözleg toparymyz bar.OEM we OD M.-ni kabul edip bileris.

Lomaý bahalarda MOQ 50pc

Silikon çaga kubogynda ýörite marka

Bir gezeklik eltip bermek çözgüdi bilen 15 günüň içinde çalt eltip bermek

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon çaga kubogynyň lomaý satuwy

“Melikey” lomaý silikon çaga käselerinde silikon süýümli käse gapaklary, okuw kuboklary, şahsylaşdyrylan käseler bar.

Okuw käselerimiziň lomaý satuwy, diňe özbaşdak bir käse ulanmagy öwrenýän çagalar üçin ajaýyp.Ygtybarly we çydamly materiallardan ýasalan okuw käselerimizde ene-atalar we çagalar üçin geçişi aňsatlaşdyrmak üçin aňsat tutawaçlar we dökülmeýän dizaýnlar bar.

Lomaý süýümli käseleri satyn almak isleýänler, köp sanly görnüşimizden hoşal bolarlar.Köp mukdarda süýji käselerimiz has uly maşgalalary, gündiz bejeriş merkezleri ýa-da müşderilerine dürli çaga önümlerini hödürlemek isleýän kärhanalar üçin ajaýyp.Lomaý lomaý käselerimiz dürli reňklerde we dizaýnlarda bolýar, bu bolsa oglanlar we gyzlar üçin iň oňat saýlama bolýar.

Kiçijik silikon käse diapazonymyz ykjam we ulanmaga aňsat gözleýänler üçin ajaýyp.Kiçijik eller üçin ajaýyp kiçijik ululygy görkezip, kiçijik silikon käselerimiz ýolda ulanmak üçin ajaýyp we aşgazan sumkasyna ýa-da sumkasyna aňsatlyk bilen gaplanyp bilner.

Kiçijik käsesine şahsy degişme goşmak isleýänler üçin şahsylaşdyrylan çaga käselerimiz iň oňat wariantydyr.Dizaýnlaryň we reňkleriň dürli görnüşlerini öz içine alýan şahsylaşdyrylan käselerimiz, çaganyňyzyň ady ýa-da baş harplary bilen düzülip, ​​sowgat bermek ýa-da aýratyn wakalar üçin ajaýyp edip biler.

Melikey kompaniýasy, ýokary hilli çaga önümlerini gözleýän ene-atalar we kärhanalar üçin elýeterli çözgüt hödürleýär.Silikon käse çagamyz, dürli görnüşler, reňkler we dizaýnlar hödürleýär, bu bolsa çaganyňyzyň islegleri üçin iň oňat warianty tapmagy aňsatlaşdyrýar.

Önüm aýratynlyklary

> Iýmit derejesi silikon- BPA, PVC, Phthalates we Dolduryjylardan mugt

> Silikon sypal- diş etine ýumşak we dişleri ösdürýär

> Ölçeg bellikleri- gerekli mukdarda guýmagy aňsatlaşdyryň

> Güýçli aşagy- käsäniň aşmagynyň öňüni alýar

> Gap-gaç ýuwýan maşyn- çalt we aňsat arassalamak

> LEAK-PROOF TOP- Kuboky gysanyňyzda çişirilen ýokarky çykmaz!

> REUSABLE- Türgenleşik käsesi ýa-da ajaýyp nahar ölçegli käse hökmünde gapaksyz ulanyň!

 

Şepagat uýalary :

 

Gap-gaç ýuwýan maşyn

Daglary we yslary çuňňur arassalamak üçin gaýnadyň

* Silikon käwagt degen zatlaryň ysyny ýa-da tagamyny alýar.Islenilmeýän tagamlary ýa-da yslary aýyrmak üçin önümi 15 minut gaýnag suwa batyryň.

 

Silikon önümlerine ideg edeniňizde şu maslahatlary ýerine ýetirmegi maslahat berýäris:

• Sabynly suwa batyrmaň

• silhli silikony gap-gaç ýuwýan maşynyň ýokarky bölegine goýuň

• Arassalamak üçin ýumşak ýuwujy serişdäni ulanyň

saman bilen silikon çaga käsesi

Gawuk kubogy

silikon çaga käsesi
bäbekler üçin silikon käseler
silikon käse çaga
kiçijik çaga käsesi
çaga üçin kiçijik käse
6 aýlyk iň gowy käse
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon bal çüýşesi kubogy

saman bilen silikon käse
çaga käsesi
çaga üçin käse
bäbekler üçin saman käsesi
iň gowy çaga käsesi
silikon okuw kuboklary
iň gowy çaga kubogy
çaga üçin iň gowy käse
6 aýlyk saman käsesi
çaga üçin silikon sypal käse
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon çaga kubogy

tutawaçly çagalar käsesi
iň gowy çagalar kuboklary
6 aýlyk bäbek üçin iň gowy käse
çagalar üçin kiçijik käseler
sypaýy käse mikrotolkun ygtybarly
mikrotolkunly ygtybarly käse
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon çaga kubogy

