Çaga üpjün edijisi üçin silikon gaplaýyş oýnawajy l Melikey

Gysga düşündiriş:

Melikeysilikon gaplaýan oýunjaklar lomaý.Qualityokary hillisilikon çaga önümleri lomaýbäsdeşlik bahasy bilen. Dürli tapyňlomaý satuw oýunjaklarydürli dizaýnlardan.Ygtybarly material, OEM & ODM hyzmaty, 8+ ýyllyk tejribe.

 

Melikey silikon galasyOýnawaçlaryň lomaý satuwyýönekeý we wagtlaýyn ýygyndy oýnawaç, ol hem birleşdiriji hökmünde iki esse köpelýär.

Çagany gaplaýan bu oýnawaçda oýnamagyň dürli usullary bar we çagalaryňyz birnäçe sagat hezil ederler.

Bu oýnawaç, ajaýyp motor ukyplaryny we logikany ösdürmäge kömek eder.Çagaňyzyň hyýaly ýabany bolsun!

 


 • Önümiň ady:Silikon gaplaýan oýunjak
 • Material:Iýmit derejesi silikon
 • Aýratynlyk:BPA Mugt, zäherli däl
 • Gaplamak:Torba sumkasy
 • MOQ:50 toplum
 • Bölümiň bahasy:4 ABŞ dollary
 • Mysal:Elýeterli
 • Haryt maglumatlary

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  Kompaniýanyň maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Reňkli kiçi gala gaplaýyş käselerimiz bilen öwrenmegi gyzykly ediň.Bölekleri kiçi, çeýe we ýumşak bolany üçin, çagaňyz üçin saklamak aňsat.Biziň gaplaýan käselerimiz ajaýyp hereketlendirijilik ukyplaryny ösdürmäge kömek eder, çaganyň eli bilen göz sazlamagyny höweslendirer we açyk oýun arkaly hyýallaryny öwrenmäge mümkinçilik berer.Şeýle hem, diş etinde mylaýym.

  https://www.silicone-wholesale.com/silicone-stacking-toy-for-baby-supplier-l-melikey.html
  Haryt ady
  Gala taýyn oýunjak
  Material
  Iýmit derejesi silikon
  Reňk
  Reňkli
  Agram
  292g
  Bukja
  Torba sumkasy
  Logotip
  Elýeterli
  Şahadatnamalar
  FDA, CE, EN71, CPC ......

  Aýratynlyk:

  100% Qualityokary hilli BPA mugt iýmit derejeli silikon

  Meseleleri çözmek endiklerini ösdürmäge kömek ediň

  Şekilleri oýun arkaly öwreniň

  Utgaşdyrmagy we ajaýyp motor ukyplaryny ösdürmäge kömek edýär

  Teumşak silikon material, birleşdiriji ýaly howpsuz

  Arassalamak aňsat - gap-gaç ýuwýan maşyn

  güýçli we berk

   

  Seresaplyk görkezmeleri:

  Önüm ulanylanda ulularyň gözegçiligi hemişe talap edilýär.Çagalar we çagalar önüm bilen hiç wagt ýeke galmaly däldir.Ulanylmazdan ozal ýuwuň we könelmegiň we zaýalanmagyň ilkinji alamatlarynda taşlaň.

  Rangeaş aralygy: 6 aý we ondan ýokary

  https://www.silicone-wholesale.com/silicone-stacking-toy-for-baby-supplier-l-melikey.html
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Bu okuw oýunlary üçin nähili peýdaly?

  Logiki pikirlenmek ukybyny ýerine ýetiriň

  reňk duýgusyny öwretmek

  Motor ukyplaryny ösdüriň we el bilen gözüň utgaşdyrylyşyny gowulandyryň

   

  Seresaplyk görkezmeleri:

  Bu oýunjaklary sterilizasiýa etmegiň iň oňat usuly, olary 2-3 minut suwda gaýnatmakdyr.Gaýnap duran suw 80 derejeden ýokary bolmaly däldir.

  Şeýle hem sowuk suwy alternatiwa hökmünde ulanyp bilersiňiz.

  ýuwujy serişdäni ulanmaň

  Ultramelewşe çyra dezinfeksiýa üçin ulanylyp bilner, ýöne täsiri suw ýaly gowy däl.UV sterilizatoryny ulansaňyz, silikon önümiňiziň ömrüni gysgaldyp bilersiňiz we silikonyň wagtyň geçmegi bilen ýelmeşip, ulanylmazlygy bilen gutararsyňyz.Şol sebäplere görä, bu silikon oýunjaklarda UV sterilizatoryny ulanmagy maslahat bermeýäris.

  Haryt maglumatlary

  https://www.silicone-wholesale.com/silicone-stacking-toy-for-baby-supplier-l-melikey.html

  oýunjak çaga

  https://www.silicone-wholesale.com/silicone-stacking-toy-for-baby-supplier-l-melikey.html

  çaga oýnawaç gaplaýan käseler

  https://www.silicone-wholesale.com/silicone-stacking-toy-for-baby-supplier-l-melikey.html

  silikon gaplaýan oýunjak

  Buýruk bermezden ozal size zerur bolup biler


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Ygtybarly.Monjuklar we teýterler tutuşlygyna ýokary hilli zäherli däl, iýmit derejeli BPA mugt silikondan ýasalan we FDA, AS / NZS ISO8124, LFGB, CPSIA, CPSC, PRO 65, EN71, EU1935 / 2004Howpsuzlygy birinji ýerde goýýarys.

  Gowy dizaýn edilen.Çaganyň görüş hereketlendirijisini we duýgurlyk ukyplaryny höweslendirmek üçin döredildi.Çaga janly reňkli şekilleri alýar we oýun arkaly el-agzy utgaşdyrmagy güýçlendirýär.Mugallymlar ajaýyp okuw oýunjaklarydyr.Öňki orta we arka dişler üçin täsirli.Köp reňkli reňkler iň oňat çaga sowgatlarynyň we çaga oýnawaçlarynyň birine öwrülýär.Teeter silikonyň bir gaty böleginden ýasalýar.Nol basmak howpy.Çaga çalt we aňsat girmek üçin rahatlaýjy klip bilen aňsatlyk bilen dakyň, emma ýykylsa, sabyn we suw bilen arassalaň.

  Patent üçin ýüz tutdy.Olar esasan zehinli dizaýn toparymyz tarapyndan döredilip, patent üçin ýüz tutýarlar,şonuň üçin olary intellektual eýeçilik jedeli bolmazdan satyp bilersiňiz.

  Zawod lomaý.Biz Hytaýdan öndüriji, Hytaýda doly önümçilik zynjyry önümçiligiň bahasyny peseldýär we bu ajaýyp önümlerde pul tygşytlamaga kömek edýär.

  Custörite hyzmatlar.Custöriteleşdirilen dizaýn, logotip, paket, reňk hoş geldiňiz.Customörite islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin ajaýyp dizaýn toparymyz we önümçilik toparymyz bar.Önümlerimiz Europeewropada, Demirgazyk Amerikada we Awstraliýada meşhur.Olary dünýäde barha köp müşderi tassyklaýar.

  Melikey çagalarymyz üçin has gowy durmuş gurmak, biziň bilen reňkli durmuşda ýaşamaga kömek etmek söýgüsine ynanýar.Ynanmak biziň üçin mertebedir!

  Huizhou Melikey Silicone Product Co. Ltd, silikon önümlerini professional öndüriji.Öý önümlerinde, aşhana gap-gaçlarynda, çaga oýnawaçlarynda, açyk howada, gözellikde we ş.m. silikon önümlerine üns berýäris.

  2016-njy ýylda döredildi, Bu kompaniýadan öň, esasan OEM Taslamasy üçin silikon galyplaryny ýasadyk.

  Önümimiziň materialy 100% BPA mugt iýmit derejeli silikondyr.Bu düýbünden zäherli we FDA / SGS / LFGB / CE tarapyndan tassyklanýar.Ony ýumşak sabyn ýa-da suw bilen aňsat arassalap bolýar.

  Halkara söwda işinde täze, ýöne silikon galyp ýasamak we silikon önümlerini öndürmek boýunça 10 ýyldan gowrak tejribämiz bar.2019-njy ýyla çenli 3 satuw toparyna, 5 sany ownuk silikon maşyna we 6 sany uly silikon maşyna çenli ulaldyk.

  Silikon önümleriniň hiline ýokary üns berýäris.Her önümi gaplamazdan ozal QC bölümi tarapyndan 3 gezek hil barlagy geçiriler.

  Satuw toparymyz, dizaýn toparymyz, marketing toparymyz we ähli ýygnaýan işgärler size goldaw bermek üçin elimizden gelenini ederler!

  Hususy sargyt we reňk hoş geldiňiz.Silikon çaýylan monjuk, silikon çaga birleşdiriji, silikon rahatlaýjy, silikon dişli monjuk we ş.m. öndürmekde 10 ýyldan gowrak tejribämiz bar.

  7-19-1 7-19-2 7-19-4

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň