Habarlar

 • Silikon plastinkany ýöriteleşdirmegiň esasy ädimleri l Melikey

  Silikon plastinkany ýöriteleşdirmegiň esasy ädimleri l Melikey

  Döwrebap saçak üçin täzeçillik hökmünde silikon plitalary has köp sarp ediji halaýar.Şeýle-de bolsa, silikon plitalary özleşdirmek bir gijede bolup geçmeýär we birnäçe möhüm ädimleri we tehniki jikme-jiklikleri öz içine alýar.Bu makalada esasy ädimler öwreniler ...
  Koprak oka
 • Silikon çaga gap-gaçlaryny satyn alanyňyzda näme gözlemeli l Melikey

  Silikon çaga gap-gaçlaryny satyn alanyňyzda näme gözlemeli l Melikey

  Ene-atalyk karar bermek bilen doldurylan syýahatdyr we dogry silikon çaga saçak gap-gaçlaryny saýlamak hem muňa ýol bermeýär.Täze ene-ataňyzmy ýa-da öňem bu ýoldan giden bolsaňyz, çagaňyzyň saçak gap-gaçlarynyň belli bir kriteriýalara laýyk gelmegini üpjün etmek ...
  Koprak oka
 • 2024 Iň oňat çaga jamlary, tabaklar we nahar önümleri l Melikey

  2024 Iň oňat çaga jamlary, tabaklar we nahar önümleri l Melikey

  Çagaňyzyň birinji ýylynyň başynda olary çaga emdirmek we / ýa-da çaga çüýşesi bilen iýmitlendirýärsiňiz.6öne 6 aýlyk bellikden soň we çaga lukmanyňyzyň görkezmesi bilen gaty jisimleri we belki çagalara ýolbaşçylyk edýän weanini hödürlärsiňiz ...
  Koprak oka
 • Çagaňyzyň nahar wagty üçin Silikon bölüji plitalaryň gowy we erbet taraplaryny öwrenmek l Melikey

  Çagaňyzyň nahar wagty üçin Silikon bölüji plitalaryň gowy we erbet taraplaryny öwrenmek l Melikey

  Häzirki zaman durmuşynyň aladalary bilen çagalar bilen nahar iýmek kyn meselä öwrüldi.Muny ýönekeýleşdirmek maksady bilen soňky ýyllarda silikon bölüji plitalar peýda boldy.Bu makala, salam ... ünsi jemläp, bu innowasiýa önüminiň oňaýly taraplaryny öwrener ...
  Koprak oka
 • Silikon çaga jamynyň howpsuzlygy boýunça gollanma: Köpçülikleýin satyn alma kepilligi üçin soraglar l Melikey

  Silikon çaga jamynyň howpsuzlygy boýunça gollanma: Köpçülikleýin satyn alma kepilligi üçin soraglar l Melikey

  Çaganyň ulalmak syýahaty howpsuz we amatly gap-gaçlary talap edýär we silikonly çaga çüýşeleri ajaýyp aýratynlyklary üçin ýokary hilli bolýar.Bu gollanma silikon çaga çüýşeleriniň howpsuz ulanylyşyna seredýär, köp mukdarda silikon çaga çüýşelerini satyn almak bilen baglanyşykly umumy soraglara ýüzlenýär ...
  Koprak oka
 • Lomaý gollanma: Dogry silikon çaga tabaklaryny saýlamak l Melikey

  Lomaý gollanma: Dogry silikon çaga tabaklaryny saýlamak l Melikey

  Dogry silikon çaga tabaklaryny saýlamak boýunça iň soňky lomaý gollanma hoş geldiňiz!Ene-ata ýa-da terbiýeçi hökmünde çagaňyzyň nahar wagtynda zerur zatlarynyň howpsuzlygyny we hilini üpjün etmek iň möhümdir.Silikon çaga plitalary durabili sebäpli uly meşhurlyk gazandy ...
  Koprak oka
 • Cörite silikon çaga plitalary çaga iýmitlenmegi üçin zerurmy l Melikey

  Cörite silikon çaga plitalary çaga iýmitlenmegi üçin zerurmy l Melikey

  Çagaňyz üçin dogry iýmitlenmegi üpjün etmek iň möhüm meselä öwrülen ene-atalar dünýäsine hoş geldiňiz.Çagalara gaty zatlary tanatmak syýahaty kynçylyklar bilen doldurylýar we dogry nahar önümlerini saýlamak möhüm rol oýnaýar.Bu makalada biz ...
  Koprak oka
 • Silikon çaga tabaklaryny nädip arassalamaly: Ultimate Guide l Melikey

  Silikon çaga tabaklaryny nädip arassalamaly: Ultimate Guide l Melikey

  Silikon çaga plitalary, çagalar üçin howpsuz we amatly iýmitleniş çözgütleri barada aýdylanda ene-atanyň iň gowy dostudyr.Şeýle-de bolsa, bu tabaklary arassa ýagdaýda saklamak dogry ideg we arassalaýyş usullaryny talap edýär.Bu giňişleýin gollanma möhüm ädimleri açýar ...
  Koprak oka
 • Silikon çaga kuboklary Çaga üçin ygtybarlymy? Melikey

  Silikon çaga kuboklary Çaga üçin ygtybarlymy? Melikey

  Gymmat çagaňyza ideg etmek barada aýdylanda, iň gowusyndan başga zat islemeýärsiňiz.Iň ýumşaklardan iň ýumşak ýorganlara çenli her bir ene-ata çagasy üçin howpsuz we amatly şert döretmäge çalyşýar.Babyöne çaga käseleri hakda näme?Silikon çaga käseleri ygtybarlymy ...
  Koprak oka
 • Süýtden aýyrmak üçin ygtybarly silikon çaga kubogy üpjün edijileri nireden tapmaly l Melikey

  Süýtden aýyrmak üçin ygtybarly silikon çaga kubogy üpjün edijileri nireden tapmaly l Melikey

  Çagaňyzy emdirmek, ösüş syýahatynda tolgundyryjy, ýöne kyn döwür bolup biler.Çagaňyzyň diňe ene süýdi bilen iýmitlenmekden ýa-da çüýşe bilen iýmitlenmekden gaty iýmit dünýäsini öwrenmäge geçip başlaýan wagty.Bu geçiş üçin möhüm gurallaryň biri i ...
  Koprak oka
 • Näme üçin çagaňyzyň ilkinji nahary üçin silikon çaga kuboklaryny saýlaň l Melikey

  Näme üçin çagaňyzyň ilkinji nahary üçin silikon çaga kuboklaryny saýlaň l Melikey

  Maşgalaňyza täze agzany garşylamak şatlyk, garaşmak bilen doldurylan möhüm pursatdyr, dogrymy aýtsam, aladalanma.Ene-atalar hökmünde çagalarymyz üçin iň gowusyndan başga zat islemeýäris, esasanam olaryň iýmitlenmegi we umumy abadançylygy barada.Haçan ...
  Koprak oka
 • Çagany çüýşeden silikon çaga kubogyna nädip geçirmeli l Melikey

  Çagany çüýşeden silikon çaga kubogyna nädip geçirmeli l Melikey

  Ene-atalyk, sansyz ädimler bilen doldurylan ajaýyp syýahatdyr.Bu möhüm wakalardan biri, çagaňyzy çüýşeden silikon çaga käsesine geçirmekdir.Bu geçiş, çaganyň ösüşinde, garaşsyzlygy ösdürmekde, has gowy dilden aýdylýan h ...
  Koprak oka
 • Silikon çaga oýunjaklaryny nädip arassalamaly l Melikey

  Silikon çaga oýunjaklaryny nädip arassalamaly l Melikey

  Silikon çaga oýnawaçlary çagalar üçin ajaýyp - ýumşak, çydamly we çişirmek üçin ajaýyp.Emma bu oýunjaklar hapa, mikroblary we her dürli bulaşyklygy hem özüne çekýär.Olary arassalamak, çagaňyzyň sagdyn we öýüňizi tertipli saklamak üçin zerurdyr.Bu gollanmada, sizi gezeris ...
  Koprak oka
 • Silikon çaga kuboklary nädip öndürilýär l Melikey

  Silikon çaga kuboklary nädip öndürilýär l Melikey

  Çaga ideg önümleri dünýäsinde kämillik gözlemek hiç wagt gutarmaýar.Ene-atalar çagalary üçin täzeçillik we ygtybarly çözgütleri yzygiderli gözleýärler.Uly meşhurlyga eýe bolan şeýle çözgütleriň biri silikon çaga kuboklarydyr.Bu käseler amatly, ygtybarly ...
  Koprak oka
 • Silikon çaga kuboklaryny nädip arassalamaly we sterilizasiýa etmeli l Melikey

  Silikon çaga kuboklaryny nädip arassalamaly we sterilizasiýa etmeli l Melikey

  Ene-atalyk, ajaýyp pursatlar bilen doldurylan ajaýyp syýahatdyr, ýöne bu hem köp jogapkärçilik getirýär.Bularyň arasynda iň esasysy, gymmatly çaganyňyzyň saglygyny we howpsuzlygyny üpjün etmekdir.Munuň möhüm tarapy, arassa we arassa saklamakdyr ...
  Koprak oka
 • Çagaňyz üçin iň oňat silikon çaga kubogyny nädip saýlamaly l Melikey

  Çagaňyz üçin iň oňat silikon çaga kubogyny nädip saýlamaly l Melikey

  Dogry silikon çaga käsesini saýlamak ownuk bir iş ýaly bolup biler, ýöne siziň pikir edişiňizden has möhümdir.Çüýşelerden käselere geçmek çaganyň ösüşi üçin möhüm tapgyrdyr.Diňe çüýşe bilen hoşlaşmak däl;Bu pr ...
  Koprak oka
 • Silikon çaga çüýşeleri üçin esasy howpsuzlyk şahadatnamalary l Melikey

  Silikon çaga çüýşeleri üçin esasy howpsuzlyk şahadatnamalary l Melikey

  Çagaňyzyň howpsuzlygy we abadançylygy barada aýdylanda, her bir ene-ata iň gowusyny isleýär.Çagaňyz üçin silikon çaga çüýşelerini saýlan bolsaňyz, akylly karar berdiňiz.Silikon çaga çüýşeleri çydamly, arassalamak aňsat we çagaňyzyň näzik derisine ýumşakdyr.Şeýle-de bolsa, hemmesi däl ...
  Koprak oka
 • Customörite silikon çaga çüýşelerinde iň oňat köpçülikleýin söwdany nireden tapyp bolar l Melikey

  Customörite silikon çaga çüýşelerinde iň oňat köpçülikleýin söwdany nireden tapyp bolar l Melikey

  Häzirki wagtda çalt depginde ösýän dünýäde, esasanam çaga önümleri barada aýdylanda, amatlylyk we howpsuzlyk birinji orunda durýar.Custörite silikon çaga çüýşeleri, berkligi, howpsuzlygy we ulanmagyň aňsatlygy sebäpli ene-atalaryň arasynda meşhurlyga öwrüldi.Olary köp mukdarda satyn almak isleýän bolsaňyz ...
  Koprak oka
 • Silikon çaga plitalary bilen lomaý işe nädip başlamaly l Melikey

  Silikon çaga plitalary bilen lomaý işe nädip başlamaly l Melikey

  Telekeçilik dünýäsine çümmek isleýärsiňizmi?Heartürek we potensial bilen geljegi uly işewürlik pikirini gözleýän bolsaňyz, silikon çaga plitalary bilen lomaý işe başlamak altyn biletiňiz bolup biler.Bu reňkli, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa iýmit ...
  Koprak oka
 • Silikon çaga plitalaryny köpçülikleýin l Melikeýde satyn almagyň artykmaçlyklary näme?

  Silikon çaga plitalaryny köpçülikleýin l Melikeýde satyn almagyň artykmaçlyklary näme?

  Silikon çaga plitalary, çagalary üçin howpsuz we amaly iýmitleniş çözgütlerini isleýän ene-atalaryň arasynda meşhurlyga öwrüldi.Bu tabaklar diňe bir bezegli bolman, eýsem ýokary derejede işleýär.Silikon çaga tabaklaryny satyn almagy göz öňünde tutýan ene-ataňyz ýa-da terbiýeçiňiz bolsaňyz ...
  Koprak oka
 • Çaga iýmitlenmegi materiallary nädip düzýär Howpsuzlygy we çydamlylygy üpjün edýär l Melikey

  Çaga iýmitlenmegi materiallary nädip düzýär Howpsuzlygy we çydamlylygy üpjün edýär l Melikey

  Çagalarymyz hakda alada etmek meselesinde olaryň howpsuzlygyny we abadançylygyny üpjün etmek iň möhümdir.Bu iýmitlendiriş wagtynda ulanýan gurallarymyzy öz içine alýar.Çüýşelerden, tabaklardan, çemçelerden we başgalardan ybarat çaga iýmitlendiriş toplumlary dürli materiallarda gelýär.Emma näme üçin ene saýlamak ...
  Koprak oka
 • Çagalar üçin silikon iýmitleniş toplumlaryny nädip sazlap bilersiňiz l Melikey

  Çagalar üçin silikon iýmitleniş toplumlaryny nädip sazlap bilersiňiz l Melikey

  Nesilleriň ösmegi bilen terbiýe usullary we gurallary hem ösýär.Çagalarymyzy iýmitlendirmek usulymyzda ajaýyp ösüşler boldy we silikon iýmitlendiriş toplumlary üns merkezinde boldy.Iýmitlenmegiň bir ölçegli iş bolan günleri gutardy.Häzirki wagtda ene-atalarda tolgundyryjy ...
  Koprak oka
 • Çaga iýmitlendirmek toplumlary näme üçin güýçli marka gurmak üçin möhümdir l Melikey

  Çaga iýmitlendirmek toplumlary näme üçin güýçli marka gurmak üçin möhümdir l Melikey

  Maşgalaňyzyň syýahatynyň manysyny öwrenmek üçin özboluşly çaga iýmitlendiriş toplumyny göz öňüne getiriň.Bu diňe nahar wagty däl;ýatlamalary döretmek hakda.Customöriteleşdirilen çaga iýmitlendiriş toplumlarynyň özeni.Şahsylaşdyrma baglanyşygynyň güýji ...
  Koprak oka
 • Silikon çaga plitalary üçin ygtybarly gaplamany nädip üpjün etmeli l Melikey

  Silikon çaga plitalary üçin ygtybarly gaplamany nädip üpjün etmeli l Melikey

  Çagalarymyz barada aýdylanda bolsa, howpsuzlyk iň möhüm meseledir.Ene-atalar hökmünde, gatnaşyga giren ähli zadyň howpsuz we zäherli däldigini üpjün etmek üçin köp zähmet çekýäris.Silikon çaga plitalary, çagalary sebäpli çagalary we çagalary iýmitlendirmek üçin meşhur saýlama öwrüldi ...
  Koprak oka
 • Näme üçin çaga nahar önümleriniň görnüşi agyzdan ösmek üçin möhümdir l Melikey

  Näme üçin çaga nahar önümleriniň görnüşi agyzdan ösmek üçin möhümdir l Melikey

  Ene-atalar hökmünde elmydama bäbeklerimiz üçin gowulyk isleýäris, olaryň saglygy we ösüşi ilkinji nobatda durýar.Gaty iýmitleri hödürlemek we öz-özüňi iýmitlendirmek barada aýdylanda, çaga naharlaryny dogry saýlamak möhüm ähmiýete eýe bolýar.Çaga nahar önümleriniň görnüşi manyly oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Silikon iýmitlendiriş toplumy üçin haýsy ýakymly şekiller düzülip bilner l Melikey

  Silikon iýmitlendiriş toplumy üçin haýsy ýakymly şekiller düzülip bilner l Melikey

  Çagalar we çagalar üçin nahar wagty käwagt kyn mesele bolup biler, ýöne döredijilik we güýmenje üçin tolgundyryjy pursat hem bolup biler.Çagalaryňyz üçin nahar wagtyny has lezzetli etmegiň bir usuly, ýöriteleşdirilen silikon iýmitleniş toplumyny ulanmakdyr.Bu toplumlar giň ra hödürleýär ...
  Koprak oka
 • Silikon iýmitlenýän gap-gaçlar näme üçin ýumşak l Melikey

  Silikon iýmitlenýän gap-gaçlar näme üçin ýumşak l Melikey

  Çagalarymyzy iýmitlendirmek barada aýdylanda bolsa, olaryň howpsuzlygyny, rahatlygyny we lezzetini üpjün etmek isleýäris.Silikon iýmitlendiriji gap-gaçlary ýumşaklygy we amalylygy bilen uly meşhurlyk gazandy.Bu makalada silikon iýmitlendiriji gap-gaçlaryň sebäplerini öwreneris ...
  Koprak oka
 • Silikon çaga iýmitleniş toplumynyň özboluşly aýratynlyklary l Melikey

  Silikon çaga iýmitleniş toplumynyň özboluşly aýratynlyklary l Melikey

  Silikon çagalary iýmitlendirmek toplumlary, çagalary üçin howpsuz we amatly iýmitleniş usullaryny gözleýän ene-atalaryň arasynda has meşhur boldy.Bu toplumlar diňe bir howpsuz we zäherli däl materialdan ýasalman, eýsem iýmitleniş tejribesini güýçlendirýän özboluşly aýratynlyklary hem hödürleýär ...
  Koprak oka
 • Bahalandyrylan silikon iýmitlendiriş toplumlaryny aýyrmak: Çagaňyz üçin iň gowusyny saýlamak l Melikey

  Bahalandyrylan silikon iýmitlendiriş toplumlaryny aýyrmak: Çagaňyz üçin iň gowusyny saýlamak l Melikey

  Silikon iýmitlendiriş toplumlary çagalaryny iýmitlendirmek üçin ygtybarly we amatly wariantlary gözleýän ene-atalar üçin has meşhur boldy.Bu iýmitlendiriji toplumlar çydamlylygy, arassalanmagy aňsatlygy we ýokary temperatura garşy durmak ukyby ýaly birnäçe peýdany hödürleýär.Şeýle-de bolsa, o ...
  Koprak oka
 • Ekologiýa taýdan arassa silikon iýmitlendiriş toplumlary haýsy şahadatnamalary ýerine ýetirýär l Melikey

  Ekologiýa taýdan arassa silikon iýmitlendiriş toplumlary haýsy şahadatnamalary ýerine ýetirýär l Melikey

  Global daşky gurşawy goramak baradaky düşünjäniň artmagy bilen adamlaryň ekologiýa taýdan arassa önümlere bolan islegi hem artýar.Daşky gurşawy goramak baradaky düşünjäniň güýçlendirilen bu döwründe ekologiýa taýdan arassa silikon naharlary oňat artykmaçlyga eýe....
  Koprak oka
 • Arzan çaga emdirmek toplumyny nireden satyn almaly l Melikey

  Arzan çaga emdirmek toplumyny nireden satyn almaly l Melikey

  Çaga emdirmek her bir çaganyň ösmeginde möhüm döwür bolup, çaga emdirmek üçin amatly toplumy saýlamak aýratyn möhümdir.Çaga emdirmek toplumy dürli naharlardan, käselerden we tabaklardan we ş.m. doly toplum bolup, diňe bir iýmitlenmegi üpjün etmeýär ...
  Koprak oka
 • Silikonly çagalaryň nahar önümlerini nädip dizaýn etmeli l Melikey

  Silikonly çagalaryň nahar önümlerini nädip dizaýn etmeli l Melikey

  Silikonly çagalar üçin nahar önümleri häzirki maşgalalarda barha meşhur bolýar.Diňe howpsuz we ygtybarly naharhana gurallary bilen üpjün etmän, ene-atalaryň saglyk we amatlylyk isleglerini hem kanagatlandyrýar.Silikonly çagalaryň nahar önümlerini dizaýn etmek esasy pikirdir ...
  Koprak oka
 • Silikon çaga saçak gaplaryny nädip sazlamaly l Melikey

  Silikon çaga saçak gaplaryny nädip sazlamaly l Melikey

  Silikon çaga gap-gaçlary häzirki zaman terbiýesinde möhüm rol oýnaýar.Adamlar bäbekleriň we ýaş çagalaryň saglygyna we howpsuzlygyna has köp üns berýändigi sebäpli, ene-atalaryň köpüsi rahatlygy we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ýörite ýasalan silikon çaga gap-gaçlaryny saýlaýarlar ...
  Koprak oka
 • Çaga üçin näçe tabak toplumy gerek? Melikey

  Çaga üçin näçe tabak toplumy gerek? Melikey

  Çagaňyzy iýmitlendirmek ene-atanyň möhüm bölegi bolup, çagaňyzyň nahary üçin zerur gap-gaçlary saýlamak hem möhümdir. “Baby Plate” toplumlary çaga iýmitlenmekde iň köp ulanylýan gap-gaçlaryň biridir we howpsuzlyk, material ýaly faktorlary göz öňünde tutmak möhümdir. , ...
  Koprak oka
 • Silikon plastinka näçe ýylylygy alyp biler l Melikey

  Silikon plastinka näçe ýylylygy alyp biler l Melikey

  Soňky ýyllarda silikon plitalar diňe bir ene-atalaryň arasynda däl, eýsem restauratorlaryň we naharhanalaryň arasynda hem meşhur boldy.Bu tabaklar diňe bir iýmitlenmegi aňsatlaşdyrman, eýsem bäbekler we çagalar üçin howpsuz we amaly iýmit çözgüdi bilen üpjün edýär.Silikon platasy ...
  Koprak oka
 • Silikon çaga jamyny nädip arassalamaly l Melikey

  Silikon çaga jamyny nädip arassalamaly l Melikey

  Çaganyň saglygy we howpsuzlygy barada aýdylanda, saçak gaplaryny ulananyňyzda çagaňyzyň mikroblary we wiruslary almajakdygyna hökman göz ýetirmek isleýärsiňiz.Şonuň üçin ulanylýan materiallaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin has köp çaga çüýşeleri we saçak önümleri azyk derejeli kremnini ulanýar ...
  Koprak oka
 • Çaga silikon gap-gaçlary aňsatlyk bilen zaýalanýarmy?

  Silikon gap-gaç önümleri, soňky ýyllarda has meşhur bolan çaga saçaklaryndan biridir.Täze ene-atalar üçin şeýle sorag ýüze çykyp biler, silikon çaga saçaklaryna zeper ýetirmek aňsatmy?Aslynda, silikon gap-gaçlaryň çydamlylygy köp faktlara täsir edýär ...
  Koprak oka
 • L Melikey üçin ulanylýan çaga kitaplary näme?

  L Melikey üçin ulanylýan çaga kitaplary näme?

  Çagalar kitaby, täze doglan ýa-da çaganyň geýen eşigi, çaganyň boýnundan aşak geýýär we näzik derisini iýmitden, tüýkürmekden we çökmekden goramak üçin döşüni ýapýar.Her bir çaga belli bir wagtda bibli geýmeli.Çagalar diňe bir owadan bolman, eýsem bulaşyk hem ...
  Koprak oka
 • Silikon rahatlaýjy klipleri nädip arassalamaly l Melikey

  Silikon rahatlaýjy klipleri nädip arassalamaly l Melikey

  Arassalaýjylar, çagalarymyzyň eýe bolup biljek iň düşnüksiz önümidir, sebäbi olar yzsyz ýitip bilerler.Pasifikator klipleri durmuşymyzy has aňsatlaşdyrýar.Stillöne çagamyz agzyna saljak bolsa, klipiň doly sterilizasiýa edilendigine göz ýetirmeli bolduk.Üçünji ...
  Koprak oka
 • Maňa näçe silikon bibi gerek l Melikey

  Maňa näçe silikon bibi gerek l Melikey

  Çaga Injilleri çaganyň gündelik durmuşynda möhümdir.Çüýşeler, ýorgan-düşek we kostýum önümleriniň hemmesi zerur bolsa-da, bibliýalar islendik eşigi talap edilýäninden has köp ýuwmakdan saklaýar.Ene-atalaryň köpüsi munuň zerurdygyny bilseler-de, köpler zerur bolup biljek Injilleriň sanyna düşünmeýärler ...
  Koprak oka
 • Näme üçin çagalarymyz üçin silikon çaga nahar önümlerini saýlamaly l Melikey

  Näme üçin çagalarymyz üçin silikon çaga nahar önümlerini saýlamaly l Melikey

  Çaga silikonly nahar önümleri: Howpsuz, ajaýyp, çydamly, amaly Çagalaryňyzy iýmitlendirmek we terbiýelemek üçin ulanýan gündelik zatlaryňyzyň (ençeme ýyllap ulanan önümleriňiz) howpsuzlygy barada soraglar ýüze çykanda, özüňizi birneme biynjalyk edip bilersiňiz.Onda näme üçin köp akylly ene-atalar çagany çalyşýarlar ...
  Koprak oka
 • Silikon bäbekler we çagalar üçin nahar önümleri l Melikey

  Silikon bäbekler we çagalar üçin nahar önümleri l Melikey

  Ene-atalaryň köpüsi çaga naharlary bilen azajyk horlanýar.Çagalar we ýaş çagalar tarapyndan çaga nahar önümlerini ulanmak alada döredýär.Şeýlelik bilen, silikon çaga saçak gaplary hakda iň köp berilýän soraglara jogap bereris.Köplenç soralýan zatlara şular girýär: Haçan ...
  Koprak oka
 • Çaga iýmitleniş toplumlaryny nädip saýlamaly l Melikey

  Çaga iýmitleniş toplumlaryny nädip saýlamaly l Melikey

  Ene-atalar üçin çaganyň iýmitlenmäge bolan gyzyklanmasyny ýokarlandyrmak, el bilen işlemek ukybyny ýokarlandyrmak we gowy iýmitleniş endiklerini ösdürmek üçin çaga üçin ýörite çaga gap-gaçlaryny saýlamak gaty peýdalydyr.Öýde çaga üçin çagalar üçin gap-gaç satyn alanyňyzda, saýlamaly ...
  Koprak oka
 • Çaga iýmitlenýän saçak gaplary üçin ygtybarly material näme? Melikey

  Çaga iýmitlenýän saçak gaplary üçin ygtybarly material näme? Melikey

  Çaga dünýä ineli bäri ene-atalar çagalarynyň gündelik durmuşy, iýmit, egin-eşik, ýaşaýyş jaýy we ulag bilen meşgullanýarlar, hemme zat hakda aladalanman.Ene-atalar seresap bolsalar-da, bäbekler nahar iýýänlerinde köplenç heläkçilikler bolýar ...
  Koprak oka
 • Ekologiýa taýdan arassa BPA näme mugt çaga naharlary l Melikey

  Ekologiýa taýdan arassa BPA näme mugt çaga naharlary l Melikey

  Plastiki nahar önümlerinde zäherli himiki maddalar bar we plastik çaga nahar önümleriniň ulanylmagy çaganyň saglygyna uly howp salýar.Plastmassa gap-gaç önümleri - poslamaýan polat, bambuk, silikon we başgalar barada köp gözleg etdik.Olaryň hemmesiniň gowy we erbet taraplary bar, ...
  Koprak oka
 • Silikon çaga iýmitlendiriş toplumlarynyň peýdalary näme? Melikey

  Silikon çaga iýmitlendiriş toplumlarynyň peýdalary näme? Melikey

  Çaga iýmitlendirmek bulaşyk bolanda ene-atalar üçin hökmany zat.Çagany iýmitlendirmek toplumy çaganyň öz-özüni iýmitlendirmek ukybyny hem öwredýär.Çaga iýmitlendiriş toplumy öz içine alýar: çaga silikon tabagy we jam, çaga çeňňegi we çemçe, çaga bib silikony, çaga käsesi.T gözleýärsiňizmi?
  Koprak oka
 • Iň gowy çaga nahar önümleri l Melikey

  Iň gowy çaga nahar önümleri l Melikey

  Nahar wagty iň oňat çaga naharlaryny gözleýärsiňizmi?Çagaňyzy iýmitlendirmegiň aňsat däldigi bilen hemmämiz ylalaşyp bileris.Çagaňyzyň keýpi yzygiderli üýtgeýär.Iýmitlenmek üçin kiçijik perişdeler bolup biler, ýöne oturmagyň wagty gelende ...
  Koprak oka
 • Iň oňat çaga iýmitlendiriş toplumy l Melikey

  Iň oňat çaga iýmitlendiriş toplumy l Melikey

  Melikey, bäbekler üçin tabaklar, tabaklar, gaplar, käseler we başgalar üçin iýmit önümlerini dizaýn edýär.Bu iýmit önümleri bäbekler üçin nahary has lezzetli we az bulaşyk edip biler.Melikey çaga iýmitlendiriş toplumy, dürli funksiýalar bilen çaga saçak önümleriniň utgaşmasydyr.Melikey B ...
  Koprak oka
 • Näme üçin silikon çaga nahar önümleri çagalara aňsatlyk bilen iýmäge kömek edip biler l Melikey

  Näme üçin silikon çaga nahar önümleri çagalara aňsatlyk bilen iýmäge kömek edip biler l Melikey

  Çagaňyz iýip başlanda, olaryň ähli iýmitleriniň bardygyna göz ýetirmeli.Daş-töwereginde nämeleriň bolup geçýändigini bilmezler ýa-da nahar wagtynda köp bulaşyklyk döredip biljek şol kiçijik agzalaryň nirä barýandygyna gözegçilik edip bilmezler!Usöne biziň ýaly ene-atalar üçin t ...
  Koprak oka
 • Customörite çaga bibleriniň l Melikey-iň peýdalary näme?

  Customörite çaga bibleriniň l Melikey-iň peýdalary näme?

  6 aý töweregi bäbekler köplenç iýmitlenmäge we kakmaga ýykgyn edýärler we bu döwürde bibliýalar möhüm rol oýnaýar.Çagalar uklaýarlarmy, oýnaýarlarmy ýa-da iýýärlermi, çaga Injillerine bil baglaýarlar.“Melikey” düzülip bilinýän çaga kitaplarynyň hemmesi ýokary hilli silikondan ýasaldy.Adaty bibliýalar işleýär ...
  Koprak oka
 • Haýsy kompaniýa birleşýär iň gowusy l Melikey

  Haýsy kompaniýa birleşýär iň gowusy l Melikey

  Çagaňyz üçin oňaýsyz tapgyrlaryň biri.Çagaňyz täze diş agyrysyndan süýji rahatlyk gözlänsoň, gaharly dişleri dişlemek we dişlemek arkaly köşeşdirmek isleýär.Çagalar hem aňsatlyk bilen aladalanýarlar we gaharlanyp bilýärler.Oýnawaçlar gowy we ygtybarly bir zat.Bu ...
  Koprak oka
 • Ygtybarly çaga nahar önümlerini lomaý satyjy tapmak üçin amaly maslahatlar l Melikey

  Ygtybarly çaga nahar önümlerini lomaý satyjy tapmak üçin amaly maslahatlar l Melikey

  Işimizde gowy iş etmek islesek, ygtybarly lomaý üpjün edijini tapmak möhümdir.Dürli wariantlar bilen ýüzbe-ýüz bolanymyzda, elmydama bulaşýarys.Aşakda ygtybarly lomaý çaga nahar önümlerini üpjün edijini saýlamak üçin käbir amaly maslahatlar bar.Maslahat 1: Hytaýyň tutuşlygyna saýlaň ...
  Koprak oka
 • Müşderileriňiz hakykatdanam lomaý çaga nahar nahar önümleriniň haýsy görnüşini isleýärler?

  Müşderileriňiz hakykatdanam lomaý çaga nahar nahar önümleriniň haýsy görnüşini isleýärler?

  Mahabat marketingi işleýär, ýöne diňe müşderileri özüne çekýän zatlary saýlasaňyz.Çaga iýmitlenmek üçin nahar önümleriniň zerurdygyna düşünmek sebäpli lomaý çaga nahar önümlerine uly isleg bildirilýär.Müşderileriň köpüsi durnukly lomaý çaga nahar önümlerini gözleýärler we bu ...
  Koprak oka
 • Çaga nahar önümlerini satyn almak endikleri l Melikey

  Çaga nahar önümlerini satyn almak endikleri l Melikey

  Çaga nahar önümleriniň lomaý satuwy, çaga iýmitlenmeginiň bulaşyklygyny azaldyp, bäbeklere aňsat we bagtly iýmitlenmäge kömek edip biler.Çagalaryň gündelik durmuşynda zerur zatlar.Şonuň üçin özümize laýyk çaga naharlaryny saýlamagy bilmelidiris.Köp sanly çaga nahar önümlerini saýlamaly, w ...
  Koprak oka
 • Köp mukdarda çaga iýmit önümlerini satyn almak üçin maslahatlar l Melikey

  Köp mukdarda çaga iýmit önümlerini satyn almak üçin maslahatlar l Melikey

  Sargyt mukdaryny köpeltmek, önümiň bahasyny peselder.Sebäbi öndürmek üçin deň mukdarda wagt ýa-da güýç gerek ... we 100, 1000 ýa-da 10,000 bölek zakaz etseňiz, iň az ýokarlanýar.Maddy çykdajylar göwrüm bilen köpelýär, ýöne köp çykdajylar ...
  Koprak oka
 • Lomaý çaga nahar önümlerini gurnanyňyzda nämä üns bermelidiris l Melikey

  Lomaý çaga nahar önümlerini gurnanyňyzda nämä üns bermelidiris l Melikey

  Çagalar üçin nahar önümleriniň bäbekler üçin zerurdygyny hemmeler bilýär.Çaga saçak gap-gaçlaryny has moda etmek üçin, adaty çaga gap-gaçlary zerurdyr.Şahsylaşdyrylan çaga naharlary, täze doglan çagalaryň iň gowy sowgady.Custöriteleşdirilen lomaý çaga gap-gaçlary ma markasyny ösdürmäge kömek edýär ...
  Koprak oka
 • Işiňiz üçin lomaý çaga nahar önümlerini nädip saýlamaly l Melikey

  Işiňiz üçin lomaý çaga nahar önümlerini nädip saýlamaly l Melikey

  Işiňizi iň gowy bilýärsiňiz, şonuň üçin öz işiňiz üçin iň oňat lomaý çaga nahar önümlerini saýlap bilersiňiz.Ine, esasy meseleler we olaryň çözgütleri, etmezden ozal bilmeli.1) Önümlerim üçin iň gowy çaga nahar önümleri haýsy?A. Lomaý satuw meselesine serediň ...
  Koprak oka
 • Çagalar ilki näme iýip başlaýarlar l Melikey

  Çagalar ilki näme iýip başlaýarlar l Melikey

  Çagaňyza ilkinji gezek gaty iýmit iýmek möhüm tapgyrdyr.Ine, çagaňyz ilkinji gezek dişlemezden ozal bilmeli zatlaryňyz.Çagalar ilki gündogara başlanda?Amerikalylar üçin iýmitleniş görkezmeleri we Amerikan çaga lukmançylyk akademiýasy ...
  Koprak oka
 • Çaga süýtden aýyrmak üçin size näme gerek l Melikey

  Çaga süýtden aýyrmak üçin size näme gerek l Melikey

  Çagalar ulaldygyça iýýän zatlary ösýär.Çagalar kem-kemden aýratyn ene süýdünden ýa-da formula iýmitinden dürli gaty iýmit dietasyna geçerler.Geçiş başgaça görünýär, sebäbi bäbekleriň özlerini eklemegi öwrenmegiň köp usullary bar.Bir wariant ...
  Koprak oka
 • Täze doglan çagalar üçin iň gowy iýmitleniş tertibi l Melikey

  Täze doglan çagalar üçin iň gowy iýmitleniş tertibi l Melikey

  Çagaňyzyň iýmitlenişiniň bir bölegi köp soraglaryňyzyň we aladalaryňyzyň çeşmesi bolup biler.Çagaňyz näçe gezek iýmeli?Hyzmat etmek üçin näçe unsiýa?Gaty iýmitler haçan girizilip başlandy?Bu çagalary iýmitlendirmek baradaky soraglara jogaplar we maslahatlar sungatda berler ...
  Koprak oka
 • Çaga üçin iň oňat iýmit toplumy l Melikey

  Çaga üçin iň oňat iýmit toplumy l Melikey

  Çagaňyzda gaty iýmitleri hödürlemegiň wagty gelendigini görkezýän alamatlar barmy?Musöne kömelekli jisimleriň we ilkinji partiýalaryň üstünde işläp başlamazdan ozal, ilkinji çaga saçaklarynda ätiýaçlyk saklamak islärsiňiz.Birnäçe tonna iýmitlendiriji aksessuar bar ...
  Koprak oka
 • Çaga bibinden Melikini nädip aýyrmaly?

  Çaga bibinden Melikini nädip aýyrmaly?

  6 aý töweregi bäbekler ýygy-ýygydan tüýkürip bilerler we çaga eşiklerini aňsatlyk bilen reňkläp bilerler.Hatda çaga bibini geýen hem bolsa, wagtynda arassalanmasa we guradylmasa, çyglylyk aňsatlyk bilen ösüp biler.Çaga bibinden çigligi nädip aýyrmaly?Çaga bibini daşaryk çykaryň we ýaýyň ...
  Koprak oka
 • Çaga bibini nädip saklamaly l Melikey

  Çaga bibini nädip saklamaly l Melikey

  Täze doglan bäbekler häzirki döwürde köp görnüşde ösdi.Öňler diňe bir ýönekeý nusgawy mata bibi bardy, indi köp.Çagaňyz Injile mätäçlik çekýän mahaly, has köp bulaşmazlygy üçin çaga kitaplary hakda has köp öwrenmeli.1. ...
  Koprak oka
 • Süýji käsäni nädip arassalamaly l Melikey

  Süýji käsäni nädip arassalamaly l Melikey

  Çaga üçin süýji käseler dökülmegiň öňüni almak üçin ajaýyp, ýöne ownuk bölekleriniň hemmesini düýpli arassalamagy kynlaşdyrýar.Gizlenýän aýrylýan bölekler sansyz süýümleri we galyplary saklaýar.Şeýle-de bolsa, dogry gurallary we ädimme-ädim gollanmamyzy ulanmak çagaňyzy goramaga kömek eder ...
  Koprak oka
 • Süýji käsäni nädip tanatmaly l Melikey

  Süýji käsäni nädip tanatmaly l Melikey

  Çagaňyz çagalyk döwrüne gireninde, ene süýdi bilen emdirýärmi ýa-da çüýşe bilen iýmitlenýärmi, çaga süýjü käselerine mümkin boldugyça ir başlamaly.Alty aýlyk ýaşynda süýji käseleri hödürläp bilersiňiz, bu iň amatly wagt.Şeýle-de bolsa, ene-atalaryň köpüsi süýji süýji bilen tanyşdyrýarlar ...
  Koprak oka
 • Süýji käse näme l Melikey

  Süýji käse näme l Melikey

  Süýji käseler, çagaňyza dökülmän içmäge mümkinçilik berýän okuw käseleridir.Tutuşsyz ýa-da bolmazdan modelleri alyp bilersiňiz we dürli görnüşli modellerden saýlap bilersiňiz.Çaga süýjü käseler çagaňyzyň geçmeginiň ajaýyp usulydyr ...
  Koprak oka
 • Silikon gap-gaçlary nädip arassalamaly l Melikey

  Silikon gap-gaçlary nädip arassalamaly l Melikey

  Silikon tagamlar aşhana işleýşini we netijeliligini getirýär.Timeöne wagtyň geçmegi bilen ýokary temperaturada silikon gap-gaçlary ulananyňyzda ýag we ýag ýygnanar.Arassalamak aňsat görünmeli, ýöne şol ýagly galyndylardan dynmak kyn.Silikon di ...
  Koprak oka
 • Çaga Sippy kubogynyň synlary l Melikey

  Çaga Sippy kubogynyň synlary l Melikey

  Takmynan 6 aýdan başlap, çaga süýji käsesi kem-kemden her bir çaga üçin hökmany zat bolar, içmek üçin suw ýa-da süýt aýrylmaz.Bazarda funksiýa, material we hatda daşky görnüşi boýunça köp süýji kubok stilleri bar.Haýsyny-da bilmeýärsiň ...
  Koprak oka
 • Sleepingatan wagtyňyz çagaňyza bibliýa goýmak ygtybarlymy? Melikey

  Sleepingatan wagtyňyz çagaňyza bibliýa goýmak ygtybarlymy? Melikey

  Ene-atalaryň köpüsinde şu sorag bar: Täze doglan çagalara uklap ýatyrka bäbek geýmek dogrymy?Çaga uklap ýatyrka birneme bulaşyklyga sebäp bolup biljekdigi sebäpli, bibliýa peýdaly bolup biler.Emma töwekgelçilikler ýa-da kemçilikler barmy.Mysal üçin, bibliýa çagany bogarmy?Başga da barmy ...
  Koprak oka
 • Agaçdan ýasalanlara nähili garaýarsyňyz l Melikey

  Agaçdan ýasalanlara nähili garaýarsyňyz l Melikey

  Çaganyň ilkinji oýnawajy teeterdir.Çaga dişlerini ösdürip başlanda, diş etiniň agyrysyny aýyryp biler.Bir zady dişlemek isleseňiz, diňe birleşmek süýji ýeňillik getirip biler.Mundan başga-da, sakgyç çeýnemek özüni gowy duýýar, sebäbi ol arka basyşyny üpjün edip biler ...
  Koprak oka
 • Agaçdan ýasalan çagalar bäbekler üçin howpsuzmy? Melikey

  Agaçdan ýasalan çagalar bäbekler üçin howpsuzmy? Melikey

  Çagalar üçin dişlemek kyn we kyn bolup biler.Dişleriň ilkinji toplumy peýda bolup başlanda başdan geçiren agyrylaryndan we rahatsyzlyklaryndan dynmak üçin.Şol sebäpli ene-atalaryň köpüsi çagalaryna agyryny aýyrmak we rahatsyzlygy azaltmak üçin gül halkalaryny satyn alýarlar.Ene-atalar köplenç w ...
  Koprak oka
 • Kiçijik käsäni nädip ulanmaly l Melikey

  Kiçijik käsäni nädip ulanmaly l Melikey

  Çagaňyza kiçijik käseleri ulanmagy öwretmek gaty köp we köp wagt talap edip biler.Şu wagt meýilnamaňyz bar bolsa we oňa yzygiderli ýapyşsaňyz, köp bäbek ýakyn wagtda bu ussatlygy özleşdirer.Bir käseden içmegi öwrenmek bir ussatlyk we beýleki başarnyklar ýaly wagt we tejribe gerek ...
  Koprak oka
 • Näme üçin bäbekler käseleri ýygnaýarlar l Melikey

  Näme üçin bäbekler käseleri ýygnaýarlar l Melikey

  Çaga eli bilen daş-töweregi öwrenip başlansoň, el bilen gözüň sazlaşygyny we hereketlendirijilik ukyplaryny ösdürmek üçin ýolda.Oýun wagty, gurluşyk bloklary we oýunjaklar bilen oýnap başlar.Islän zadyny ...
  Koprak oka
 • Sippy Cup Age Range l Melikey

  Sippy Cup Age Range l Melikey

  Çişikli käsäni çagaňyz bilen 4 aýlykdan synap bilersiňiz, ýöne beýle ir başlamaga zerurlyk ýok.Çagalara takmynan 6 aýlyk bolanda, gaty iýmit iýip başlaýan wagtlarynda bir käse berilmegi maslahat berilýär.Geçiş fr ...
  Koprak oka
 • Iň oňat çaga we çagalar kubogyny nädip saýlamaly l Melikey

  Iň oňat çaga we çagalar kubogyny nädip saýlamaly l Melikey

  Çagaňyz üçin dogry çaga käsesini saýlamak barada alada edeniňizde, söwda sebediňize köp sanly çaga käsesi goşulýar we karar berip bilmersiňiz.Çagaňyz üçin iň oňat çaga käsesini tapmak üçin çaga käsesini saýlamagyň ädimlerini öwreniň.Bu wagtyňyzy tygşytlar, pul ...
  Koprak oka
 • Oýnawaçlar näme? L Melikey

  Oýnawaçlar näme? L Melikey

  Çagaňyz diňden stakanlary gurmagy we aýyrmagy gowy görer.Bu öwrediji reňkli diň, çaga oýnawaç diýilýän islendik çaga üçin ideal sowgat.Oýnawaçlar, çagalaryň ösmegine itergi berip biljek we bilim ähmiýetine eýe bolan oýunjaklardyr.Ma bar ...
  Koprak oka
 • Çaga haçan çeňňek we çemçe ulanyp başlamaly l Melikey

  Çaga haçan çeňňek we çemçe ulanyp başlamaly l Melikey

  Hünärmenleriň köpüsi 10-12 aý aralygynda çaga gap-gaçlaryny hödürlemegi maslahat berýärler, sebäbi çagaňyz diýen ýaly gyzyklanma alamatlaryny görkezip başlaýar.Çagaňyza çagalykdan bir çemçe ulanmaga rugsat bermek gowy pikir.Adatça bäbekler haçan boljakdygyny size habar bermek üçin çemçe bilen ýetişerler ...
  Koprak oka
 • Çagalar haçan bir käse içmeli l Melikey

  Çagalar haçan bir käse içmeli l Melikey

  Kubok içmek Bir käseden içmegi öwrenmek bir ussatlykdyr we beýleki başarnyklar ýaly ösmek üçin wagt we tejribe gerek.Şeýle-de bolsa, çaga käsesini döşüň ýa-da çüýşäniň ornuna ulanýarsyňyzmy ýa-da samandan käse geçýärsiňizmi.Siziň ...
  Koprak oka
 • Çaga içgileriniň kubogy tapgyrlary l Melikey

  Çaga içgileriniň kubogy tapgyrlary l Melikey

  Çagaňyzyň ösüşiniň her bir basgançagynyň aýratyndygyny bilýäris.Ösüş tolgundyryjy döwür, ýöne bu her ädimde çaganyň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmagy aňladýar.Çaga käsesini 4 aýlyk çagaňyz bilen synap bilersiňiz, ýöne şonuň üçin gulaga başlamagyň zerurlygy ýok ...
  Koprak oka
 • Çaga bibini nireden satyn almaly l Melikey

  Çaga bibini nireden satyn almaly l Melikey

  Çagalar kitaby, täze doglan çagalar ýa-da çagalar näzik derisini we eşiklerini iýmitden, tüýkürmekden we çökmekden goramak üçin geýýän eşikleridir.Her bir çaga belli bir wagtda bibli geýmeli.Olar dünýä inenden ýa-da ene-atalar süýtden aýrylandan soň başlap bilerler.Belli bir wagt, ...
  Koprak oka
 • Iň oňat çaga iýmitlenýän tabaklar l Melikey

  Iň oňat çaga iýmitlenýän tabaklar l Melikey

  Çagalar nahar wagtynda mydama iýmit kakmaga ýykgyn edýärler, bulaşyklyga sebäp bolýarlar.Şonuň üçin ene-atalar çagaňyz üçin iň amatly iýmitlendiriji jamy tapmaly we çydamlylygy, emdiriş täsiri, ... ýaly materiallara düşünmeli.
  Koprak oka
 • Çagalara jam gerekmi l Melikey

  Çagalara jam gerekmi l Melikey

  Çaga 6 aýlyk bolanda, çagalar üçin iýmitlenýän tabaklar, bulaşyklygy azaldyp, pýure we gaty iýmitlere geçmäge kömek eder.Gaty iýmitiň ornaşdyrylmagy tolgundyryjy döwür, ýöne köplenç kynçylyk döredýär.Çagaňyzy nädip saklamalydygyny bilmek '...
  Koprak oka
 • Haýsy jam çaga iýmitlendirmek üçin amatly l Melikey

  Haýsy jam çaga iýmitlendirmek üçin amatly l Melikey

  Ene-atalar we ulular bäbekleriň zerurlyklaryna üns bermelidirler we duýgur düşünmelidirler.Mundan başga-da, çaganyň rahat bolmagy üçin çaganyň beden dilini synlamaly we düşündirmeli.Olar üçin dogry zatlary ulanyp, biz ...
  Koprak oka
 • Çaga iýmitlendirmegiň tertibi: Çagalary näçe we haçan iýmitlendirmeli l Melikey

  Çaga iýmitlendirmegiň tertibi: Çagalary näçe we haçan iýmitlendirmeli l Melikey

  Çagalara iýmitlenýän ähli iýmitler, agramyna, işdäsine we ýaşyna baglylykda dürli mukdarda talap edýär.Bagtymyza, çagaňyzyň gündelik iýmitleniş tertibine üns bermek käbir çaklamalary azaltmaga kömek edip biler.Iýmitlendiriş tertibine eýerip, käbir zatlardan gaça durup bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • 6 AY KÖBEK ÇAGA Iýmitleniş meýilnamasy L Melikey

  6 AY KÖBEK ÇAGA Iýmitleniş meýilnamasy L Melikey

  Çaga dört aýlyk bolanda, ene süýdü ýa-da demir bilen berkidilen formula henizem çaganyň iýmitindäki esasy iýmit bolup, ondan ähli zerur iýmitleri alyp bolýar.Amerikan çaga lukmançylyk akademiýasy çagalara täsir edip başlamagy maslahat berýär ...
  Koprak oka
 • Iýmit derejesi, zäherli däl, BPA mugt çaga nahar önümleri l Melikey

  Iýmit derejesi, zäherli däl, BPA mugt çaga nahar önümleri l Melikey

  Indi plastmassa ýuwaş-ýuwaşdan has ekologiýa taýdan arassa materiallar bilen çalşylýar.Esasanam çaga saçaklary üçin ene-atalar çaganyň agzyna zäherli maddalardan ýüz öwürmelidirler.Silikon materialy köplenç ulanylýar i ...
  Koprak oka
 • Çaga tabaklary zerurmy l Melikey

  Çaga tabaklary zerurmy l Melikey

  Çagalar üçin öz-özüňi iýmitlendirmek isleýärsiňiz, ýöne ullakan bulaşyklygy arassalamagy halamaýarsyňyzmy?Iýmitlendiriş wagtyny çagaňyzyň gününiň iň bagtly bölegi edip nädip etmeli?Çaga tabaklary çagaňyza aňsat iýmitlenmäge kömek edýär.Çaga tabaklaryny ulananyňyzda bäbekleriň peýdalanmagynyň sebäpleri.1. Bölünen De ...
  Koprak oka
 • Çagalar üçin iň oňat tabaklar l Melikey

  Çagalar üçin iň oňat tabaklar l Melikey

  Çaga gaplary taýynmy?Iň oňat nahar tabagyny kesgitlemek üçin, her önüm materiallary, arassalamagyň aňsatlygy, sorujy güýji we başgalary bahalandyrmak üçin gapma-garşy deňeşdirme we el synaglary boldy.Teklipleriň we görkezmeleriň üsti bilen ...
  Koprak oka
 • Çöküp bilýän silikon jamy nädip dizaýn etmeli l Melikey

  Çöküp bilýän silikon jamy nädip dizaýn etmeli l Melikey

  Jemgyýetiň ösmegi bilen durmuşyň tizligi çalt geçýär, şonuň üçin häzirki döwürde adamlar amatlylygy we tizligi gowy görýärler.Eplenýän aşhana gap-gaçlary ýuwaş-ýuwaşdan durmuşymyza girýär.Silikon eplenýän jam, ýokary temperaturada wulkanizasiýa edilen iýmit derejeli materiallardan ýasalýar.Ma ...
  Koprak oka
 • Silikon jam, Melikey nädip ekrana çykarmaly

  Silikon jam, Melikey nädip ekrana çykarmaly

  Silikon jam, iýmit derejesindäki silikonlar hiç hili howply bolmasa-da yssyz, gözeneksiz we yssyz.Käbir güýçli iýmit galyndylary silikon gap-gaç gaplarynda galyp biler, şonuň üçin silikon jamymyzy arassa saklamalydyrys.Bu makala size nädip gorkuzmalydygyny öwreder ...
  Koprak oka
 • Silikon jamy nädip ýasamaly l Melikey

  Silikon jamy nädip ýasamaly l Melikey

  Silikon tabaklary zäherli we howpsuz, 100% iýmit derejeli silikon bäbekler gowy görýärler.Softumşak we döwülmez we çaganyň derisine zyýan bermez.Mikrotolkunly peçde gyzdyryp, gap-gaç ýuwýan maşynda arassalap bolýar.Silikon jamy nädip ýasamalydygyny indi ara alyp maslahatlaşyp bileris.Bea ...
  Koprak oka
 • Silikon jamy nädip ys bermeli däl Melikey

  Silikon jamy nädip ys bermeli däl Melikey

  Çaga silikony iýmitlendiriji jam, iýmit derejesindäki silikon, yssyz, gözeneksiz we tagamsyz.Şeýle-de bolsa, käbir güýçli sabynlar we iýmitler silikon gap-gaç gaplarynda galyndy ysyny ýa-da tagamyny goýup biler.Ine, dowamly ysy ýa-da tagamy aýyrmak üçin ýönekeý we üstünlikli usullar: 1 ....
  Koprak oka
 • Ekologiýa taýdan arassa silikon jamy nireden satyn almaly l Melikey

  Ekologiýa taýdan arassa silikon jamy nireden satyn almaly l Melikey

  Häzirki wagtda daşky gurşawy goraýan sarp edijiler gaýtadan ulanylýan iýmit toplumlaryny has gowy görýärler.Silikon iýmit gapaklary, silikon jam gapaklary we silikon uzalýan gapaklar plastik iýmit gaplamasyna amatly alternatiwadyr.Silikon iýmit örtükleri howpsuzmy?Silikon öňki ...
  Koprak oka
 • Silikon jamy nädip arassalamaly l Melikey

  Silikon jamy nädip arassalamaly l Melikey

  Çaga silikon tabaklary we tabaklary çagalar üçin ýörite döredilen çydamly saçak gaplarydyr.Olar 100% iýmit derejesi, zäherli we BPA-dan azat.Highokary temperatura çydap bilýärler, gaty we ýere gaçsa-da döwülmez.Silikon jam ...
  Koprak oka
 • Çagamy çemçe bilen nädip tanatmaly l Melikey

  Çagamy çemçe bilen nädip tanatmaly l Melikey

  Childrenhli çagalar öz islegi boýunça başarnyklary ösdürýärler.Belli bir wagt ýa-da ýaş ýok, çaga çemçesini çagaňyza hödürlemeli.Çagaňyzyň hereketlendirijilik ukyby "dogry wagty" we beýleki faktorlary kesgitlär: Çagaňyzyň garaşsyz iýmitlenmäge gyzyklanmasy näçe wagt bäri ...
  Koprak oka
 • Agaç çemçeleri nädip arassalap bilersiňiz l Melikey

  Agaç çemçeleri nädip arassalap bilersiňiz l Melikey

  Agaç çemçe islendik aşhanada peýdaly we owadan guraldyr.Ulanylandan soň derrew seresaplylyk bilen arassalamak, bakteriýalaryň ýygnanmagynyň öňüni alar.Uzak wagtlap gowy görünmegi üçin agaçdan ýasalan gap-gaçlary nädip dogry saklamalydygyny öwreniň ...
  Koprak oka
 • Haýsy çemçe çaga üçin iň gowusy l Melikey

  Haýsy çemçe çaga üçin iň gowusy l Melikey

  Çagaňyz gaty iýmit iýmäge taýyn bolanda, geçiş prosesini ýönekeýleşdirmek üçin iň gowy çaga çemçesini islärsiňiz.Çagalar, adatça, berhizleriň käbir görnüşlerini gowy görýärler.Çagaňyz üçin iň oňat çaga çemçesini tapmazdan ozal birnäçe synanyşyp görmeli bolarsyňyz ...
  Koprak oka
 • Çagany haýsy ýaşda iýmitlendirip başlaýarsyňyz l Melikey

  Çagany haýsy ýaşda iýmitlendirip başlaýarsyňyz l Melikey

  Çagaňyzyň öz-özüni iýmitlendirmek prosesi barmak iýmitleriniň girizilmegi bilen başlaýar we kem-kemden çaga çemçelerini we çeňňeklerini ulanmaga başlaýar.Çagany ilkinji gezek çemçe bilen iýmitlendirip başlanyňyzda takmynan 4-6 aý bolýar, çaga gaty iýmit iýip başlaýar.Çagaňyz ne ...
  Koprak oka
 • Çagamy çemçe tutmagy nädip öwretmeli l Melikey

  Çagamy çemçe tutmagy nädip öwretmeli l Melikey

  Ene-atalara çaga gaty iýmit hödürläp başlanda, çaga çemçesini gysga wagtda hödürlemek maslahat berilýär.Haçan-da saçak gap-gaçlaryny haçan ulanmalydygyny we çagaňyzy öwrenmek üçin dogry ýolda bolmagy üçin haýsy çäreleri görmelidigini kesgitlemek üçin käbir maslahatlary taýýarladyk ...
  Koprak oka
 • Mikrotolkunly silikon plitalary l Melikey edip bilersiňizmi?

  Mikrotolkunly silikon plitalary l Melikey edip bilersiňizmi?

  Çaga silikon plitalary 100% iýmit derejeli silikondan ýasalýar, ýylylyga çydamly we zyýanly toksinleri öz içine almaýar.Olary hatda peje ýa-da doňduryja salyp, gap-gaç ýuwýan maşynda ýuwup bolýar.Şonuň ýaly-da, iýmit derejeli silikonlar zyýanly himiki maddalary ...
  Koprak oka
 • Silikon tabaklar bäbekler üçin howpsuzmy? Melikey

  Silikon tabaklar bäbekler üçin howpsuzmy? Melikey

  Çaga jamy bäbeklere gaty iýmitlenmäge we ýeke iýmitlenmäge kömek edýär.Çaga nahary kakmaz we daş-töweregini bulaşdyrmaz.Häzirki wagtda silikon saçak gaplarynda giňden ulanylýar.Stol gap-gaçlaryndaky silikon kontaktdaky iýmitlere edil şonuň ýaly täsir edip, şeýlelik bilen ...
  Koprak oka
 • Silikon plitalar mikrotolkun ygtybarlymy? Melikey

  Silikon plitalar mikrotolkun ygtybarlymy? Melikey

  Çagalar gaty iýmitlenip başlanda, silikon çaga plitalary köp ene-atanyň kynçylyklaryny azaldar we iýmitlenmegi aňsatlaşdyrar.Silikon önümleri hemme ýere öwrüldi.Açyk reňkler, gyzykly dizaýnlar we amalylyk silikon önümlerini ilkinji saýlady ...
  Koprak oka
 • Iň gowy çaga tabaklary ene-atasy Melikey saýlamaly

  Iň gowy çaga tabaklary ene-atasy Melikey saýlamaly

  Çaga 4-6 hepde töweregi döwürde gaty iýmit iýmäge taýyn.Öň taýýarlan çaga saçaklaryny alyp bilersiňiz.Çaga çüýşesi howpsuz iýmit derejeli materiallardan ýasalyp, bäbeklere iýmitlenmegi has ygtybarly, aňsat we gyzykly etmäge mümkinçilik berýär.Olar owadan ...
  Koprak oka
 • Silikon çaga bibleri hakda näme bilmeli l Melikey

  Silikon çaga bibleri hakda näme bilmeli l Melikey

  Silikon çaga bibleri pagta we plastmassadan ýasalan beýleki çaga biblerine garanyňda has ýumşak we çeýe.Şeýle hem, bäbekleriň ulanmagy has ygtybarlydyr.Highokary hilli silikon biblerimiz ýarylmaz, çip ýa-da ýyrtylmaz.Ajaýyp we çydamly silikon bib, duýgurlary gaharlandyrmaz ...
  Koprak oka
 • Çaga biblerini nädip satmaly l Melikey

  Çaga biblerini nädip satmaly l Melikey

  Çaga kitaplaryny öz işiňiz hökmünde satmagy meýilleşdirýän bolsaňyz.Öňünden gowy taýýarlanmaly.Ilki bilen, ýurduň kanunlaryna düşünmeli, iş ygtyýarnamasy we şahadatnamalary dolandyrmaly we bibliýa satuw býudjet meýilnamasy we ş.m.Şonuň üçin çagany başlap bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Täze doglan çaga Melikeýe bibliýa goýmalymy?

  Täze doglan çaga Melikeýe bibliýa goýmalymy?

  Çaga iýmitlenende bulaşyklygyň öňüni almak we çagany arassa saklamak üçin çaga kömekçisi.Gaty iýmit iýmedik ýa-da merjen ak gögermedik bäbeklerem goşmaça gorag çäreleri ulanyp bilerler.Injil çaganyň ene süýdüniň ýa-da f ...
  Koprak oka
 • Kitaby nädip ulanmaly? Melikey

  Kitaby nädip ulanmaly? Melikey

  Çagalaryň Injile mätäçdigini hemmeler bilýär.Şeýle-de bolsa, ene-atalaryň ýoluna hakykatdanam ädim ätýänçäňiz, çaga Injilleriniň zerurlygyna düşünmek mümkin däl.Birnäçe gün aňsatlyk bilen syýahat edip bilersiňiz we dürli çäreler belli bir görnüşli Injili talap edýär.T saýlamaly ...
  Koprak oka
 • Çaga haçan Melikey bibini ulanmagy bes edýär?

  Çaga haçan Melikey bibini ulanmagy bes edýär?

  Çagalar üçin niýetlenen kitaplar, satyn almaly çaga önümleri we näçe ir bolsa şonça gowy.Şeýlelik bilen, çagaňyzyň eşiklerindäki tegmillerden gaça durup bilersiňiz ýa-da çagaňyzyň çygly bolmagynyň we matany çalyşmagynyň öňüni alyp bilersiňiz.Çagalar, adatça, doglandan 1 ýa-da 2 hepde soň bibleri ulanyp başlaýarlar.Bu ...
  Koprak oka
 • Çagalara bibliýa gerekmi? Melikey

  Çagalara bibliýa gerekmi? Melikey

  Adatça, täze doglan çagalara bäbek geýmegi maslahat berýäris, sebäbi käbir bäbekler ene süýdi bilen iýmitlenende we umumy iýmitlenende tüýkürýärler.Bu, her gezek iýmitlenende çaga eşiklerini ýuwmakdan halas eder.Berkidijileri gapdalda goýmagy maslahat berýäris, sebäbi has aňsat ...
  Koprak oka
 • Suw geçirmeýän çaga bibini nädip ýasamaly l Melikey

  Suw geçirmeýän çaga bibini nädip ýasamaly l Melikey

  Çagaňyzy iýmitlendireniňizde, iýmit aňsatlyk bilen gaçyp, çaganyň eşiklerine tegmil bolup biler.Eger mata çaga bibini ulansak, bu köp bulaşyklygy azaldyp biler, ýöne menek ýuwulmasa, galan zat menek.Olary arassa saklamak üçin ýuwmaly, ýa-da ...
  Koprak oka
 • Iň gowy çaga bib l Melikey näme?

  Iň gowy çaga bib l Melikey näme?

  Iýmitlendirmek wagty elmydama bulaşyk we çaganyň eşiklerine reňk berer.Ene-ata hökmünde çagalaryňyzyň bulaşyklyk döretmezden özbaşdak iýmegi öwrenmegini isleýärsiňiz.Çagalar üçin niýetlenen kitaplar gaty zerurdyr we dürli çäreler belli bir görnüşli Injili talap edýär.Gaçmak isleseňiz ...
  Koprak oka
 • Çaga bibleri bilen baglanyşykly näme problemalar l Melikey

  Çaga bibleri bilen baglanyşykly näme problemalar l Melikey

  Silikon çaga kitaby häzirki zaman eneleriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredildi.Iş, ýygnaklar, lukman bellemeleri, azyk önümleri satyn almak, çagalary oýun senesinden almak - hemmesini edip bilersiňiz.Stollary, beýik oturgyçlary we çaga iýmitlerini arassalamak bilen hoşlaşyň!Gerek däl ...
  Koprak oka
 • Çaga bibini nädip ýasamaly l Melikey

  Çaga bibini nädip ýasamaly l Melikey

  Silikon bibleri halaýarys.Olary ulanmak aňsat, arassalamak aňsat we nahar wagtyny aňsatlaşdyrýar.Dünýäniň beýleki künjeklerinde olara tutujy bibler ýa-da jübüli bibler hem diýilýär.Olara nädip jaň etseňizem, çagaňyzyň nahar wagty oýnunyň MVP-sine öwrüler.Silikon bib ...
  Koprak oka
 • Iýmit derejeli kremniniň we iýmit derejeli silikonyň arasynda näme tapawut bar?l Melikey

  Iýmit derejeli kremniniň we iýmit derejeli silikonyň arasynda näme tapawut bar?l Melikey

  Çagalarynyň himiki serişdelere täsirini azaltmak isleýän ene-atalar üçin iýmit derejeli silikon gowy saýlawdyr.Iýmit howpsuz silikon bilen çaga önümlerini öndürýän eko-telekeçileriň täze tolkunyna giriň. Çagalaryň önüm bazaryna girmek isleýän bolsaňyz ýa-da täze bir maýa goýmak isleýän bolsaňyz ...
  Koprak oka
 • Iýmit derejeli silikon monjuklary nädip zyňmaly l Melikey

  Iýmit derejeli silikon monjuklary nädip zyňmaly l Melikey

  Iýmit derejeli silikon monjuklar örän ygtybarly we inçe motor we duýgurlyk ukyplaryny ösdürmek, täze doglan çagalaryň nagyşlaryna we döredijiligine düşünmek üçin örän amatlydyr.Şeýlelik bilen, indi iýmit derejesindäki silikon monjuklaryny nädip taşlamalydygyny ara alyp maslahatlaşalyň.Maksadyňyz silikon önüm öndürmek bolsa, haýyş ...
  Koprak oka
 • Iýmit derejeli silikon monjuklaryny nireden satyn almaly l Melikey

  Iýmit derejeli silikon monjuklaryny nireden satyn almaly l Melikey

  Iýmit derejeli silikon monjuklar, çaganyň döredijiligini ösdürmek üçin gaty gowy duýgur oýnawaç, DIY geýip bolýan, rahatlandyryjy gysgyç we ideg şaý-sepleri, şol bir wagtyň özünde ene we çaganyň geýen ene süýdi bilen emdirmek we dişlerini çeýnemek, täze doglan sowgat.Silikon monjuklarymyz ...
  Koprak oka
 • Silikon birleşdiriji bäbekler üçin gowymy? Melikey

  Silikon birleşdiriji bäbekler üçin gowymy? Melikey

  Silikon birleşdiriji, çişmegi ýeňilleşdirmek, massaage etmek, gahar-gazaby we rahatsyzlygy azaltmak we diş etine az zyýan bermek üçin döredildi.Iýmit silikony 100% ygtybarly, BPA-dan mahrum materiallar çagaňyzy ähli zyýanly bakteriýalardan gorap biler we 100% howpsuz edip biler.Biziň materiallarymyz hem ýok ...
  Koprak oka
 • Oňa nädip baha bermeli, silikon bibli Melikeý

  Oňa nädip baha bermeli, silikon bibli Melikeý

  Silikon önümleriniň habardarlygy halk köpçüliginiň çuňlaşmagy bilen, silikon önümleri hem sarp edijileriň köpüsi tarapyndan gowy görülýär.Öý goş-golamlarynyň köpüsini saýlanyňyzda, çaga bibleri ýaly silikon materiallardan ýasalan önümler ileri tutulýar.Adaty ýagdaýlarda, ...
  Koprak oka
 • Çaga haçan bibli geýip biler?l Melikey

  Çaga haçan bibli geýip biler?l Melikey

  Çagaňyz bary-ýogy 4-6 aýlyk bolanda, iýmitlenmegini aňsatlaşdyrmak we eşikleriň hapalanmagynyň öňüni almak üçin henizem nahar iýip bilmeýärler. Adatça çagaňyzyň isleglerine laýyk gelýän iň oňat çaga bibini tapmaly bolarsyňyz.Müşderilerimizi kabul etmegimizi haýyş edýäris ...
  Koprak oka
 • Silikon bibleri howpsuzmy?l Melikey

  Silikon bibleri howpsuzmy?l Melikey

  Iýmit derejeli silikon suw geçirmeýän, agramy ýeňil, arassalamak aňsat, howpsuz we zäherli däl.Indi aşhanada we dürli iýmitlendiriji önümlerde ulanylýar, mysal üçin bibler, tabaklar, jamlar we ş.m.Silikon bibleri gowy görýäris.Olary ulanmak aňsat, arassalamak aňsat we men ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2