çaga tälimçisi kubogy
çaga üçin iň gowy ilkinji käse
bäbekler
silikon sypal käse
okuw käsesi
iň gowy çaga süýji käse
çaga öwreniş käsesi
çaga öwreniş käsesi
6 aýlap çaga käseleri
kiçi käseler
süýtden aýyrmak üçin iň gowy süýji käse
çaga üçin sypal bilen käse
6 aýlyk çaga üçin iň gowy süýji käse
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon çilek iýmit kubogy

çaga nahar käsesi
çagalar üçin nahar käsesi
dökülmeýän nahar käsesi
gaýtadan ulanylýan nahar käsesi
li bilen nahar käsesi
silikon käseleriň köpüsi
silikon nahar käsesi
elýeterli nahar käsesi
öz-özüni iýmitlendirmek üçin nahar käsesi
Apsykylýan silikon çaga kubogy
silikon çaga käsesi lomaý
Çaga silikon kubogy
silikon käse çaga
silikon käseleriň köpüsi
şahsylaşdyrylan çaga käseleri
silikon käse çaga
silikon nahar käse lomaý
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Melikey: Hytaýda öňdebaryjy silikon çaga kubogy öndürijisi

Melikey adaty çaga içmek kubogy

Melikey-iň ýöriteleşdirilen çaga käsesi bilen tanyşdyrmak - şahsylaşdyrylan silikon käseleri we çagalary üçin dökülmeýän kuboklary gözleýän ene-atalar üçin ajaýyp çözgüt!Customörite logotipimizde çap edilen dökülen çaga çüýşeleri, adaty süýji kuboklara ygtybarly, zähersiz we çydamly alternatiwany üpjün etmek üçin döredildi.Süýji käsäniň köp görnüşini ýa-da şahsylaşdyrylan çaga käsesini gözleýärsiňizmi.Çaga üçin Melikey silikon käsesi ajaýyp saýlawdyr

Melikey adaty silikon çaga käsesi, bäbekler üçin ýörite öndürilen, iýmit derejesindäki silikon materialdan ýasalan, yssyz we zäherli däl, bäbekleriň saglygy üçin howpsuz içgidir.Silikon materialy gowy ýylylyga garşy we garramaga garşy häsiýetlere eýedir.

Melikey Silikon Çagalar kuboklary owadan, reňkli açyk, saklamak aňsat, çaganyň agzynyň görnüşine we içmek endiklerine laýyk gelýär, şeýle hem aňsat ulanmak üçin syzdyryjy dizaýna eýe.Mundan başga-da, Melikey käsäni has üýtgeşik we tapawutly etmek üçin çaganyň ady, doglan senesi we käsäniň üstündäki suratlar ýaly şahsylaşdyrylan maglumatlary goşup bilýän aýratynlaşdyrma hyzmatlaryny berip biler.

Melikey ýöriteleşdirilen silikon çaga kubogy sagdyn, ekologiýa taýdan arassa, howpsuz we amaly, şahsylaşdyrylan çaga içmek käsesi, bu bäbekler üçin örän amatly.

çaga käsesi

Silikon çaga kubogyny nädip sazlamaly?

Biz hünärmen çaga tälim käsesi öndürijisidiris we şahsylaşdyrylan silikon çaga kubok hyzmatlaryny size hödürläp bileris.

Adaty silikon käse hakda aşakdaky ädimleri ýerine ýetirmegiňizi haýyş edýäris:

1. Islegleriňiz we dizaýn talaplaryňyz bilen bize ýüz tutuň.Siziň bilen habarlaşmak we çözgütleri teklip etmek üçin hünärmen satuw işgärlerimiz bolar.

2. Dizaýn tassyklamasy we nusga ýasamak.Nusga dizaýnyny we hilini tassyklamak üçin zerurlyklaryňyza görä nusgalar taýýarlarys.Şeýle hem, nusga düzedişler zerur bolsa we täzeden üýtgeşmeler girizilse, täze nusgalary öndürip bileris.

3. Töleg.Töleg tassyklamazdan ozal, size nusgalar, önümleriň bahalary, sargyt mukdary we gutarnykly tassyklamak üçin önümçilik wagty ýaly elementler bilen üpjün ederis.

4. Önümçilik we eltip bermek.Soňky tassyklanan nusgalaryň, şertnamanyň we öňünden tölegiň alnandygyny tassyklanymyzdan soň, adaty silikon çaga käsesini öndürip başlarys.Önümçilik sikli gowşuryş wagtyna täsir edip biler we takmynan gowşuryş wagty barada size habar bereris.

Müşderiniň tejribesine we önümiň hiline kanagatlanarly önümler we hyzmatlar almagyňyzy üpjün edýäris.Silikon çaga kubok taslamasyny düzmek üçin biziň bilen habarlaşyň!

Melikey adaty çaga kuboklarynyň artykmaçlyklary

 Professional silikon çaga käselerini öndüriji hökmünde aşakdaky artykmaçlyklarymyz bar:

1. Baý tejribe:Gözleg we ösüş, silikon materiallaryny öndürmek we satmak boýunça 10 ýyldan gowrak tejribämiz bar we dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bileris.

2. Taslama topary:Müşderilere ähli döredijilik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ajaýyp döredijilik we ýöriteleşdirilen dizaýn hyzmatlaryny hödürläp biljek hünärmen dizaýn toparymyz bar.

3. Qualityokary hilli:Her bir silikon çaga kubogynyň halkara hil ülňülerine laýyk gelmegini üpjün etmek üçin ýokary hilli silikon materiallaryny we ajaýyp önümçilik prosesini ulanýarys.

4. Satuwdan soň ajaýyp hyzmat:Satuwdan soňky hyzmatymyz mugt dizaýn deslapky synlaryny, mugt nusgalary, çaga käseleri üçin mugt önümçilik we gowşuryş meýilnamalaryny we müşderileriň soraglaryna öz wagtynda jogaplary öz içine alýar.

5. Müşderi kanagatlandyrmagy:Elmydama esasy maksadymyz hökmünde müşderiniň kanagatlanmagyny kabul edýäris.Biziň maksadymyz müşderilere iň oňat önümler, iň gowy hyzmat we iň ýokary hilli tejribe bermek.

Jemläp aýtsak, silikon çaga kubogy öndürijimiz baý tejribä, hünär dizaýn toparyna, ýokary hilli önümlere, satuwdan soňky ajaýyp hyzmaty we müşderileriň ýokary kanagatlanmagyna eýe.Müşderilere iň oňat özleşdirilen silikon çaga käseleri bilen üpjün edip biljekdigimize ynanýarys

 

Babyörite çaga käsesi

Zawod silikon çaga kubogy önümçiligi

Önümçilik üçin Melikey kremniý käse üçin abraziw serişdelere eýedir we massa 24 sagadyň içinde silikon içgilerini öndürýär.Silikon käseleriň köpüsi.Silikon käseleriň lomaý satuwy bilen üznüksiz üpjünçilik.Hytaýda OEM çaga süýji käsesi bilen üpjün ediji hökmünde bizde doly önümçilik enjamlary we hil gözegçilik ulgamy bar.Bol inwentar.

Silikon çaga käsesiniň önümçilik prosesi aşakdaky ýaly:

1. Material satyn almalar:Ilki bilen, materiallaryň ýeterlik üpjün edilmegini üpjün etmek üçin zerur silikon çig mallary, kömekçi materiallary we gaplaýyş materiallaryny taýýarlaň.

2. Galyp ýasamak:Müşderiniň haýyşyna görä, laýyk galyp düzüň we galyndy gaýtadan işlenenden soň amaly galypda ýygnaň.

3. Galyplary düzetmek:Galyndy ýasalandan soň, her pozisiýanyň talaplara laýyk bolup biljekdigini barlamak üçin galyby düzetmeli.

4. Ueelim goýmasy:Silisiýa jelini ýelimleýjiniň içine guýuň we kremniý jelini ýelimleýjiniň aýlanmagy we howany girizmegiň usuly bilen galybyň her ýerine deň derejede çalyň.

5.Gatylaşdyrma:Silikon bilen örtülen galyp, silikonyň tebigy gatylaşmagy üçin hemişelik temperaturada we çyglylykda silikon peçine ýerleşdiriň.Belli bir wagt garaşanyňyzdan soň, silikon çaga käsesiniň galyndysyny çykaryň we galybyň zaýalanandygyny barlaň.

6. Kesmek we arassalamak:galyndydan silikon galybyny gabyň we käsäniň agzynyň gyrasyny kesiň, soňra käsäni arassalaň we ýüpek ekrany ýa-da belligi kesgitläň.

7. Gaplamak:Hil ölçeglerine laýyk gelýän silikon çaga käselerini gaplaň we müşderiniň talaplaryna laýyklykda gutulara gaplaň.

8. Syn we gowşuryş:Iň soňky taýýar silikon çaga kubogy ýokary hilli ülňüleri üpjün etmek üçin gözden geçiriler we müşderä gowşurylar.

Aboveokardakylar silikon çaga käseleriniň önümçilik prosesi.Maddy satyn alyşlardan başlap gowşuryşa çenli, ahyrky önümiň hilini üpjün etmek üçin prosesiň her ädimine berk gözegçilik edilmeli.

Müşderi synlary

Müşderi-synlar

Müşderi bilen pikir alyşma

Näme üçin Melikey saýlaýarsyňyz?

Bir nokatly lomaý satyjy

Melikey lomaý silikon gap-gaç önümlerini, çaga çüýşelerinden, çaga tabaklaryndan, çaga tabaklaryndan başlap, çaga käselerine we ş.m. dürli funksiýalar bilen üpjün edýär, bu size zerur nahar önümleriniň hemmesini şu ýerden tapyp bilersiňiz.

Iň ýokary öndüriji

Millek müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn edýär we öndürýär we OEM / ODM ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýär.

Giňişleýin şahadatnama

Önümlerimiz FDA, SGS, COC we beýleki hil barlaglaryndan geçdi we dünýädäki müşderilere has professional şahadatnamalar berýär.

Şahadatnamalarymyz

Silikon käseleri öndüriji hökmünde zawodymyz iň soňky ISO9001, CE, BSCI, FDA, CPC şahadatnamalaryny berdi.

CE
şahadatnamasy
BSCI

Silikon okuw kubogy

 

Silikon okuw käsesi qualityokary hilli silikondan ýasalan çaga silikon okuw käselerimiz, adaty plastmassa we näzik çagalar üçin mekdep üçin synag alternatiwasydyr.Çagaňyzyň diş etini we dişlerini ösdürip ýetişdirmek üçin döwük däl, ýumşak we uzyn bolany üçin 100% iýmit derejeli silikon saýlaýarys.Aýnadan, gaty plastmassadan ýa-da keramikadan ýasalan käseler gaçsa ýa-da çaga käsäni dolandyryp bilmese zeper ýetirip biler.Döwüler, şonuň üçin agzyna ýa-da dişlerine urmak howpy abanýar.

 

 

Çagalar haýsy ýaşda okuw käsesinden içmeli?

 

  • Takmynan 6 aý:Çagalaryň köpüsi ene-atasy ýa-da terbiýeçisi tarapyndan açyk käseden suw alyp bilerler.

 

  • Takmynan 12 aý:Çagalaryň köpüsi tutawaçdan tutup, açyk käsäni dogry ulanyp bilerler.

 

Çüýşelerden türgenleşik käselerine nädip geçmeli?

 

Döş käsesinden, çüýşeden ýa-da süýji käseden bäbekler üçin okuw käsesine geçmek möhüm ösüş tapgyrydyr.Çüýşeden türgenleşikli käse nädip geçmeli?

 

  • ir başla

 

  • Boş käse bilen başlaň

 

  • Silikon burun bilen başlaň

 

  • Vanany aýryň

 

  • Suwdan başga zat beriň

 

Silikon tälim käsesinden içmek, uzak wagtlap çüýşäni ulanmak arkaly öňe sürülip bilýän diş çüýremeginiň öňüni alyp biler.Bir käseden içmek ajaýyp motor ukyplaryny we utgaşdyrylyşy ösdürýär.Everyöne her bir çaga başgaçarak we taýyn bolanda möhüm sepgitlere ýeter.6 aýdan 12 aýa çenli açyk kubok okuw kuboklaryny hödürlemegi maksat ediniň.

 

Çagaňyza okuw käsesinden içmegi nädip öwretmeli?

Silikon okuw käselerimiz, çaganyňyzyň käsäni durnukly saklamagyna kömek etmek üçin iki tarapdan tutawaçlar bar.Dökülmegi azaltmak üçin az mukdarda suwdan başlaň, käseden içmegi çaltlaşdyranlarynda hökman ýüze çykar.Öwrenenlerinde, käsede suwuklygyň mukdaryny köpeldip bilersiňiz.

 

Näme üçin önümlerimizi saýlamaly?

Silikon okuw käselerimiz gyzgyn, sowuk we doňan suwuklyklar ýa-da pýureler bilen işleýär we arassalamak aňsat.Şeýle hem gap-gaç ýuwýan maşynlar howpsuz.Melikey önümleriniň hemmesi ýaly, okuw käselerimiziň lomaý satuwy ähli azyk howpsuzlygy standartlaryna (FDA, LFGB we CE) laýyk gelýär we BPA, PVC, lateks, phalat, gurşun, kadmium we simapdan azat.

Melikey Hytaýda öňdebaryjy çaga tälim kubogy zawody, lomaý çaga tälim kubogynda baý tejribämiz bar.Öňdebaryjy önümçilik tehnologiýasy we ösen enjamlar, Professional satuw we gözleg topary bar.Melikey bilen hyzmatdaşlyk ediň, iň gowy çaga tälim kubogy üpjün edijisi bolarys.

Degişli makalalar

1.Baby içmek kubogy tapgyrlary

Çagaňyzyň ösüşiniň her bir basgançagynyň aýratyndygyny bilýäris.Ösüş tolgundyryjy döwür, ýöne bu çaganyň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmagy hem aňladýarçaga içýän käseher ädimde.

 

2. Çagalar haçan bir käseden içmeli?

6-9 aýlyk çagaňyzyň bir käse suw içmäge synanyşmagy üçin iň amatly wagtdyr.Çagaňyzy iýmitlendirip bilersiňizkiçijik çaga käsesişol bir wagtyň özünde oňa gaty iýmit berýärsiň, adatça 6 aý töweregi.

3. Iň oňat çaga we çagalar kubogyny nädip saýlamaly?

Dogry çaga käsesini saýlamak barada alada edýän wagtyňyz çagaňyz üçin söwda sebediňize köp sanly çaga käsesi goşulýar we karar berip bilmersiňiz.Tapmak üçin çaga käsesini saýlamagyň ädimlerini öwreniňiň gowy çaga käsesi çagaňyz üçinBu size wagtyňyzy, puluňyzy we saglygyňyzy tygşytlar.

4. Kiçijik käsäni nädip ulanmaly?

Çagaňyza kiçijik käseleri ulanmagy öwretmek gaty köp we köp wagt talap edip biler.Şu wagt meýilnamaňyz bar bolsa we oňa yzygiderli ýapyşsaňyz, köp bäbek ýakyn wagtda bu ussatlygy özleşdirer.Içmegi öwrenmek akiçijik käse çagaussatlykdyr we beýleki başarnyklar ýaly ösmek üçin wagt we tejribe gerek.Çagaňyz öwrenýän wagty köşeş, goldaw we sabyrly boluň.

5. Çaga Sippy kubogynyň synlary

Takmynan 6 aýdan başlap ,.çaga süýji käsekem-kemden her bir çaga üçin hökmany zat bolar, agyz suwy ýa-da süýt aýrylmaz.

6. Süýji käsäni nädip tanatmaly?

Çagaňyz çagalyk döwrüne girende, ene süýdi bilen emdirýärmi ýa-da çüýşäni iýmitlendirýärmi, oňa geçip başlamaly süýji käselermümkin boldugyça ir.Alty aýlyk ýaşynda silikon iýmitlendiriji käsäni hödürläp bilersiňiz, bu iň amatly wagt.

 

7. Süýji käsäni nädip arassalamaly?

çaga üçin süýji käselerdökülmeginiň öňüni almak üçin ajaýyp, ýöne ownuk bölekleriniň hemmesi olary arassalamagy kynlaşdyrýar.Gizlenýän aýrylýan bölekler sansyz süýümleri we galyplary saklaýar.Şeýle-de bolsa, dogry gurallary we ädimme-ädim gollanmamyzy ulanmak, silikon käse çagany arassa we galypsyz saklamak bilen çagaňyzy goramaga kömek eder.

Çagaňyzy iýmitlendirmek taslamasyna başlamaga taýynmy?

Silikon çaga iýmitlendirmek boýunça hünärmenimiz bilen şu gün habarlaşyň we 12 sagadyň dowamynda sitata we çözgüt alyň!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň