Silikon jam

Silikon çaga çüýşeleri lomaý we adaty

Melikey iň oňat silikon çaga çüýşe öndürijisi boldy we çaga çüýşeleriniň dürli funksiýalaryny we stillerini üpjün edýär.Çagany iýmitlendirmek üçin silikon ulgamynda 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, çaga silikon jamlaryny onlaýn satyn almagyň gaýtadan işlenişine we ýurtlaryň arasyndaky söwda düzgünlerine has çuňňur düşünýäris.Önümlerimiz 100% ýokary hilli, howpsuz iýmit derejeli silikondan öndürilýär.

Lomaý bahalarda MOQ 50pc

Customöriteleşdirilen LOGO we dizaýny goldaň

Bir gezeklik eltip bermek çözgüdi bilen 15 günüň içinde çalt eltip bermek

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon çaga çüýşesi aýratynlygy

100% iýmit howpsuz, silikon zyýanly himiki maddalardan gaça durmaga kömek edýär—Baby iýmitinde nebit materiallary ýok, diňe ýokary hilli, gipoallergen LFGB silikon, PVC ýok we gormony bozýan BPA, BPS, BPF, BFDGE, NOGE ýa-da BADGE goşundysy ýok.Çagaňyzyň saglygy we howpsuzlygy.

Saklamak aňsat- Çagany iýmitlendirýän jamymyz eliňize oňaýly gabat gelýär we onuň daş-töweregi goşmaça berkligi üpjün edýär.

Durnuklylyk üçin süýşmeýän giň esas- berk binanyň üstünde aňsatlyk bilen süýşüp ýa-da süýşüp bolmaz.

ÇYKYRYLMAZ, GÖRNÜŞLIK WE ATYLYK ÇYKYJY- Silikon çaga çüýşelerimiz, taşlanan hem bolsa çydamly we ýylylyga çydamly bolsa-da döwülmez, çaga we çagalar ýyllarynda uzak ömri üpjün eder.

Arassalamak aňsat- Kir ýuwýan maşyn, aňsat arassalamak üçin howpsuz.

6 aý we ondan ýokary bäbekler üçin niýetlenendir- 6 aýlyk bäbekler üçin ilkinji gezek arassa iýmitleri iýýän we bölek ululyklary ulaldygyça uly ýaşly bäbekler üçin hem amatly.

 

https://www.silicone-wholesale.com/silicone-bowl/

Melikey Silikon Çaga çüýşesi lomaý

Melikey Öňdebaryjy silikon çaga jam zawody hökmünde bizlomaý satuw silikon çaga emdiriş jamyBütindünýä.Professional gözleg we gözleg toparymyz, ajaýyp iş satuw topary, öňdebaryjy enjamlar we gözleg tehnologiýasy bar.Bir nokatly hyzmat bermek, biz siziň ygtybarly hyzmatdaşyňyz.

 

Haryt maglumatlary:

1. Melikey-de, 4 aýlyk bäbekler üçin ajaýyp çaga silikon jamlaryny onlaýn satyn alyp bilersiňiz.Çaga çüýşelerimiz ýokary hilli silikon materialdan ýasalyp, olary berk we uzak dowam etdirýär.

2.Silikon tabaklarymyz diňe bir çagaňyz üçin howpsuz bolman, eýsem ene-atalar üçinem örän amatly.Silikon jamymyzyň mikrotolkunlar üçin ygtybarly aýratynlygy, çagaňyzyň iýmitini aňsatlyk bilen gyzdyryp bilersiňiz.Bu, esasanam, noldan nahar taýýarlamaga wagt tapmaýan meşgul ene-atalar üçin has peýdalydyr.

3. Çaga iýmitlendirýän tabaklarymyz aňsat arassalanmak üçin döredildi we gap-gaç ýuwýan maşynlar hem howpsuz.Nahardan soň arassalanmak kynçylygy barada alada etmeli däl.Silikon iýmitlendiriji gaplarymyz bäbekler üçin iň oňat ululykdyr, olary tutmagy we dolandyrmagy aňsatlaşdyrýar.

4. Çaga ýygnamak üçin silikon jamymyz dürli reňklerde we dizaýnlarda bolýar, şonuň üçin siz we çagaňyzyň halajak birini saýlap bilersiňiz.Gapakly bir jam ýa-da ýerinde galmak üçin niýetlenen jam gözleýän bolsaňyzam, size ýapyşdyk.Diňe 4 aýlyk bäbekler üçin däl, eýsem ähli ýaşdaky çagalar üçin iň oňat çaga tabaklaryny hödürlemek bilen buýsanýarys.

 

Biziň kompaniýamyzda bäbekler üçin howpsuz we täsirli önümleri döretmegiň möhümdigini bilýäris.Şonuň üçin çaga çüýşeleriniň kolleksiýasynyň ýokary hil standartlaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin üns berýäris.Çagalarymyzy iýmitlendirýän tabaklar bilen, çagaňyzyň ene-atalar we çagalar üçin ygtybarly, çydamly we amatly bir tabakdan iýýändigine arkaýyn bolup bilersiňiz.

Obeer şaryndaky ene-atalar nahar wagtynyň çözgüdi hökmünde çaga çüýşelerimiziň kolleksiýasyna ýüz tutdular.Çagamyzy özüňiz üçin iýmitlendirýän jamlaryň amatlylygyny we hilini başdan geçirmäge çagyrýarys.Häzir biziň bilen habarlaşyň we iň ýokary derejeli silikon jamyň çagalary ýygnamak üçin peýdalaryndan lezzet alyň.

Kädi jam

çaga jamy silikon
çaga silikon jamy
çaga silikon sorujy jam
silikon çaga jamy
silikon sorujy çaga jamy
silikon sorujy jam çaga
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon Gün jamy

çaga üçin silikon jam
silikon çaga iýmit jamy
silikon çaga iýmitlendiriji jam
silikon çaga jamy bilen üpjün ediji
silikon çaga çüýşesi
silikon çaga çüýşe öndürijileri
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon pil jamy

çaga silikon jam zawody
çaga silikon iýmitlendiriji jam
Hytaý çaga silikon jamy
silikon çaga çüýşe zawody
silikon çaga jamy üpjün edijiler
silikon çaga emdiriş bilen iýmitlendirýän jam
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon dinozawr jamy

lomaý silikon çaga jamy bilen üpjün ediji
silikon çaga çüýşe zawodlary
iýmit derejeli silikon çaga jamy
çin silikon çaga jamy
çaga silikon tagamly jam
çaga silikon jamy üpjün ediji
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon meýdany

çaga silikon jamy we çemçe
çaga silikon jam zawodlary
emdirýän çaga silikon jamy
çaga silikon jamy
iň gowy silikon jam çaga
çaga üçin iň oňat silikon jam
iň gowy silikon jamy emdirýän çaga
Çin çaga jamy silikon
Hytaý silikon çaga çüýşe zawody
çin silikon çaga çüýşe öndürijisi
silikon çaga jamy we gapagy
silikon çaga jamy öndüriji
silikon çaga jamy
gapagy bilen silikon çaga jamy
silikon çaga jamy
silikon çaga emdiriş jamy
çaga üçin silikon jam we çemçe
silikon jam
silikon sorujy çaga jamy we gapagy
lomaý silikon çaga çüýşe öndürijisi
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon tegelek jam

çaga jamy silikon
çaga silikon sorujy jam
silikon çaga çüýşe zawody
silikon çaga çüýşe öndürijileri
silikon çaga çüýşesi
silikon çaga jamy bilen üpjün ediji
silikon çaga iýmitlendiriji jam
silikon çaga iýmit jamy
silikon çaga çemçe jam
çaga üçin silikon jam
silikon sorujy çaga jamy
silikon sorujy jam çaga
silikon jam çaga
silikon çaga emdiriş bilen iýmitlendirýän jam
silikon çaga jamy üpjün edijiler
çin silikon çaga jamy
çaga silikon iýmitlendiriji jam
çaga silikon jam zawody
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Biz alomaý OEM silikon jamy üpjün ediji.Customöriteleşdirilen silikon jamy we çemçe toplumyny goldaýarys.Agaç tutawaç çemçe, lazer LOGO.Silikon bolsun ýa-da agaç bolsun, ýöriteleşdirilen hyzmatlary edýäris.Zawod, çaga iýmitlendirýän jam öndürijileriniň biri.Silikon jamdan ýasalan galyplarymyz bar, pikirleriňizi durmuşa geçirmek üçin dizaýnyňyzy hem düzüp bileris.Köp marka müşderileri bilen işledik we olar bize ýokary öwgi we ynam berdiler.Markaňyzy tanatmak üçin biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz.

Melikey: Hytaýda öňdebaryjy silikon çaga iýmitlendiriji jam öndüriji

Müşderileriňiz marka habaryňyzy ýaýratmak üçin ajaýyp çeşme, sebäbi olar eýýäm siziň bilen söwda etmegi halaýarlar.Müşderileriňize zerur önümleri bermek bilen önümleriňize bolan söýgini paýlaşmaga kömek ediň we potensial müşderileri markaňyza üns beriňadaty çaga silikon jamlary.Marketing gurallary barada aýdylanda,adaty silikon gaplarajaýyp wariantydyr.umuman peýdaly, şonuň üçin müşderileriňiz howpsuz we zäherli däl çagalaryny iýmitlendirmek üçin ulanyp bilerler, bäbekler iň gowy sözçidir.Müşderileriňiz sizi ulanandaadaty çaga tabaklary, müşderileriňiz markaňyzy mahabatlandyrýarlar we markaňyzy tanadýarlar.

çaga naharhana toplumy

Logotipli ýörite silikon jamlar

Comörite lomaý silikon tabaklar çaga nahary üçin hökmany zat bolup, çagaňyzy bulaşdyrmazdan aňsat iýmäge mümkinçilik berýär.Customörite çaga çüýşeleriamaly çözgüt, baý reňkler, güýçli sorujy käseler we dökülmeýän dizaýn çaganyň iýmitlenmegini has gyzykly edýär.Logotip bilen marka edilende, bu adaty logo silikon jamlar, marka habardarlygyňyzy ýokarlandyryp biler.Bu lomaý adaty silikon gaplar, müşderileriňize öz markaňyz barada hemişe ýatladar, beýleki markasyz çaga mini silikon jamlary bilen tapawutlandyrar we bäsleşer.

Lomaý silikon jamlary nädip sazlamaly?

Aşakda silikon çaga çüýşelerini özleşdirmek prosesi barada gysgaça maglumat.Ilki bilen öndürijileri we hünärmenleri tapmak gaty möhümdiradaty lomaý silikon çaga jamyöndürijiler.Silikon tabaklar üçin ýörite talaplarÖndürijileriň adaty stillere, mukdarlara, bahalara we býudjet aralyklaryna ýalňyş düşünmeýändigine göz ýetiriň.Soňra iň soňky talap bildirilende tassyklamak üçin subutnama.
Thataly tassyklandyşahsylaşdyrylan çaga jamy lomaýöndüriji subut edip biler.Elbetde, subutnama tölegi bolar, ýöne iki tarap ylalaşyk gazanyp biler.Bu etapda öndürijiniň özleşdirmek ukybynyň synagydyr!Nusgalar kanagatlandyrylandan soň önümçilik üçin sargyt edip bileris.Ahyrynda şertnama gol çekiňÖnümçilik.

Custöriteleşdirilen silikon jam bilen marketing

Näme üçin Melikey saýlaýarsyňyz?

Bir nokatly lomaý satyjy

Melikey lomaý silikon gap-gaç önümlerini, çaga çüýşelerinden, çaga tabaklaryndan, çaga tabaklaryndan başlap, çaga käselerine we ş.m. dürli funksiýalar bilen üpjün edýär, bu size zerur nahar önümleriniň hemmesini şu ýerden tapyp bilersiňiz.

Iň ýokary öndüriji

Millek müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn edýär we öndürýär we OEM / ODM ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýär.

Giňişleýin şahadatnama

Önümlerimiz FDA, SGS, COC we beýleki hil barlaglaryndan geçdi we dünýädäki müşderilere has professional şahadatnamalar berýär.

önümçilik maşyny
silikon önümlerini öndüriji
ibermek

Şahadatnamalarymyz

Silikon gaplar üçin hünärmen öndüriji hökmünde zawodymyz iň soňky ISO, BSCI-den geçdi.Önümlerimiz Europeanewropa we ABŞ howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýär

Şahadatnamalar
CE
şahadatnamasy

Müşderi synlary

Müşderi-synlar

Müşderi synlary-Melikey

Sorag-jogap

Tabagy guruň we aýyryň

Käbäni emdirmek arkaly tekiz ýüzleriň köpüsine birikdirip bolýar.Gowy emdirmek üçin tozan sorujynyň düýbüniň we ýüzüniň arassadygyna göz ýetiriň we ortasyna basyň.Güýçli sorulmak üçin sorujy bazadaky suwy ulanyp bilersiňiz.Käbeler dokumaly ýa-da zeper ýeten beýik oturgyçlara we agaç ýüzlere ýapyşmaly däldir.Tabagy aýyrmak üçin sorujy käsäniň aşagyndaky tabagy çekiň.

Howpsuzlyk we ideg

Ilki ulanmazdan ozal ýuwuň

Bu önümi elmydama ulularyň gözegçiligi bilen ulanyň.

Gaty iýmit reňkleri jamy we çemçe reňkläp biler.

Mermer tabaklaryň hemmesi üýtgeşik, şonuň üçin surata gabat gelmez.

Her gezek ulanmazdan ozal önümi barlaň.Zyýan ýa-da gowşaklygyň ilkinji alamatlaryna zyňyň.

Diňe el çemçe.

Käse gap-gaç ýuwýan we mikrotolkunly howpsuz.

Iň oňat çaga tabaklary haýsylar?

Silikon çaga jamy.Bu çagany iýmitiň üstünde goýmakdan we bulaşyklykdan saklaýar.Gapakly çaga jamy.Bu iýmitleri gyzdyrmaga we jamda saklamaga mümkinçilik berer.Şeýle hem bu önümleri ýakyn ýyllarda ulanyp bilersiňiz, şonuň üçin olardan köp peýdalanyp bilersiňiz.

Silikon tabaklar bäbekler üçin howpsuzmy?

Hawa, silikon jam çaga howpsuz materialdan ýasalýar.Olar ýylylyga çydamly we has ýokary temperaturada ýa-da gap-gaç ýuwýan maşynda goýlanda, käbir plastmassalar ýaly töwekgelçilik döretmeýärler.

Sorujy gaplar mikrotolkun ygtybarlymy?

Bu materiallara bagly.Mikrotolkunly plastmassa ýa-da bambuk tabaklary däl, ýöne silikon adatça mikrotolkunlydyr.

Tabakly EZPZ matasy näme?

Adaty matasyny halaýaryn, sebäbi gapdallary bar, şonuň üçin ony suwuk iýmit üçin ulanyp bilersiňiz, ýöne jamy iň köpugurly ýa-da uzak möhletli zat hasaplamok.

Ys bermezlik üçin sorujy käseleri nädip saklamaly?

Käwagt ähli silikon, degen zatlaryndan tagam / ys alyp biler.Şuny göz öňünde tutup, silikon tabaklaryňyza ideg edeniňizde şu maslahatlara eýermegi maslahat berýäris:

Sabynly suwa batyrmaň

Silhli silikony gap-gaç ýuwýan maşynyň üstünde goýuň

Hinguwanyňyzda ýumşak ýuwujy serişdäni ulanyň

Tabagy stoluň içine nädip siňdirmeli?

Surfaceeriň tekiz we lint, kir, ýag we galyndylardan ýokdugyna göz ýetiriň

Boş tabagy arassa ýere goýuň we berkitmek üçin jamyň ortasyna basyň (has güýçli sorulmak üçin jamyň düýbüni birneme çyglaň)

Tabak ýerinde bolansoň nahar goşuň

Kiçijik iýip bolansoň, tabagy ýerden aýyrmak üçin aňsat goýmany çekiň

Çümmük synagyndan geçýärlermi?

Silikonymyz 100% FDA tassyklanan iýmit derejeli silikondyr.Bu, silikonyň ähli şahadatnamalarymyzda (FDA we CPSC) 100% silikon hökmünde bellik edilendigini we tassyklanýandygyny aňladýar.

LFGB (Europeanewropa standartlary boýunça synag edildi) we FDA silikonlary, sahypanyň düzüminiň gatylygyny ýa-da ýumşaklygyny kesgitleýän bejeriş wagty sebäpli ekstruziýa synagyndan geçip bilerler.Aklamak doldurgyç ulanmagy talap etmeýär, şonuň üçin maşgalaňyz üçin iň gowy karara gelmek üçin kompaniýanyň düzümlerini ýa-da kepilnama resminamalaryny barlamak gowy zat.Şahadatnamalarymyzy görmek isleseňiz, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

Çaga silikon tabaklary üçin haýsy material iň gowusy?

Zäherli däl we iň ygtybarly çaga jamy materiallary:

Iýmit derejeli silikon

Bambuk süýümi we iýmit derejeli melamin

Ekologiýa taýdan arassa bambuk

Çagalykdan geçip barýarkaňyz, çaga gap-gaçlaryňyzyň howpsuzlygy barada aladalanman, tabakda ýeterlik iýmit bar.Silikon çaga çüýşelerimiz 100% iýmit howpsuz we BPA, BPS, PVC, lateks, ftalatlar, gurşun, kadmium we simapsyz kepillendirilýär.

Näme üçin sorujy kubok bazasyny saýladyk?

Kiçijik çagalar tabaklaryny stoldan we ýere zyňmak bilen tanalýarlar!Bulaşyklyklary azaltmaga kömek etmek üçin geldik - çaga iýmitlendiriji gaplarymyzda plastmassa, aýna, metal, daş we möhürlenen agaç ýüzleri ýaly islendik ýüzüne ýapyşýan berk emiş bazasy bar.Surfaceeriň gözeneksiz we hapa we hapa ýokdugyna göz ýetiriň.Ykjam we ýeňil bolup, olary öýde ýa-da ýolda ulanmak üçin ajaýyp edýär.

Degişli makalalar

1. Iň oňat çaga tabaklary haýsylar?

Çaga çüýşeleri nahar wagtyny siňdiriş bilen az bulaşdyrýar.Çaganyň jamy, çaganyň iýmitlenişinde aýrylmaz wariantdyr.Bazarda dürli stil we materiallardan ýasalan çaga gaplary bar.Biziň hemmämiz bilmek isleýäris, nämediginiiň gowy çaga jamlary?

 

2. Iň oňat çaga tabaklary ene-atasy saýlamaly

Çaga 4-6 hepde töweregi döwürde gaty iýmit iýmäge taýyn.Öň taýýarlan çaga saçaklaryny alyp bilersiňiz.Ine, enäniň halanýanlaryçaga tabaklarybäbekler we çagalar üçin

3.Silikon tabaklar bäbekler üçin ygtybarlymy?

Thesilikon iýmitlendiriji jamhowpsuz iýmit derejeli silikon materialdan ýasalýar.Zäherli däl, BPA Free, himiki maddalary öz içine almaýar.Silikon ýumşak we ýykylmaga çydamly we çagaňyzyň derisine zyýan bermez, şonuň üçin çagaňyz ony rahat ulanyp biler.

4. Silikon jamy nädip arassalamaly?

Silikon tebigy materialdyr, ýöne himiki wulkanizasiýa serişdesini talap edýär.Himiki maddalaryň köpüsi ýokary temperatura basyşynda we bejergiden soňky döwürde üýtgäp durar.Firstöne ilki ulanmazdan ozal ony arassalamaly.Theçaga silikon tabaklaryöndüriji size silikon jamy nädip arassalamalydygyny aýdýar.

5. Ekologiýa taýdan arassa silikon jam gapaklaryny nireden satyn almaly?

Häzirki wagtda daşky gurşawy goraýan sarp edijiler gaýtadan ulanylýan iýmit toplumlaryny has gowy görýärler.Silikon iýmit gapaklary,silikon jam gapaklarywe silikon uzalýan gapaklar, plastmassa iýmit gaplamak üçin amatly alternatiwadyr.

6. Silikon jamyň ysyny nädip etmeli?

Silikon iýmit jamy iýmit derejeli silikon, yssyz, gözeneksiz we tagamsyz.Şeýle-de bolsa, käbir güýçli sabynlar we iýmitler silikon gap-gaç gaplarynda galyndy ysyny ýa-da tagamyny goýup biler.

Ynha, dowamly ysy ýa-da tagamy aýyrmak üçin ýönekeý we üstünlikli usullar

7. Silikon jamy nädip ýasamaly?

Silikon tabaklary zäherli we howpsuz, 100% iýmit derejeli silikon bäbekler gowy görýärler.Softumşak we döwülmez we çaganyň derisine zyýan bermez.Mikrotolkunly peçde gyzdyryp, gap-gaç ýuwýan maşynda arassalap bolýar.Kir ýuwujy serişdäni nädip ýasamalydygyny ara alyp maslahatlaşyp bilerismikrotolkunly ygtybarly silikon jamIndi.

8. Silikon jamy nädip ekrana çykarmaly?

BPA Mugt jam silikon iýmit derejesindäki silikonlar hiç hili howply bolmasa-da yssyz, gözeneksiz we yssyzdyr.Käbir güýçli iýmit galyndylary silikon gap-gaç gaplarynda galyp biler, şonuň üçin silikon jamymyzy arassa saklamalydyrys.Bu makala size silikon jamy nädip ekranlaşdyrmalydygyny öwreder.

9. Çöküp bilýän silikon jamy nädip düzmeli?

Jemgyýetiň ösmegi bilen durmuşyň tizligi çalt geçýär, şonuň üçin häzirki döwürde adamlar amatlylygy we tizligi gowy görýärler.Eplenýän aşhana gap-gaçlary ýuwaş-ýuwaşdan durmuşymyza girýär.Thesilikon bukulýan jam ýokary temperaturada wulkanizasiýa edilen iýmit derejeli materiallardan ýasalýar.Material näzik we ýumşak, adam bedeni üçin zyýansyz, ýokary temperaturada howpsuz we zäherli däl we ynam bilen ulanylyp bilner.

10. Haýsy jam çaga iýmitlendirmek üçin peýdaly?

Ene-atalar we ulular bäbekleriň zerurlyklaryna üns bermelidirler we duýgur düşünmelidirler.Mundan başga-da, çaganyň rahat bolmagy üçin çaganyň beden dilini synlamaly we düşündirmeli.Olar üçin dogry zatlary ulanyp, elbetde has gowy ideg edip bileris.Çaga iýmitlenýän tabaklar nahar saçagyndaky bulaşyklygy azaldyp biler we çagaňyza laýyk iýmitlendiriji jamy saýlamak, elbetde, olary iýmitlendirmegi aňsatlaşdyrar.Professional maslahatymyzyň size has köp saýlaw we ylham berjekdigine ynanýarys.

11. Çagalara jam gerekmi?

Çagaňyzyň iýmitini nädip saklamalydygyny we ýere dökülmeginiň öňüni almak, agzyna ilkinji dişlenişi ýaly kyn.Bagtymyza, dizaýn edilende bu päsgelçilikler göz öňünde tutulýarsilikon sorujy jam ene-atalara diňe bir köp zat etmäge kömek edip bilmän, täze iýmitleri synap görmek we aňsatlaşdyrmak, aňsatlaşdyrmak we has gyzykly etmek üçin çagalar üçin.

12. Iň oňat çaga iýmitlenýän tabaklar

Çagalar nahar wagtynda mydama iýmit kakmaga ýykgyn edýärler, bulaşyklyga sebäp bolýarlar.Şonuň üçin ene-atalar iň amatly çagany tapmalydyrlariýmit tabaklarywe çydamlylygy, sorujy täsiri, bambuk we silikon ýaly materiallara düşüniň.

 
Ine, bäbekler we çagalar üçin tabaklary iýmitlendirmek üçin iň esasy saýlanlarymyz.

Silikon çaga jamy: Iň soňky gollanma

Agşamlyk wagty akrobatikanyň jamlary üçin wagt däl!Melikeýiň 100% silikon sorujy jamlary bilen nahar wagty azalýar.Ajaýyp silikon sorujy gaplarymyz, gaty iýmitlere geçmegi siziň we çagaňyz üçin has aňsat we arassa edýär.Silikon çaga jamynda, islendik tekiz tekiz ýerde ygtybarly saklanjak ýörite sorujy käse bazasy bar..Silikon iýmit jamyny ýerinde saklaýan toplumlaýyn sorujy käse bazasy, 100% ýumşak silikonyň kömegi bilen ol hem döwülmez!Çagaňyzyň täze iýmitleri öwrenmegi üçin döredilen (takmynan 6+ aý),

Silikon jamyň görnüşiniň maksady bar;jamyň egrilen ýokarky gyrasy, çaganyň agzyna eltilmezden ozal çemçe içindäki zatlary tekizlemäge mümkinçilik berýär we gyrada bulaşyk dökülmezligi üpjün edýär.

Çaga süýtden aýyrmak üçin ajaýyp jam!

Kiçijik silikon tabaklarymyz aňsat arassalamak üçin niýetlenendir;gyzgyn sabynly suwda ýuwuň we ýuwuň, has gowusy, gap-gaç ýuwýan maşyna goýuň.

Iýmit derejeli silikondan, ýumşak, çydamly we ýeňil.

BPA, ftalatlar, gurşun, PVC we lateks, FDA silikony mugt.

Mikrotolkunly silikon gaplar bakteriýa garşy we allergiýa garşy bolup, olary has arassa edýär.

Tutga agaç agajyndan ýasalyp, suwa zäherli lak bilen örtülendir.

Seresaplyk

Silikon tabaklarymyz mikrotolkunly we gap-gaç ýuwýan maşynlar üçin ygtybarly.

Sorujy käseler iň oňat, tekiz ýerde gurulýar.

Silikon mikrotolkunly jamyň içinden daşarky basyň, ähli sorujy bazanyň ýer bilen aragatnaşykda bolmagyny üpjün ediň.

Çemçelerimizi ýyly sabynly suwda ýuwmaly - siňdirmäň.

Gap-gaç ýuwýan maşynda bir çemçe ýuwmak onuň ömrüni gysgaldýar.

Howpsuzlyk

3 aýdan uly bäbekler üçin amatly

Elmydama ulularyň gözegçiligi astynda ulanyň

Käbäni yzygiderli barlaň we zeper alamatlary bar bolsa taşlaň.

Iýmitlenmezden ozal iýmitiň temperaturasyny barlaň.

Önümiň ýag esasly iýmitler (meselem, ýag / ketçup) bilen gatnaşyga girmegine rugsat berilse, boýag bolup biler.

Ilki ulanmazdan ozal we her gezek ulanandan soň ýuwuň.

Çagaňyzy iýmitlendirmek taslamasyna başlamaga taýynmy?

Silikon çaga iýmitlendirmek boýunça hünärmenimiz bilen şu gün habarlaşyň we 12 sagadyň dowamynda sitata we çözgüt alyň!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň