Silikon Bib

Silikon çaga Bibiniň lomaý we adaty

Melikey SilikonaHytaýda çaga zawody, esasan, lomaý adaty silikon çaga bibleri bilen meşgullanýar.Bizde onlarça gowrak önümçilik maşynlary, 24 sagat köpçülikleýin önümçilik barsilikon çaga bibleri.Şol bir wagtyň özünde önümiň hilini üpjün etmek üçin berk önümiň hiline gözegçilik ulgamy bar.Lomaý çaga biblerini has moda etmek we çagalaryň iýmitlenmegini gyzykly etmek üçin size dürli lomaý gülkünç çaga bibleri, ýakymly nagyşlar we reňkli reňkler hödürleýäris.Dizaýndan başlap, galyp açylyşyna çenli hünärmen dizaýn toparymyz bar, giňişleýin OEM & ODM hyzmatlaryny hödürleýäris.

Lomaý bahalarda MOQ 50pc

Silikon çaga Bibinde ýörite marka

Bir gezeklik eltip bermek çözgüdi bilen 15 günüň içinde çalt eltip bermek

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Silikon çaga Bibiniň lomaý satuwy

Çagalar üçin niýetlenen silikon görnüşimiz, ýumşak, çydamly we arassalanmak üçin ýörite döredildi.Adaty matalardan tapawutlylykda, silikon gap-gaçlarymyz gap-gaç ýuwýan maşynlar üçin ygtybarly we sekuntda arassalanyp, nahar wagty arassalanmaga şemal öwüsýär.Çeýe we sazlanyp bilinýän dizaýn, ähli ýaşdaky bäbekler üçin ajaýyp laýyklygy üpjün edýär we geýmegi amatly edýär.

Meliky bilen işlemegiň artykmaçlyklaryndan biri, hödürleýän lomaý gülkünç çaga kitaplarynyň dürlüligi.Dizaýn görnüşlerimiz, owadan haýwanlardan başlap, gülkünç sözlere we sözlere çenli hemme zady öz içine alýar.Lomaý kitaplaryň giň ýygyndysyndan saýlap bilersiňiz ýa-da öz aýratyn dizaýnlaryňyzy döretmek üçin biziň bilen işleşip bilersiňiz.Esasy bibliýa bahalarymyz, köp sanly satyn almagyňyzy amatly edýär, inwentarlaryny ätiýaçlandyrmak isleýän satyjylar üçin ajaýyp.

Lomaý silikon biblerimiz diňe ýokary hilli materiallardan peýdalanyp ýasalýar.Olar BPA, phalat we beýleki zyýanly himiki maddalardan mahrum bolan iýmit derejeli silikondan öndürilip, çagaňyzyň ulanmagyny ygtybarly edýär.Silikon biblerimiz deride ýumşak we ýumşak bolup, nahar wagtynda çagaňyza amatly tejribe berýär.

Sözümiň ahyrynda, “Meliky” kompaniýasy çaga kitaplaryny lomaý satmak üçin iň amatly ýerdir.Softumşak silikon bibler toplumymyz çydamlylygy, aňsat arassa we umumy rahatlygy üpjün etmek üçin döredildi.Lomaý gülkünç çaga kitaplaryny, köp sanly kitaplary ýa-da ýöriteleşdirilen kitaplary gözleýän bolsaňyz, size zerur zatlaryň hemmesi bar.Kompaniýamyz müşderilerimize ýokary hilli önümler we ajaýyp müşderi hyzmaty bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Size hyzmat etmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Silikon Silikon Çaga Bib

kremniý
jübüli silikon bib
silikon bib
silikon çaga bibleri
silikon bibleri lomaý
lomaý bib
köpçülikleýin kitaplar
lomaý silikon bibleri
bibs silikon
lomaý çaga bibleri
çaga bibleri lomaý
ýumşak silikon bib
bibliýa lomaý
çaga bibleri silikon
köp mukdarda
çaga silikon bibleri
silikon çaga bib
çaga bibli lomaý
köp mukdarda çaga bibleri
lomaý çaga bibleri
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Çap edilen silikon çaga kitaplary

çaga bib öndürijiler
Çagalaryň köpüsi
köp sanly çaga kitaplary
bib öndürijiler
gülkünç silikon bibleri
lomaý gülkünç çaga kitaplary
adaty çaga bibleri lomaý
köpçülikleýin kitaplar
köpüsi çaga kitaplaryny satyn alýar
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Müşderi synlary

Müşderi-synlar

Müşderi synlary-Melikey

Alyjy görkezişi

Melikey: Hytaýda öňdebaryjy silikon çaga bibleri öndürijisi

Bibliýa önümçiligi

 Melikey Silikon öňde barýar adaty silikon çaga bibs öndürijisi.

Bäsdeşlik bahasy bilen lomaý bibliýa çap hyzmatlaryny hödürleýäris.

Şahsylaşdyrylan çaga kitaplary.milli baýdaklar ýaly atlar we şekiller goşulyp bilner.

Agşamlyk Bibimiz owadan reňklerde we nagyşlarda bezelendir.

Has gülkünç kitaplar yzygiderli goşular!Mundan başga-da, diňe Melikey Silicone-da dizaýn edildi we öndürildi we dünýä derejesinde satylar.

Melikeýden lomaý silikon biblerini nädip sazlamaly?

1-nji ädim: Düzeltmek isleýän bibiň dizaýnyny we stilini saýlaň.Melikey-iň bar bolan dizaýnlaryndan saýlap bilersiňiz ýa-da öz aýratyn dizaýnyňyzy döredip bilersiňiz.

2-nji ädim: Melikey belli bir reňk ýa-da ululyk talaplary bilen birlikde dizaýnyňyzy ýa-da logotipiňizi iberiň.

3-nji ädim: Düzeltjek bibleriň mukdaryny kesgitläň.Melikey köpçülikleýin sargytlar üçin lomaý bahany hödürleýär.

4-nji ädim: Dizaýnyňyza, mukdaryňyza we beýleki aýratynlyklaryňyza esaslanyp, Melikeýden sitata alarsyňyz.Bahany tassyklap, töleg geçireniňizden soň önümçilik başlar.

5-nji ädim: Melikey soňky önümi taýýarlamazdan ozal tassyklamagyňyz üçin ýöriteleşdirilen bibiňiziň sanly görnüşini iberer.

6-njy ädim: Sanly göçürmäni tassyklanyňyzdan soň, Melikey ýöriteleşdirilen silikon çaga biblerini öndürer we iberer.

Bu ädimler, Melikey-den lomaý silikon çaga biblerini düzmäge kömek eder diýip umyt edýärin.

Zawod Silikon Biblerini özleşdirmek

Melikey, lomaý oem silikon çaga bib zawody hökmünde, bir bitewi hyzmaty hödürlemek üçin örän ökde dizaýn toparymyz we tehniki toparymyz bar.
lomaý bibliýalary özleşdirmek esasan üç görnüşe bölünýär: biri lazer LOGO, biri ýüpek ekran, beýlekisi termiki geçiriş.Lazer LOGO diňe bir reňkli özleşdirmegi goldaýar, ýüpek ekranly çap etmek 3 reňkde ýöriteleşdirilen nagyşlary goldap biler we termiki geçiriş köp reňkli nagyşlary çap edip biler.Bu 3 görnüşli adaty bibs silikonynyň dürli täsiri we MOQ bar.Customhli adaty talaplaryňyzy kanagatlandyryp bileris.
Üçden gowrak hil barlag prosesi we sekiz sany hil barlag liniýasy bilen önümlerimize berk gözegçilik etdik.

Silüpek ekrany çap etmek VS ýylylyk geçirijisi Silikon çaga Bibleri

Çap edilen silikon çaga bibleri we ýylylyk geçiriji silikon çaga bibleri iki dürli çap etmekdir.
 

Küpek ekrany çap etmek

 
Köne we iň giňden ýaýran çap usullaryndan biri, ýüpek ekrany çap etmek, şekili bibliýa çap etmek üçin silikon syýa ulanýar.Bu çap usuly çydamlylyk, durnuklylyk we ýokary reňk bilen doýmak aýratynlyklaryna eýedir we nagyşyň hili birneme gowy.
 

Atylylyk geçiriji

 
Sublimasiýa geçirimleri suraty kagyz ýüzüne çap edýär, soňra ýokary temperaturany we basyşy ulanyp, suraty bibe geçirýär.Bu çap usuly hem ýokary hilli bolup, çylşyrymly nagyşlara we reňk gradiýentlerine ýetip bolýar.
 
Umuman aýdanyňda, ýüpek ekranly silikon çaga bibleri käbir ýönekeý nagyşlary we ýönekeý reňk bloklaryny çap etmek üçin amatly, ýöne reňk gradiýentleri ýaly çylşyrymly nagyşlary çap etmeli bolsaňyz, ýylylyk geçiriji çap etmek has amatly bolar.

Şahsylaşdyrylan Silikon Bib

Babyörite çaga kitaplary

Näme üçin Melikey saýlaýarsyňyz?

Bir nokatly lomaý satyjy

Melikey lomaý silikon gap-gaç önümlerini, çaga çüýşelerinden, çaga tabaklaryndan, çaga tabaklaryndan başlap, çaga käselerine we ş.m. dürli funksiýalar bilen üpjün edýär, bu size zerur nahar önümleriniň hemmesini şu ýerden tapyp bilersiňiz.

Iň ýokary öndüriji

Millek müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn edýär we öndürýär we OEM / ODM ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýär.

Giňişleýin şahadatnama

Önümlerimiz FDA, SGS, COC we beýleki hil barlaglaryndan geçdi we dünýädäki müşderilere has professional şahadatnamalar berýär.

Şahadatnamalarymyz

Professional çaga silikon bibs öndürijisi hökmünde zawodymyz we önümlerimiz geçdiISO, BSCI, CE, LFGB, FDA......

CE
şahadatnamasy
BSCI

Sorag-jogap

Çagaňyz ulalansoň we täze iýmitleri başdan geçirip başlansoň, bu bulaşyklyklar we tegmiller täze kynçylyklar döredip biler.Kir ýuwmak üçin wagt sarp etmek ene-atanyň düýşünde, silikon bibiň çözgüdi.

Çagalarymyz üçin niýetlenen kitaplaryň köpüsi, çagaňyzyň ulaldygyça üýtgeýän üýtgeşmelerinden lezzet almaga mümkinçilik berýär we şol bir wagtyň özünde çagaňyzyň iýmitine howpsuz geçmegine mümkinçilik berýär.

Bibliýa lomaý söwdasy bilen baglanyşykly käbir soraglary saýlaýarys we jogap berýäris:

 

Silikon BPA mugtmy?

Silhli silikonlar BPA mugt.Silikon, BPA ýa-da iýmitimiz we içgimiz bilen täsir edip biljek beýleki zyýanly himiki maddalar bolmadyk plastmassa zäherli alternatiwadyr.Adatdan daşary temperaturanyň zaýalanmagyna we zaýalanmagyna ýokary çydamly.Dogry ideg edilse, wagtyň geçmegi bilen gatylaşmaz, döwülmez, gabyk, çip, guramaz, çüýremez ýa-da döwülmez.

Ene-atalaryň köpüsi bu alternatiwany diňe önümiň howpsuzlygy üçin däl, eýsem ulanylyş aňsatlygy üçin çaga önümleri üçin ulanmagy makul bilýärler.Silikon gaty pes we örän ýokary temperatura çydamly we gap-gaç ýuwýan maşyna we mikrotolkuna ýerleşdirilip bilner.

Bu materialdan ýasalan köp çaga bäbekleriniň ýokary maslahat berilmeginiň köp sebäplerinden biridir.

 

Çagalar haýsy ýaşynda Injil geýmegi bes edýärler?

Käbir ýokary hilli bibli kremnini birnäçe aýlap, hatda birnäçe ýyllap ulanyp boljakdygyna garamazdan, bibler irki çagalykda ulanylanda has peýdalydyr.Adatça çagalar 3-4 ýaşynda bibliýalary ulanmagy bes edýärler, ýöne ulanmagy bes edeniňizde, bütinleý çagaňyza bagly.

Iýmitiň eşikleriniň reňklenmeginiň we stoluň başynda bulaşyklygyň döremeginiň öňüni almak üçin 5 ýaşdan uly çagalar bar.Açyk reňkli bibler çagalar üçin has meşhur, olar gyzykly, ajaýyp görünýär we hatda kitaplaryny arassa saklamagy makul bilýärler.

 

Silikon çaga Injillerini nädip arassalamaly?

Silikon bibini arassalamagyň iň aňsat usuly, öz-özüni arassalamak üçin gap-gaç ýuwýan maşyna goýmazdan ozal islendik üstündäki tegmilleri ýuwmakdyr.

Bibiňizi azajyk sabyn we suw bilen arassalap bilersiňiz.Silikon çaga bibleri üçin ýörite arassalama usuly ýok, ýöne toprakdan gaça durmak üçin ulanylandan soň olary hemişe ýuwmaly.

 

Çaga bibini näçe gezek ýuwmaly?

Kitaby her gezek ulananyňyzdan soň derrew ýuwuň we kir ýuwýan maşynyň üsti bilen hepdede bir-üç gezek işlediň.Sebäbi iýmit we tüýkülik bibiň ýüzüne siňip, bakteriýalary we zyýan berijileri özüne çekip biler.

Degişli makalalar

1. Çaga bibiniň ululygy näçe?

Okarky we aşaky ölçeglerÇagalar üçin kitaplartakmynan 10,75 dýuým ýa-da 27 sm, çep we sag ölçegler takmynan 8,5 dýuým ýa-da 21,5 sm.Iň uly ululyga sazlanandan soň, boýnuň daşy takmynan 11 dýuým ýa-da 28 sm.

 

2. Gap-gaç ýuwýan maşyna silikon bibini goýup bilersiňizmi?

Silikon bib ýuwujy enjamda goýup boljak suw geçirmeýän.Kitaby gap-gaç ýuwýan maşynyň üstünde tekjäniň üstünde goýmak, adatça islenmeýän tegmilleri azaldyp biler!Akartma ýa-da hlor däl akartma goşundylaryny ulanmaň.

3.Silikon biblerini nädip arassalaýarsyňyz?

Haýsy iýmitlendiriş tapgyrynda bolsaňyzam ,. çaga suw geçirmeýän bib möhüm çaga önümidir.Bibliýany ulanmak bilen, köplenç Injili ýuwup bilersiňiz.Könelişensoň, köp mukdarda çaga iýmitine düşmesin, olary arassa saklamak kyn bolup biler.

4. Silikon bibleri howpsuzmy?

Biziňkiçaga silikon bibleri100% iýmit derejeli FDA tassyklanan silikondan ýasalýar.Silikonlarymyz BPA, phalat we beýleki çig himiki maddalardan azat.

5. Çaga haçan bibli geýip biler?

Çagaňyz bary-ýogy 4-6 aýlyk bolanda, iýmitlenmegini aňsatlaşdyrmak we eşikleriň hapalanmagynyň öňüni almak üçin henizem nahar iýip bilmeýärler. Adatça iň gowusyny tapmaly bolarsyňyz4-6 aý çaga bib, Çagaňyzyň isleglerini kanagatlandyrýar.

6. Iýmit derejesindäki silikon bibidir

Iýmit derejeli silikon bibönümler zäherli däl, yssyz, aýdyňlygy ýokary, himiki häsiýetlerinde durnukly, ýumşak, çeýe, sowuga, ýokary temperatura, suwuň güýçli siňmegine çydamly we adam bedenine zäherli täsirleri ýok.Burninganýan kül akdyr.

7. Çaga bibini nädip ýasamaly

 

The bäbekler üçin silikon bib gaty silikon çig mal bilen öndürilýär we gaýtadan işlenýär, silikon önüm öndürijileri tarapyndan galyp we wulkanizasiýa edilýär.Garrylar we çagalar üçin amatly.

8. Çagalar üçin niýetlenen kynçylyklar näme?

 

The silikon çaga bib häzirki zaman eneleriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredildi.Iş, ýygnaklar, lukman bellemeleri, azyk önümleri satyn almak, çagalary oýun senesinden almak - hemmesini edip bilersiňiz.

9. Iň oňat çaga kitaby näme

Çagalar ýa-da çagalar ýakymly iýmit geýmekden saklanmak isleseňiz, islendik bib hiç zatdan gowudyr.Emma buIň gowy çaga bibaýaklaryňyza ýa-da gollaryňyza düşmezligi üçin arassalamak aňsat.

10. Suw geçirmeýän çaga bibini nädip ýasamaly

Çagaňyzy iýmitlendireniňizde, iýmit aňsatlyk bilen gaçyp, çaganyň eşiklerine tegmil bolup biler.Mata ulansakçaga iýmitlenýän bib, köp bulaşyklygy azaldyp biler, ýöne menek ýuwulmasa, galan zat menek.Arassa bolmagy üçin olary ýuwmaly, hatda guramagyna garaşmaly.

11. Çagalara Injil gerekmi?

Çaga bibi, iýmitlenende çaganyň ene süýdüniň ýa-da formulasynyň eşikleriňizden gaçmagynyň öňüni alýar we soňundan gutulgysyz tüýkürmäni siňdirmäge kömek edýär.Bu zatlaryň köpüsini her gün başdan geçirip bilersiňiz, şonuň üçin has köp iş ediň.Thetäze doglan bibçaganyň inçe boýnuna laýyk gelýän ýörite kiçijik bib.

12. Çaga haçan bibli ulanmagy bes edýär?

Çagalar köplenç ulanyp başlaýarlarçagalar üçin kitaplardoglandan 1 ýa-da 2 hepde soň.Sebäbi ene süýdi bilen emdireniňizde, iýmitlendireniňizde, çümdüreniňizde, tüýküreniňizde ýa-da gusanyňyzda peýdaly bolar.

 

13. Bibliýany nädip ulanmaly?

Çagalaryň zerurdygyny hemmeler bilýärjübüli çaga bibleri.Şeýle-de bolsa, çagalarymyz üçin iň amatly kitaby saýlamaly we ony howpsuz ulanmalydyrys.Ine, Injil hakda bilmeli käbir zatlar.

14. Täze doglan çaganyň üstüne bibli goýmalymy?

Thetäze doglan bib bäbek Çaga iýmitlenende bulaşyklygyň öňüni almak we çagany arassa saklamak üçin gowy kömekçi.Gaty iýmit iýmedik ýa-da merjen ak gögermedik bäbeklerem goşmaça gorag çäreleri ulanyp bilerler.

15. Çaga bäbeklerini nädip satmaly

Eger satmagy meýilleşdirýän bolsaňyzlInjilişiňiz hökmünde.Öňünden gowy taýýarlanmaly.Ilki bilen, ýurduň kanunlaryna düşünmeli, iş ygtyýarnamasy we şahadatnamalary dolandyrmaly we bibliýa satuw býudjet meýilnamasy we ş.m.Şeýlelik bilen, çaga bibini satmak işine başlap bilersiňiz!

16. Silikon çaga bibleri hakda näme bilmeli?

silikon çaga iýmitlenýän bibler pagta we plastmassadan ýasalan beýleki çagalara garanyňda has ýumşak we çeýe.Şeýle hem, bäbekleriň ulanmagy has ygtybarlydyr.Aşakda size has gowy düşünmek üçin silikon çaga bibleri hakda has giňişleýin maglumat berilýär.

17. Çaga bibini nireden satyn almaly

Melikey galyndy öndürmekde 12 ýyldan gowrak tejribe toplady we döredilen gününden bäri ene we çaga silikon önümlerini giňeldýär.Melikey zawod,lomaý çaga bibleri.

18. Çaganyň ukusynda Injil goýmak ygtybarlymy?

 

A ulanmalyiýmitlenýän bibene süýdi bilen iýmitlendirmek wagtynda arassa saklamak üçin. Süýdüň dökülmegi, tüýkürilmegi, çökmegi we çişirilmegi bilen baglanyşykly meseleler süýdüň enäniň we çaganyň eşiklerine gaçmagyna sebäp bolup biler we ene süýdi bilen iýmitlenende, daşarda ýa-da öýde bolsun.

19. Çaga bibini nädip saklamaly?

Täze doglan bäbeklerhäzirki wagtda köp stilde ösdi.Öňler diňe bir ýönekeý nusgawy mata bibi bardy, indi köp.Çagaňyz Injile mätäçlik çekýän mahaly, has köp bulaşmazlygy üçin çaga kitaplary hakda has köp öwrenmeli.

20. Çaga bibinden çigligi nädip aýyrmaly

6 aý töweregi bäbekler ýygy-ýygydan tüýkürip bilerler we çaga eşiklerini aňsatlyk bilen reňkläp bilerler.Hatda aýumşak çaga bib, wagtynda arassalanmasa we guradylmasa, çyglylyk aňsatlyk bilen ösüp biler.

Çagaňyzy iýmitlendirmek taslamasyna başlamaga taýynmy?

Silikon çaga iýmitlendirmek boýunça hünärmenimiz bilen şu gün habarlaşyň we 12 sagadyň dowamynda sitata we çözgüt alyň!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň