Silikon sorujy çaga plastinka lomaý l Melikey

Gysga düşündiriş:

Öňdebaryjylardan biri hökmündesilikon sorujy çaga tabagyHytaýda öndürijiler we üpjün edijiler, köp mukdarda silikon sorujy plastinka bilen sizi mähirli garşylaýarys.

Iýmit derejeli silikondan ýasalan silikon sorujy plitalarymyz BPA-dan, ftalatsyz we çagaňyzyň ulanmagy üçin doly howpsuz.

Tabaklarymyzyň 4 sorujy käsesi nahar wagtynda tabagyň berk durmagyny üpjün edýär, dökülmeleri we bulaşyklyklary azaldýar.

Tabaklar mikrotolkunly howpsuz, naharlary ýa-da galyndylary gyzdyrmak üçin ajaýyp, gap-gaç ýuwýan maşynda ýa-da el bilen aňsat arassalanyp bolýar.

Çuň tagam dizaýnyçaga iýmitlendiriş tabaklaryiýmitiň saklanmagyna kömek edýär, nahar wagtyny bulaşyk we hemmeler üçin has lezzetli edýär.


 • Önümiň ady:Silikon sorujy gapakly çaga tabagy
 • Material:Iýmit derejesi silikon
 • Aýratynlyk:BPA mugt, güýçli emiş kubogy
 • Baha:3.2 ABŞ dollary
 • MOQ:50 sany
 • Mysal:Elýeterli
 • Omörite:Hawa
 • Haryt maglumatlary

  Wideo

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  Kompaniýanyň maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

   Silikon sorujy çaga plastinkamyz ygtybarly, çydamly we arassalanmak aňsat bolan ýokary hilli we iýmit derejeli materiallardan ýasalýar.Tabagyň aşagyndaky dört sorujy käse, nahar wagtynda ýerinde bolmagyny üpjün edýär we tötänleýin dökülmeleriň öňüni alýar.Bu aýratynlyk, çagaňyzyň tabagy kakmazdan özbaşdak iýmitlenip biljekdigini aňladýar, netijede wagt tygşytlanýar we bulaşyklyk ähtimallygy azalýar.

  Hyzmat ediş tabagy, ene-atalara çagalarynyň gutarmadyk naharlaryny soňrak saklamagy aňsatlaşdyrýan gapak bilen bilelikde gelýär.Gapak seresaplylyk bilen tabaga gabat gelýär we indiki nahardan öň zaýalanmazlygy üçin nahary täze saklaýar.Bu aýratynlyk, çaga naharlaryny öňünden taýýarlamagy halaýan ene-atalar ýa-da ähli hyzmatlaryny gutaryp bilmeýän bäbekler üçin has peýdalydyr.

  Mundan başga-da, silikon sorujy çaga plastinkasynyň lomaý satuwy, önümiň çaganyň saglygy üçin ulanmagyň ygtybarlydygyny tassyklaýan şahadatnama bilen gelýär.Ene-atalara çagalaryna ýokary hilli önüm bilen iýmitlenýändiklerine rahatlyk berýär.

  Melikey aHytaý çaga silikon önümleri zawody.Biziňkilomaý silikon çaga saçak gaplaryene-atalar we bäbekler üçin nahar wagtyny amatly we gyzykly etmek üçin döredildi.

   

  https://www.silicone-wholesale.com/silicone-suction-baby-plate-wholesale-l-melikey.html
  Haryt ady
  Çaga emdiriş tabagy
  Material
  Iýmit derejesi silikon
  Reňk
  6 reňk
  Agram
  205 gr
  Bukja
  Sowgat gutusy
  Logotip
  Elýeterli
  Şahadatnamalar
  FDA, CE, EN71, CPC ......

  Jikme-jiklikler

  Zäherli däl, iýmit derejeli silikondan ýasalan

  Gap-gaç ýuwýan maşyn we mikrotolkun howpsuz

  Süýşmeýän aşaky plastinka aşmagynyň öňüni alýar - Az bulaşyklyk!

  Ölçegleri: 23,3 x 16,3 sm

  100% BPA, PVC we phalatsyz

  Seresaplyk

  Ulanylmazdan ozal ýyly, sabynly suwda ýuwuň.Siňdirilmegini üpjün etmek üçin tekiz, gurak we arassa ýerde ulanyň.

  Duýduryş: Elmydama ulularyň gözegçiligi bilen ulanyň.Her gezek ulanmazdan ozal önümi barlaň.Zeper ýetmegiň ýa-da gowşaklygyň ilkinji alamatlaryna zyňyň.Bu önümi ulananyňyzda çagany hiç wagt gözegçiliksiz goýmaň.

  https://www.silicone-wholesale.com/silicone-suction-baby-plate-wholesale-l-melikey.html
  https://www.silicone-wholesale.com/silicone-suction-baby-plate-wholesale-l-melikey.html
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Haryt maglumatlary

  https://www.silicone-wholesale.com/silicone-suction-baby-plate-wholesale-l-melikey.html

  çaga silikon plitalary

  https://www.silicone-wholesale.com/silicone-suction-baby-plate-wholesale-l-melikey.html

  silikon bölünen çaga plitalary

  https://www.silicone-wholesale.com/silicone-suction-baby-plate-wholesale-l-melikey.html

  silikon çaga plitalary


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Ygtybarly.Monjuklar we teýterler tutuşlygyna ýokary hilli zäherli däl, iýmit derejeli BPA mugt silikondan ýasalan we FDA, AS / NZS ISO8124, LFGB, CPSIA, CPSC, PRO 65, EN71, EU1935 / 2004Howpsuzlygy birinji ýerde goýýarys.

  Gowy dizaýn edilen.Çaganyň görüş hereketlendirijisini we duýgurlyk ukyplaryny höweslendirmek üçin döredildi.Çaga janly reňkli şekilleri alýar we oýun arkaly el-agzy utgaşdyrmagy güýçlendirýär.Mugallymlar ajaýyp okuw oýunjaklarydyr.Öňki orta we arka dişler üçin täsirli.Köp reňkli reňkler iň oňat çaga sowgatlarynyň we çaga oýnawaçlarynyň birine öwrülýär.Teeter silikonyň bir gaty böleginden ýasalýar.Nol basmak howpy.Çaga çalt we aňsat girmek üçin rahatlaýjy klip bilen aňsatlyk bilen dakyň, emma ýykylsa, sabyn we suw bilen arassalaň.

  Patent üçin ýüz tutdy.Olar esasan zehinli dizaýn toparymyz tarapyndan döredilip, patent üçin ýüz tutýarlar,şonuň üçin olary intellektual eýeçilik jedeli bolmazdan satyp bilersiňiz.

  Zawod lomaý.Biz Hytaýdan öndüriji, Hytaýda doly önümçilik zynjyry önümçiligiň bahasyny peseldýär we bu ajaýyp önümlerde pul tygşytlamaga kömek edýär.

  Custörite hyzmatlar.Custöriteleşdirilen dizaýn, logotip, paket, reňk hoş geldiňiz.Customörite islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin ajaýyp dizaýn toparymyz we önümçilik toparymyz bar.Önümlerimiz Europeewropada, Demirgazyk Amerikada we Awstraliýada meşhur.Olary dünýäde barha köp müşderi tassyklaýar.

  Melikey çagalarymyz üçin has gowy durmuş gurmak, biziň bilen reňkli durmuşda ýaşamaga kömek etmek söýgüsine ynanýar.Ynanmak biziň üçin mertebedir!

  Huizhou Melikey Silicone Product Co. Ltd, silikon önümlerini professional öndüriji.Öý önümlerinde, aşhana gap-gaçlarynda, çaga oýnawaçlarynda, açyk howada, gözellikde we ş.m. silikon önümlerine üns berýäris.

  2016-njy ýylda döredildi, Bu kompaniýadan öň, esasan OEM Taslamasy üçin silikon galyplaryny ýasadyk.

  Önümimiziň materialy 100% BPA mugt iýmit derejeli silikondyr.Bu düýbünden zäherli we FDA / SGS / LFGB / CE tarapyndan tassyklanýar.Ony ýumşak sabyn ýa-da suw bilen aňsat arassalap bolýar.

  Halkara söwda işinde täze, ýöne silikon galyp ýasamak we silikon önümlerini öndürmek boýunça 10 ýyldan gowrak tejribämiz bar.2019-njy ýyla çenli 3 satuw toparyna, 5 sany ownuk silikon maşyna we 6 sany uly silikon maşyna çenli ulaldyk.

  Silikon önümleriniň hiline ýokary üns berýäris.Her önümi gaplamazdan ozal QC bölümi tarapyndan 3 gezek hil barlagy geçiriler.

  Satuw toparymyz, dizaýn toparymyz, marketing toparymyz we ähli ýygnaýan işgärler size goldaw bermek üçin elimizden gelenini ederler!

  Hususy sargyt we reňk hoş geldiňiz.Silikon çaýylan monjuk, silikon çaga birleşdiriji, silikon rahatlaýjy, silikon dişli monjuk we ş.m. öndürmekde 10 ýyldan gowrak tejribämiz bar.

  7-19-1 7-19-2 7-19-4

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň