Silikon plastinka

Çaga silikon plastinka lomaý we adaty

Melikey SilikonISO9001, BSCI kepillendirilen silikon plastinka öndüriji, çaga plitalary bilen üpjün ediji, lomaý çaga silikony bilen ýöriteleşýäristabaklar.Iň sagdyn, daşky gurşaw, amatly wedünýädäki ajaýyp silikon çaga plitalary.

Melikey Silikon çaga iýmitlendirmek üçin ýörite silikon çaga tabagy.sorujy, OEM we ODM bilen iň oňat çaga plitalary goldanýar we garşylanýar.Melikey Silikon elmydama Hytaýyň iň oňat bpa mugt silikon çaga plastinka öndürijisi boldy.

Lomaý bahalarda MOQ 50pc

Lomaý silikon plastinkasynda ýörite marka

Bir gezeklik eltip bermek çözgüdi bilen 15 günüň içinde çalt eltip bermek

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon plastinka zawody

Melikey, silikon çaga plastinka zawody, 10 + ýyl üçin lomaý silikon çaga plitalary.Silikon çaga plitalaryny lomaý satmakda baý tejribämiz bar.Iň oňat çagalar tabaklarymyz, ene-atalar we bäbekler üçin nahar wagtyny has aňsat we lezzetli etmek üçin döredildi.

 

BPA mugt silikon çaga plastinka üpjün edijisi

Highokary hilli, iýmit derejeli silikondan ýasalan silikon süýtden aýyrýan plastinkamyz, BPA-dan, phalatsyz we howpsuzlyk üçin synag edilen garaşsyz laboratoriýadyr.

 

Çaga iýmitlendirmek üçin lomaý lomaý

Softumşak we çeýe material, kiçijik elleri gysmagy aňsatlaşdyrýar we içindäki sorujy aýratynlygy bilen bulaşyk dökülmeleriň öňüni alýar.Silikon sorujy çaga plastinkasy tekiz iýmitlerde berk saklanýar, şonuň üçin çagaňyz iýmitlerinden lezzet almaga ünsi jemläp biler.

 

Lomaý silikon bölünen çaga tabagy

Çaga silikon plastinka toplumymyz üç / dört dürli bölüm bilen üpjün edilýär we deňagramly we sagdyn nahar bermek üçin amatly bolýar.Silikonyň zäherli däl aýratynlyklary, gap-gaçlaryň iýmitlere zyýanly himiki maddalary syzmazlygyny üpjün edýär.

 

Silikon çaga naharlaryny arassalamak aňsat

Silikon çaga gap-gaçlarymyz gap-gaç ýuwýan maşynlary howpsuz we arassalamak aňsat, nahar wagty şemal öwüsýär.Tabaklar hem çydamly we ýygy-ýygydan ulanylmagyna çydap, olary gündelik ulanmak üçin ajaýyp edýär.

 

Çagalar üçin iň oňat tabak

Silikon çaga plitalarymyz dürli ýaşdaky bäbekler we çagalar üçin amatly we reňkli dizaýnlar olaryň ünsüni özüne çeker.Çagaňyzyň isleglerine laýyk gelýän dürli gyzykly we oýnawaç görnüşlerde gelýär, olary doglan günleri ýa-da çaga duşlary üçin ajaýyp sowgat edýär.

 

Çagalar silikon plastinka aýratynlyklary

 

 • * Çagalar we çagalar üçin niýetlenendir
 •  
 • * 100% silikon material
 •  
 • * Plastinanyň süýşmeginiň ýa-da aşmagynyň öňüni almak
 •  
 • * Iýmit önümlerini bölmek üçin bölümler
 •  
 • * BPA-dan we zäherli däl
 •  
 • * Gap-gaç ýuwýan maşyn, aňsat arassalamak üçin
 •  
 • * Iýmitiň amatly gyzmagy üçin mikrotolkun we peç howpsuz
 •  
 • * Gaýtadan ulanmak üçin çydamly we uzak möhletli material
 •  
 • * Çagalary özüne çekmek üçin dürli reňklerde we gyzykly dizaýnlarda bolýar

 

Hinguwmak boýunça görkezmeler:Çeňňekde gyzgyn sabynly suw bilen ýa-da gap-gaç ýuwýan maşynyň ýokarky gatynda ýuwuň.

çaga silikon plitalary

Kädi tabak

silikon çaga plitalary
çaga emdiriş plitalaryny onlaýn satyn alyň
silikon çagalar tabaklary
silikon bölünen çaga plitalary
silikon çaga tabagy
silikon plitalary
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon blemgoşar agşamlyk nahary

silikon plitalary
çaga silikon tabagy
silikon süýtden aýyrmak
silikon nahar tabaklary
silikon sorujy çaga tabagy
silikon çaga gap-gaçlary
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon piliniň nahar tabagy

çaga silikon plitalary
kremniý plitalary
çaga silikon plitalary
çagalar üçin silikon plitalar
silikon plastinka çaga
silikon nahar tabagy
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon dinozawr plastinka

bäbekler üçin silikon tabaklar
çaga üçin iň oňat silikon plastinka
çaga silikon gap-gaçlary
çaga üçin silikon tabak
silikon plitalar çaga
iň oňat silikon sorujy plitalar
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon çörek tabagy

emdiriş bazasy bolan çaga tabagy
çaga plastinka silikon
çagalar sorujy tabak
emdirmek bilen kiçijik tabak
silikon çaga plastinka
emdirmek bilen kiçijik tabaklar
çagalar üçin sorujy plitalar
silikon sorujy çaga tabagy
silikon çaga plitalary
çaga bölünen tabaklar
bäbekler üçin ýelmeşýän tabaklar
emdirmek bilen kiçijik tabaklar
iň gowy çaga tagamlary
çagalar üçin iň oňat silikon plitalar
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon üç bölünen tabak

çagalar üçin sorujy plastinka
çaga üçin iň oňat sorujy tabak
çagalar üçin iň gowy bölünen tabaklar
gap-gaç ýuwýan maşyn, ygtybarly çaga tabaklary
çagalar üçin iň gowy bölünen tabaklar
çaga iýmit tabagy
iň gowy çagalar naharlary
çaga üçin iň oňat sorujy tabak
iň gowy çagalar tabaklary
zäherli çaga gap-gaçlary
iň gowy çagalar tabaklary
çaga tabaklary
çaga iýmit tabaklary
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon bölüji däl plastinka

çagalar üçin gap-gaçlar
sorujy käseler bilen çaga tabaklary
sorujy käse çaga tabaklary
çagalar mikrotolkunly tabaklar
çaga iýmitlenýän gaplar
bäbekler üçin sorujy käseler bilen tabaklar
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Custöriteleşdirilen silikon plastinka görnüşi we ululygy

Çagalaryň silikon plastinkasynyň ululygyny we görnüşini (sorujy käseler we ş.m., tegelek, inedördül, gönüburçly, ýumurtga, ýörite görnüş we ş.m.) düzüp bilersiňiz.

https://www.silicone-wholesale.com/silicone-kids-plates-supplier-factory-l-melikey.html

Custöriteleşdirilen silikon plastinka reňki

 

Pantone reňk kartasyna ýa-da ulanýan umumy reňklerimize esaslanyp, çaga plastinkanyňyzyň reňkini düzüp bilersiňiz.Gerek bolsa, çagalar üçin iki reňkli we mermer reňkli silikon plitalary hem ýasap bileris
https://www.silicone-wholesale.com/silicone-suction-baby-plate-wholesale-l-melikey.html

Melikey: Hytaýda öňdebaryjy silikon çaga iýmitlendiriş plastinka öndürijisi

ýüpek çap etmek

Küpek ekrany

Logotipiňiz we nagyşyňyz gaty reňkli bolsa, nagyşyňyzy ýa-da logotipiňizi silikon çaga plastinkasyna ekranda çap edip bilersiňiz.Ekranlar we gysgyçlar hökmanydyr.

Malylylyk geçiriş

Malylylyk geçiriş

Siziň logotipiňiz we nagyşyňyz köp reňkli, garyşyk reňk, solan, kamuflaage, uglerod süýümi, agaç däne reňki bolanda, kremniy çagalar plitalary üçin ýylylyk geçirişini saýlap bilersiňiz.Film we jigleri çap etmek hökmanydyr.

Silikon plastinka öndürijilerini nireden tapyp bilerin?Melikey Silikon iň ökde hytaýlylaryň biridirsilikon plastinka lomaý öndürijiler, çagalar üçin silikon plitalary ýasap başladyk.

Zawoddan göni

Wagt we pul tygşytlamak üçin prosesi ep-esli aňsatlaşdyrmaga mümkinçilik berýän öz zawodymyz bar.Bu tygşytlamalary müşderilerimize geçirýäris.Öz zawodymyzyň bolmagy, sargyt etmegiň aňsat usulyny üpjün etmäge mümkinçilik berýär, şonuň üçin sargyt wagtynda ähli wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlap bilersiňiz.

Bizde aýratyn baradaty silikon plastinkalomaý paýnamada.Biziň ätiýaçlyk silikon nahar tabaklarymyz gitmäge taýyn, diňe marka habaryňyzy düzüň.Haçan-da köp sanly lomaý söwda nyşany kremniý plitalary gerek bolsa, satuw işgärlerimiz size ýüz tutarlar.Bu has ýokary derejede özleşdirmäge mümkinçilik berýär we bir bölek üçin bahany arzanlatmaga kömek edýär.Şeýlelik bilen, düýbünden üýtgeşik adaty silikon plastinka çaga dizaýny üçin lomaý bahalary alyp bilersiňiz.

Omörite artykmaçlyklar

1. Melikey dizaýny

Gözleg we gözleg üçin ajaýyp toparymyz bar

10 ýyl bäri OEM we ODM-de tejribelerimiz bar

Köp dizaýn hormatlaryny we baýraklaryny aldyk

 

2. Galyp ussahanasy

2 CNC maşyn, 10 sany galyndy ýasaýjy maşyn

 

3. Islendik islegleri kanagatlandyryň

Löriteleşdirilen LOGO bolsun, önüm, gaplama.Gowy pikiriňiz barmy ýa-da ýok, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin ähli zady ederis.Dizaýndan önümçilige, eltip bermekden we satuwdan soň, biz siziň hyzmatyňyzda.

 

Cicörite silikon plastinka nagşy we nyşany

Silikon çaga plastinka nagşyny, reňkine we meýdanyna görä düzüp bilersiňiz:

Logotipli ýörite silikon plitalary

Omörite lomaý silikon plitalaryBPA Mugt, ýumşak materialdyr.Silikon çagalar tabaklarymyzda güýçli siňdiriş bar, agdarmak aňsat däl, bäbekleriň iýmegi üçin amatly.Logotip bilen bellik edilende, bu adaty logo silikon plitalary, marka visibilitini ösdürmäge kömek edip biler.Döredilen çaga plastinka markalary, köplenç marka habardarlygyny ýokarlandyrmak üçin silikon çaga plitalaryny satyn almak bilen ýörite nyşan çaga plitalaryny paýlaýarlar.Bularlomaý şahsylaşdyrylan silikon plitalary, munuň öwezine marka önümlerini sarp edijini yzygiderli ýatladyň ..

 

Lomaý silikon plitalary nädip sazlamaly?

Şahsylaşdyrma artýan döwürde,şahsylaşdyrylan çaga tabaklarybazardaky sarp edijiler tarapyndan makullanýar.hünärmen tapmak gaty möhümdir öndürijiHytaý siliocne çaga plastinka öndürijileri.

Aşakda silikon plitalary özleşdirmek prosesi barada gysgaça maglumat.

1.Pikir:Marka müşderileri bize öz ideýalaryny aýdýarlar ýa-da ýasamak isleýän zatlary barada bize islendik suraty görkezýärler.

2.Surat:Ululygyny tassyklamak üçin 2D çyzgy ýasamak haýyşyna görä ýazarys.

3.3D:Soň bolsa 3D çyzgy ederis.

4.Mysal:Ahyrynda, nusgany marka müşderilerine ibereris.

5.Galyp:Galyndy gurşun wagty

6.Proto görnüşi:Gurluşyny we funksiýasyny tassyklaň.

Silikon plastinka öndürmek prosesi

Melikey çagalar silikon plitalary önümçilik prosesinde birnäçe ädimden geçýär:

 

Garyşyk:Özara baglanyşygy işjeňleşdirmek üçin silikon materiallaryny katalizatorlar bilen garyşdyrmak.

Şekil:Taslanan şekilleriň we ululyklaryň galyndylaryna material guýuň.

Atingyladyş we bejeriş:Galyndy, berkligi üpjün etmek üçin silikon materialyny ýokary temperaturada bejerýär.

Kesmek we barlamak:Tagtany galyndydan çykaryň we artykmaç materiallary kesiň.Kemçilikleri barlaň.

Çap etmek we gaplamak:Zerur bolsa, gaplama we ýüklemezden ozal logotipler, bellikler ýa-da dizaýnlar çap edilip bilner.

 

Melikey, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýan ýokary hilli silikon plitalary öndürmek üçin häzirki zaman desgalaryndan we ökde işgärlerden peýdalanýar.Müşderiniň kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligimiz bar.

adaty silikon plastinka

Näme üçin Melikey saýlaýarsyňyz?

Bir nokatly lomaý satyjy

Melikey lomaý silikon gap-gaç önümlerini, çaga çüýşelerinden, çaga tabaklaryndan, çaga tabaklaryndan başlap, çaga käselerine we ş.m. dürli funksiýalar bilen üpjün edýär, bu size zerur nahar önümleriniň hemmesini şu ýerden tapyp bilersiňiz.

Iň ýokary öndüriji

Millek müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn edýär we öndürýär we OEM / ODM ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýär.

Giňişleýin şahadatnama

Önümlerimiz FDA, SGS, COC we beýleki hil barlaglaryndan geçdi we dünýädäki müşderilere has professional şahadatnamalar berýär.

Şahadatnamalarymyz

Silikon çaga iýmitlendiriji plastinka öndürijisi hökmünde zawodymyz ISO, BSCI, CE, LFGB, FDA şahadatnamalaryny berdi.

CE
şahadatnamasy
BSCI

Müşderi synlary

Müşderi-synlar

Müşderi synlary-Melikey

silikon çaga tabagy

Silikon çaga plitalarymyz az işdäsi we işjeň iýýänleri göz öňünde tutýar!Çaga silikon plastinkamyz 100% iýmit derejeli silikondan ýasalýar we tekiz ýüzlere ygtybarly ýapyşýan giň sorujy bazany özünde jemleýär.Çaga üçin iň oňat emdiriş plastinkasyny zyňmak ýa-da uçmak kyn.Fallykylsa, bozulmaz!Sorujy käseler plastmassa, aýna, metal, daş we möhürlenen agaç ýüzler ýaly islendik ýere diýen ýaly ýapyşýar.Surfaceeriň gözeneksiz we arassa we galyndylardan, iýmitden ýa-da hapa ýokdugyna göz ýetiriň.Olar ýeňil we arassalanmak aňsat, olary öýde ýa-da ýolda ulanmak üçin ajaýyp edýär.

 

Silikon çaga plitalary mikrotolkunda howpsuzmy?

Silikon çaga plitalarymyz ene-atalar we terbiýeçiler üçinem az bulaşyk.

Silikon çaga iýmitlenişimizdäki beýleki silikon çaga nahar önümleri ýaly, silikon çaga naharlarymyz doňduryjy, mikrotolkunly we peçli (440 ° F çenli).Iýmitleri gyzdyryp bilersiňiz (ýa-da bişirip bilersiňiz!) We özüňize bir tonna goşmaça tagam taýýarlamazdan göni çagalaryňyza hyzmat edip bilersiňiz.Silikonly çagalaryň tabaklarynyň we iýmitleriniň çagaňyzyň iýmegi üçin ýeterlik derejede salkyndygyny barlaň.

 

Silikon paneller bäbekler üçin howpsuzmy?

FDA tarapyndan tassyklanan, zäherli däl, iýmit derejeli silikonda himiki önümler ýok we gaty howpsuz.Silikon plastmassa üçin amatly alternatiw bolan ýumşak we uzyn materialdyr.Silikon çagalar plitalary taşlananda birnäçe böleklere bölünmez we olary çagaňyz üçin howpsuz eder.

Tabakdaky ilkinji iýmitden nireden başlamalydygyňyzy bilmeýärsiňizmi?Kyn we çalt düzgünler ýok.Çagalar dürli döwürlerde ösüş döwrüne ýetýärler.Theyöne taýýar bolansoň, bulaşdyrmak çagalaryň özbaşdak iýmitlenmeginiň bir bölegidigini ýadyňyzdan çykarmaň.Iýmitlere degmek, ýaýratmak we ýaýratmak üçin ellerini ulanmak olaryň duýgur ösmegine kömek edýär, ajaýyp motor ukyplaryny ösdürýär we täze dokumalary, tagamlary we iýmit kombinasiýalaryny öwrenmek we kesgitlemek erkinligini berýär.Şeýle-de bolsa, iýmitleri gönüden-göni beýik oturgyçda ýerleşdirmek, olaryň gapdalyndan süýşmegine sebäp bolar (şemal arassalaýjylary pikir ediň :) we iýmitleriň köpüsi ýa-da poluň üstünde bolar.Çagalary beýik taraply tabak ýa-da tabak ýaly araçäk bilen başlaň, şonuň üçin täze iýmitleri tabagyň gyrasyna alyp bilerler.Çuň silikonly çagalar tabagy sousy we nohut ýaly iýmitleri saklamaga kömek edýär!

Degişli makalalar

1.Silikon çaga plitalary howpsuzmy?

Silikon çaga tabaklaryÇagalar üçin howpsuz we plastik ysy ýok 100% FDA, BPA-dan we LFGB kepillendirilen silikondan doly.MIKROWAVE & DISHASHER & OVEN & FREEZER howpsuz.

 

2.Bir silikon plitalary mikrotolkun ygtybarly

silikon çaga plastinka nebit esasly himiki serişdeleri, BPA, BPS ýa-da doldurgyçlary öz içine almaýar.Silikon nahar tabagy iýmitleri mikrotolkunda, doňduryjyda, peçde we gap-gaç ýuwýan maşynda saklamak üçin ygtybarlydyr.

3. Mikrotolkunly silikon plitalary edip bilersiňizmi?

silikon çagalar tabaklaryaşa ýokary ýylylyga çydap bilýär we mikrotolkunda ýa-da peçde ulanmak üçin örän amatlydyr.

4. Çagalar üçin iň oňat tabaklar haýsylar?

Muny kesgitlemek üçinbäbekler üçin iň gowy tabaklar, her önüm materiallara baha bermek, arassalamagyň aňsatlygy, sorujy güýji we başgalary bahalandyrmak üçin gapma-garşy deňeşdirme we el synaglary boldy.

5. Çaga tabaklary zerurmy?

Çagalar üçin öz-özüňi iýmitlendirmek isleýärsiňiz, ýöne ullakan bulaşyklygy arassalamagy halamaýarsyňyzmy?Iýmitlendiriş wagtyny çagaňyzyň gününiň iň bagtly bölegi edip nädip etmeli?Çaga tabaklaryçagaňyza aňsat iýmitlenmäge kömek ediň.

6. Silikon gap-gaçlary nädip arassalamaly?

Silikon gaplararassalamak aňsat görünmeli, ýöne şol ýagly galyndylardan dynmak kyn.Silikon plitalary çagalar üçin gaty gyzgyn suwa batyrmak, käbir tegmilleri aňsatlyk bilen aýryp biler.

Çagaňyzy iýmitlendirmek taslamasyna başlamaga taýynmy?

Silikon çaga iýmitlendirmek boýunça hünärmenimiz bilen şu gün habarlaşyň we 12 sagadyň dowamynda sitata we çözgüt alyň!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň